ارزیابی نماتدهای انگل گیاهی در سامانه باغداری ارگانیک و رایج

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها، دانشیار، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

را‌هبردهای مدیریت کشاورزی شامل خاک‌ورزی، نهاده‌های کودی و دفاعی، اصلاح‌کنند‌های آلی بر زیست توده خاک اثر متفاوت دارند. در سامانه‌های مختلف کشت، در مدیریت آفات نماتدهای انگل گیاهی نقش و پاسخ‌های زیست‌توده برای حمایت از اقدامات پایدار باغداری ضروری است. نمونه‌برداری از دو سامانه کشاورزی ارگانیک، رایج و مرتع به منظور شناسایی نماتدهای خاکزی، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک و تنفس میکروبی صورت گرفت. اثر نوع سامانه کشت بر فراوانی و تنوع نماتدهای انگل گیاهی در باغات رایج و ارگانیک سیب و هلو و مراتع با تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. 20 جنس از 11 خانواده از نماتدهای انگل گیاهی شناسایی شد که بیشترین فراوانی جنس نماتدها در سامانه‌ی کشت ارگانیک هلو مربوط به Gracilacus و کمترین فراوانی مربوط به جنس Scutylenchus در کشت رایج سیب می‌باشد. فراوانی خانواده نماتدها در سامانه ارگانیک بیشتر از رایج و فراوانی خانواده نماتدها در سامانه ارگانیک هلو بیشتر از ارگانیک سیب است. گفتنی است که سامانه رایج سیب از نظر فراوانی به مرتع نزدیک است؛ فراوانی خانواده نماتدها در سامانه رایج هلو بیش از سامانه رایج سیب است. تفاوت نوع کشت سیب هلو بر فراوانی و تنوع نماتدها در تمامی شرایط اثر معنی‌دار داشته است. نوع سامانه کشت (کشاورزی ارگانیک، رایج) در مقایسه با مرتع به عنوان شاهد بر فراوانی و تنوع جنس‌های Pratylenchus، Helicotylenchus، Tylenchus، Rotylenchus اثر معنی‌دار داشته، درصورتی که بر جنس Gracilacus اثر معنی‌دار نداشته است. تفاوت نوع کشت سیب و هلو بر فراوانی و تنوع نماتدهای انگل گیاهی در تمامی شرایط اثر معنی‌دار داشته است. اثر نوع سامانه کشت بر فراوانی تمامی جنس‌های نماتدی به استثنای Tylenchus معنی‌دار بوده است و بر تنوع تمامی جنس‌ها به غیر از Tylenchus و Rotylenchus اثر معنی‌دار داشته است. از میان تمامی عوامل خاکی، تنفس میکروبی، EC، OC، K، P و بافت (درصد اندازه ذرات خاک شامل شن، سیلت و رس) بر تمامی جنس‌های نماتدها اثر معنی‌دار داشته است. تفاوت‌های قابل توجه در ساختار جامعه و ترکیب فراوانی جوامع نماتدهای انگلی گیاهی در سامانه‌های کشت دیده شد. بر اساس ساختار جامعه نماتدهای انگلی در این پژوهش، سیب برای تولید ارگانیک در دماوند بهتر از هلو می‌باشد. علاوه بر این، تولیدکنندگان به دلیل ملاحظات بازار و قیمت، هلو را بهتر از سیب در نظر می‌گیرند. سامانه رایج، با شیوه‌های مدیریت کشاورزی رایج از جمله خاک‌ورزی و نهاده‌های شیمیایی سبب به‌هم خوردگی و از بین رفتن تنوع زیستی در اکوسیستم خاک شده است. به نظر می‌رسد که نماتدها به شیوه‌های مدیریت خاک حساس می‌باشند. سامانه ارگانیک با فشار زیاد نماتدهای انگل گیاهی به دلیل گزینه‌های مدیریتی کمتر به توسعه راهبردهای مدیریت یکپارچه نماتدی نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Plant Parasitic Nematodes in Organic and Conventional Gardening Systems

نویسندگان [English]

  • Z. Akbari 1
  • F. Aghamir 2
  • F. Ahmadzadeh 3
  • H. Mahmoudi 1
1 Department of Agroecology, Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Research Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran
3 Department of Biodiversity and Ecosystem Management, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
One of the most effective ways to preserve biodiversity is to convert conventional systems into organic ones. The organic farming system reduces the negative effects of intensive management. The biomass of the soil ecosystem has different responses in management methods including tillage, fertilizer and defense inputs, and organic modifiers. Understanding the role and responses of biomass in different cropping systems is essential to support sustainable horticultural practices in managing plant-parasitic nematode.
Materials and Methods
Sampling has been done from two organic farming systems, conventional and pasture, in order to identify the morphology of soil plant parasitic nematodes, soil physicochemical characteristics, and microbial respiration. Plant parasitic nematodes were extracted, killed, fixed, and transferred to glycerin and permanent slides were prepared. The effect of the type of cultivation system on the abundance and diversity of plant parasitic nematodes in common and organic apple and peach orchards compared to pasture were investigated by multivariate analysis of variance (MANOVA) in Xlastat 2020 software.
Results and Discussion
20 Genera belonging to 11 families of plant-parasitic nematodes were identified, which had different frequencies based on the type of cropping systems and crops. The comparison of the type of organic cultivation system with the common showed that it had a significant effect on the frequency and diversity of plant parasitic nematodes; the highest frequency of the nematode genus in organic peach cultivation system is Gracilacus and the lowest frequency is Scutylenchus genus in common apple cultivation. The abundance of nematode family in organic system is more than common and the abundance of nematode family in peach organic system is more than apple organic system. It should be mentioned that the common apple system is close to pasture in terms of abundance. The abundance of nematode family in the common system of peach is more than the common system of apple. The type of cultivation system had a significant effect on the frequency and diversity of Pratylenchus, Helicotylenchus, Tylenchus, and Rotylenchus genera, while it did not have a significant effect on the  Gracilacus genus. Type of host plant had a significant effect on the frequency and diversity of plant parasitic nematodes definitely in all soil condition variables. The type of host plant was significant on the frequency of all plant nematodes except Tylenchus and a significant effect on the diversity of all except Tylenchus and Rotylenchus. Among all soil factors, microbial respiration, EC, OC, K, P, and texture (percentage of soil particles including sand, silt, and clay) showed a significant effect on all lineages of nematodes.
Conclusions
Significant differences in community structure in plant parasitic nematode communities in three systems were recorded. The results of the present study have shown that the frequency and diversity nematodes are different from the results of other researchers in apple and peach orchards, that plant types and cultivars, basic genotype, or soil management practices affect the composition of plant parasitic nematode community groups. In this study, the abundance and diversity of nematode in the organic system was more than in pasture, and conventional agriculture with more than 10 years of history, including tillage and chemical inputs, and organic matter loss, erosion, and low in the soil agroecosystem. The reduction of the plant parasitic nematode in the conventional system compared to the organic system is caused by the reduction of organic matter, tillage, or chemical inputs. The results showed that the type of product and management practices affect nematode communities. The composition of soil nematode communities is significantly different in organic, conventional, and pasture farming systems. The organic peach and apple system is facing an increase in nematodes more than conventional. It seems that plant parasitic nematodes are sensitive to soil management practices. Soil nematodes are useful indicators to evaluate the intensity of management and sustainable management of horticultural ecosystems on soil ecosystem performance; because they have several feeding habits in soil, and micronutrient networks and play an important role in the food cycle, pest suppression, and regulation of microbial communities. There were high pest pressure of nematodes in the organic peach farming system in comparison to the apple farming system. In this research, apple is better than the peach for organic production in Damavand orchards. In addition, growers consider peaches better than apples due to market and price considerations. With the increase in the demand and price of organic products, the organic system is facing high pest pressure due to fewer management options compared to the conventional system, which requires the development of integrated plant nematode management strategies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversity
  • Fruit
  • Genus
  • Nematode
  • Production system
Alves, F.R., & Campos, V.P. (2003). Efeitos da temperatura sobre a atividade de fungos no controle biológicode Meloidogyne javanica e M. incognita raça 3. Ciência e Agrotecnologia 27, 91–97. https://doi.org/10.1590/S1413-70542003000100011
2- Ashworth, J., Keyes, D., Kirk, R., & Lessard, R. (2007). Standard procedure in the hydrometer method for particle size analysis. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 32(5-6), 633-642. https://doi.org/10.1081/CSS-100103897
3- Berkelmans, R., Ferris, H., Tenuta, M., & Van Bruggen, A.H.C. (2003). Effects of long-termcrop management on nematode trophic levels other than plant feedersdisappear after 1 year of disruptive soil management. Applied Soil Ecology, 23(3), 223–235. https://doi.org/10.1016/S0929-1393(03)00047-7
4- Bijarniya, A., & Rayaz, M. (2020). Scope of organic farming. Engineering Journals, Iconic Research And Engineering Journals, IRE Journals, 3(7), 28–36.
5- Walkley, A., & Black, I.A. (1934). An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science, 37(1), 29-38. https://doi.org/10.1097/00010694-193401000-00003
6- Black, C.A. (1965) Methods of Soil Analysis: Part I, Physical and Mineralogical Properties. American Society of Agronomy, Inc. Publisher, Madison, 1965, p. 894-895
7- Blaxter, M., & Koutsovoulos, G. (2015). The evolution of parasitism in Nematoda. Parasitology, 142(1), S26–S39. https://doi.org/10.1017/S0031182014000791
8- Bongers, T., van der Meulen, H., & Korthals, G. (1997). Inverse relationship between the nematode maturity index and plant parasite index under enriched nutrient conditions, Applied Soil Ecology, 6(2), 195-199. https://doi.org/10.1016/S0929-1393(96)00136-9
9- Bongers, T., & Ferris, H. (1999). Nematode community structure as a bioindicator inenvironmental monitoring. Trends in Ecology & Evolution, 14(6), 224–228. https://doi.org/10.1016/s0169-5347(98)01583-3
10- Bongiorno, G., Bodenhausen, N., Bünemann, E.K., Brussaard, L., Geisen, S., Mäder, P., Quist, C.W., Walser, J.C., & De Goede, R.G. (2019). Reduced tillage, but not organic matter input, increased nematode diversity and food web stability in European long-term field experiments. Molecular Ecology, 28(22), 4987–5005. https://doi.org/10.1111/mec.15270
11- Bower, C.A. (1959). Cation exchange equilibria in soilsaffected by sodium salts. Soil Science, 88(1), 32-35.
12- Briar, S.S., Barker C., Tenuta M., & Entz M.H. (2012). Soil nematode responses to crop management and conversion to native grasses, Journal Nematol, 44(3), 245-254. PMID: 23481374; PMCID: PMC3547337.
13- Bulluck, L.R., Barker, K.R., & Ristaino, J.B. (2002). Influences of organic and synthetic soil fertility amendments on nematode trophic groups and community dynamics under tomatoes. Applied Soil Ecology, (21), 233–250. https://doi.org/10.1016/S0929-1393(02)00089-6
14- Campos-Herrera, R. (2015). Nematodes pathogenesis of insect and other pest: ecology and applied technologies for sustainable plant and crop protection; Springer: Cham, Switzerland; Heidelberg, Germany; New York, NY, USA; Dordrecht, The Netherlands; London, UK p. 285–508. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18266-7
15- Chapman, H.D., & Pratt P.F. (1982). Methods of analysis for soils, plants, and waters. Agriculture &Natural Resources, University of California Division of Agricultural Sciences, Office of Agr. Publ., 207 University Hall, Berkeley 4, Calif., 309 pp. https://doi.org/10.2136/sssaj1963.03615995002700010004x
16- Chiu, C.H., Wang, Y.T., Walther, B.A., & Chao, A. (2014). An improved nonparametric lower bound of species richness via a modified good-turing frequency formula. Biometrics, 70(3), 671-82. https://doi.org/10.1111/biom.12200
17- Davies, K.G., & Spiegel, Y. (2011). Biological control of plant-parasitic nematodes: Building coherence between microbial ecology and molecular mechanisms, p. 314. Progress in Biological Control vol. 11. Springer Science+Business Media, Dordrecht, the Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9648-8
18- Ferraz, S., Freitas, L.G., Lopes, E.A., & Dias-Arieira, C.R. (2010). Manejo sustentavel de fitonematoides. Editoria UFV, 245 p.Viçosa, Minas Gerais, Brazil.
19- Ferris, H., & Bongers, T. (2006). Nematode indicators of organic enrichment, National library of Medicine, National Center for Biotechnology Information. Journal Nematology, 38(1), 3-12.
20- Ferris, H., & Tuomisto, H. (2015). Unearthing the role of biological diversity in soil health. Soil Biology and Biochemistry, 85, 101–109. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2015.02.037
21- Fiorentini, M., & Portelli, D. (2004). Sensitivity of nematode life-history groups to ions and osmotic tensions of nitrogenous solutions. Journal Nematology, 36(1), 85–94.
22- Fiscus, D.A., & Neher, D. (2002). Distinguishing sensitivity of free-living soil nematode genera to physical and chemical disturbances, Ecological Applications, 12(2), 565-575.
23- Forge, T., Neilsen, G., Neilsen, D., O’Gorman, D., Hogue, E., & Angers, D. (2015). Organic orchard soil management practices affect soilbiology and organic matter. In II International Symposium on Organic Matter Management and Compost Use in Horticulture. Acta Horticulture, 1076, 77–84. http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2015.1076.8
24- Geraert E. (2008). Tylenchidae of the world. Academic press, 540 pp.
25- Grisse, A.D., & Loof, P.A.A. (1965). Revision of the genus Criconemoides (Nematoda). Mededelingen van de Landbouwhogeschool en der Opzoekingsstations van de Staat te Gent, 30(2), 577-603.‏
26- Haluschak, P. (2006). Laboratory Methods of Soil Analysis Canada-Manitoba Soil Survey. Methods of Soil Analysis, 3-133.
27- Hodda, M., Peters, L., & Traunspurger, W. (2009). Nematode diversity in terrestrial, freshwater aquatic and marine systems. p. 45–94. In Nematodes as Environmental Indicators; CABI Publishing: Wallingford, UK, https://doi.org/10.1079/9781845933852.0045
28- Hunt, D.J. (1993). Aphelenchida, Longidoridae and Trichodoridae: Their Systematics and Bionomics, Wallingford, CAB International, Wallingford: 352.
29- Jonason, D., Andersson, G.K.S., Ockinger, E., Rundlof, M., Smith, H.G., & Bengtsson, J. (2011). Assessing the effect of the time since transition to organicfarming on plants and butterflies. Journal of  Applied Ecology, 48(3), 543–550. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664. 2011.01989. X
30- Kapp, C., Storey, S.G., & Malan, A.P. (2014). Organic vs conventional: Soil nematode community structure and function. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 79(2), 297-300.
31- Kjeldahl, J. (1883). A new method for the determination of nitrogen in organic matter. Zeitschrift für Analytische Chemie, 22, 366-382. http://dx.doi.org/10.1007/BF01338151
32- Korthals, G.W., Bongers, T., Kammenga, J.E., Alexiev, A.D., & Lexmond, T.M. (1996). Long-term effects of copper and ph on the nematode community in an agroecosystem. Environmental Toxicology and Chemistry, 15: 979–985.
33- Lammerts van Bueren, E.T., Struik, P.C., & Jacobsen, E., (2002). Ecological concepts in organic farming and their consequences for an organic crop ideotype, NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 50(1), 1-26.  https://doi.org/10.1016/S1573-5214(02)80001-X
34- Lazarova, S., Coyne, D., Rodríguez, M.G., Peteira, B., & Ciancio, A. (2021). Functional diversity of soil nematodes in relation to the impact of agriculture-A Review. Diversity, 13(2), 64. https://doi.org/ 10.3390/d13020064
35- Lupatini, M., Korthals, G.W., Roesch, L.F.W., & Kuramae, E.E. (2019). Long-term farming systems modulate multi-trophic responses. Science of the Total Environment, 646, 480–490. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.323
36- Matson, P.A., Parton, W.J., Power, A.G., & Swift, M.J. (1997). Agricultural intensification and ecosystem properties. Science 277, 504–509. https://doi.org/10.1126/science.277.5325.504
37- McSorley, R., & Frederick J.J. (2002). Effect of subsurface clay on nematode communities in a sandy soil. Applied Soil Ecology, 19(1), 1-11. https://doi.org/10.1016/S0929-1393(01)00167-6
38- El-Saadony, M.T., Abuljadayel, D.A., Shafi, M.E., Albaqami, N.M., Desoky El-S, M., El-Tahan, A.M., Mesiha, Ph.K., Elnahal, A.S.M., Almakas, A., Taha, A.E., El-Mageed, T.A.A., Hassanin, A.A., Elrys, A.S., & Saad, A.M. (2021). Control of foliar phytoparasitic nematodes through sustainable natural materials: Current progress and challenges, Saudi Journal of Biological Sciences, 28(12), 7314-7326, https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.08.035
39- Monson, M., & Schmitt, D.P. (2004). Economics. In: Schmitt DP, Wrather JA, Riggs RD, editors. Biology and management of the soybean cyst nematode. Marceline, MO: Schmitt & Associates of Marceline; p. 41–53.
40- Moosavi, M.R., & Zare, R. (2012). Fungi as biological control agents of plant-parasitic nematodes. p. 67–107. In: Merillon, J.M. and Ramawat, K.G. (Eds) Plant Defence: Biological Control, Progress in Biological Control 12. Springer Science + Business Media, Dordrecht, the Netherlands,. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51034-3_14
41- Mulder, C.H., Zwart, D.D., Van Wijnen, H.J., Schouten, A.J., & Breure, A.M. (2003) Observational and simulated evidence of ecological shifts within the soil nematode community of agroecosystems under conventional and organic farming, Functional Ecology, 17, 516-525. https://doi.org/10.1046/j.1365-2435.2003.00755.x
42- Neher, D. (2001). Role of nematodes in soil health and their use as indicators, Journal of Nematology, 33(4), 161-168.
43- Neher, D.A. (1999). Nematode communities in organically and conventionallymanaged agricultural soils. Journal of Nematology, 31(2), 142–154.
44- Nicol, J.M., Turner, S.J., Coyne, D.L., den Nijs, L., Hockland, S. & Tahna Maafi, Z. (2011). Current nematode threats to world agriculture. In: Jones, J., Gheysen, G. and Fenoll, C. p. 21–43. (Eds) Genomics and Molecular Genetics of Plant-Nematode Interactions. Springer, Dordrecht, the Netherlands, https://doi.org/10.1007/978-94-007-0434-3_2
45- Okada, H., & Harada, H. (2007). Effects of tillage and fertilizer on nematode communities in a Japanese soybean field. Applied Soil Ecology, 35(3), 582–598. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2006.09.008
46- Olsen, S.R., Cole, C.V., Watanabe, F.S., & Dean, L.A. (1954). Estimation of available phosphorous in soilsby extraction with sodium bicarbonate. Vol. 939 (p. 19). U.S. Department of Agriculture, Washington, D.C., USDA Circ.
47- Paula, L.A., de, Bianchi, V.J., Gomes, C.B., & Fachinello, J.C. (2011). Reação de porta-enxertos de pessegueiroà Meloidogyne incognita. Revista Brasileira de Fruticultura, 33(2), 680–684. https://doi.org/10.1590/S0100-29452011000200043
48- Pokharel, R., Marahatta, S.P., Handoo, Z.A., & Chitwood, D.J. (2015). Nematode community structures in different deciduous tree fruits and grape in Colorado, USA and impact of organic peach and apple production practices, European Journal of Soil Biology, 67, 59-68. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejsobi.2015.02.003
49- Postma-Blaauw, M.B., De Goede, R.G., Bloem, J., Faber, J.H., & Brussaard, L. (2010). Soil biota community structure and abundance underagricultural intensification and extensification. Ecology, 91(2), 460–473.‏ https://doi.org/10.1890/09-0666.1
50- Prot, J.C., & VanGundy, S.D. (1981). Effect of soil texture and the clay component on migration of Meloidogyne incognita second-stage juveniles. Journal of Nematology, 13(2), 213-217.
51- Pulavarty, A., Egan, A., Karpinska, A., Horgan, K., & Kakouli-Duarte, T. (2021). Plant parasitic nematodes: A review on their behaviour, host interaction, management approaches and their occurrence in two sites in the republic of Ireland. Plants, 10, 2352. https://doi.org/10.3390/ plants10112352
52- Quesada-Moraga, E., Herrero, N., & Zabalgogeazcoa, I. (2014). Entomopathogenic and nematophagousfungal endophytes. p. 85–99. In: Verma, V.C. and Gange, A.C. (Eds) Advances in Endophytic Research. SpringerIndia, New Delhi, India, https://doi.org/10.1007/978-81-322-1575-2_4
53- Quist, C.W., Schrama, M., de Haan, J.J., Smant, G., Bakker, J., van der Putten, W.H., & Helder, J. (2016). Organic farming practices result in compositional shifts in nematode communities that exceed crop-related changes. Applied Soil Ecology, 98, 254–260. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2015.10.022
54- Ravichandra, N.G. (2008). Plant nematology I. K. International Pvt Ltd, 720 pp.
55- Rhoades, J.D. (1996). Salinity: Electrical conductivity and total dissolved solids Pages 417–436 in Sparks, D. L.Page, A. L.Helmke., P.A. Loeppert., R. H.Soltanpour., P.N. Tabatabai., M.A. Johnston., C.T & Sumner, M. E., editors. Methods of Soil Analysis: Part 3 – Chemical Methods. SSSA/ASA, Madison, WI, USA.
56- Rumberger, A., Merwin, I.A., & Thies, J.E. (2007). Microbial community development in the rhizosphere of apple trees at a replant site, Soil Biology and Biochemistry, 39, 1645-1654. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2007.01.023
57- Schinner, F., Öhlinger, R.m Kandeller, E., & Margesin, R. (1995). Methods in Soil Biology. Berlin Heidelberg; Springer, Berlin. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-60966-4
58- Shabeg, B. (2007). Nematodes as bioindicators of soil food web health in agroecosystems: a critical analysis. Ohio State University, Doctoral dissertation. OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center, http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1173284523
59- Singh, R., & Singh, G.S. (2017). Traditional agriculture: a climate-smart approach for sustainable food production. Energy. Ecology Environment 2, 296–316. https://doi.org/10.1007/s40974-017-0074-7
60- Smith, K.A. (2000). Soil and Environmental Analysis: Physical Methods, Revised, and Expanded (2nd ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9780203908600
61- Spellerberg, I.F., Ecology, G., Article, O., & Zealand, N. (2003). Ecological sounding a tribute to Claude Shannon (1916 – 2001) and a plea for more rigorous use of species richness, species diversity and the ’Shannon – Wiener’ Index–Wiener index. Global Ecology and Biogeography, 12(3), 177–179. https://doi.org/10.1046/j.1466-822X.2003.00015.x
62- Tahat, M.M., M Alananbeh, K., A Othman, Y., & I Leskovar, D. (2020). Soil health and sustainable agriculture. Sustainability, 12(12), 4859: 1-26.‏ https://doi.org/10.3390/su12124859
63- Treonis, A.M., Austin, E.E., Buyer, J.S., Maul, J.E., Spicer, L., & Zasada, I.A. (2010). Effects of organic amendment and tillage on soil microorganisms and microfauna, Applied Soil Ecology, 46(1), 103-110. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2010.06.017.
64- Treonis, A.M., Unangst, S.K., Kepler, R.M., Buyer, J.S., Cavigelli, M.A., Mirsky, S.B., & Maul, J.E. (2018). Characterization of soil nematode communities in three cropping systems through morphological and DNA metabarcoding approaches Scientific Reports, 8, 1-12. https://doi.org/10.1038/s41598-018-20366-5
65-Tsiafouli, M.A., Thébault, E., Sgardelis, S.P., Ruiter, P.C., Putten, W.H., Birkhofer, K., Hemerik, L., Vries, F.T., Bardgett, R.D., Brady, M.V. (2015). Intensive agriculture reduces soil biodiversity across Europe. Global Change Biology, 21(2):973-85. https://doi.org/10.1111/gcb.12752
66- Tucker, B.B., & Kurtz, L.T. (1961). Calcium and magnesium determinations by EDTA titrations. Soil Science Society of America Journal, 25(1), 27-29. https://doi.org/10.2136/sssaj1961.03615995002500010016x
67- USDA Economic Research Service, Organic Market Overview, 2014. http:// www.ers.usda.gov/topics/natural-resources-environment/organicagriculture/organic-market-overview.aspx#.U_UJEHb5e3w.
68- Viketoft, M., Bengtsson, J., Sohlenius, B., Berg Matty, P., Petchey, O., Palmborg, C., & Huss-Danell, K. (2009). Long-term effects of plant diversity and composition on soil nematode communities in model grasslands. Ecology, 90(1), 90-99. https://doi.org/10.1890/08-0382.1
69- Wall, D.H., Bardgett, R. D., Covich, A.P., & Snelgrove, P.V.R. (2004). The need for understanding how biodiversity aecosystem functioninging affect ecosystem services in soils and sediments in Sustaining Biodiversity and Ecosystem Services in Soils and Sediments (ed. Wall, D. H.) 1–12 Island Press.
70- Wang, K.H., McSorley, R., & Gallaher, R.N. (2004). Relationship of soil management history and nutrient status to nematode community structure. Neotropical, 34, 83–95.
71- Weisser, W.W., Roscher, C., Meyer, S.T., Ebeling, A., Luo, G., Allan, E., Beßler, H., Barnard, R.L., Buchmann, N., & Buscot, F. (2017). Biodiversity effects on ecosystem functioning in a 15-year grassland experiment: Patterns, mechanisms, and open questions. Basic Applied Ecology, 23, 1–73. https://doi.org/10.1016/j.baae.2017.06.002
72- Wrather, J.A., & Koenning, S.R. (2006). Estimates of disease effects on soybean yields in the United States 2003 to 2005. Journal of Nematology;38(2), 173-80.
73- Yang, Y., Hu, X., Liu, P., Chen, L., Peng, H., & Wang, Q. (2021). A new root-knot nematode, Meloidogyne vitis sp. nov. (Nematoda: Meloidogynidae), parasitizing grape in Yunnan. PLoS ONE, 16(2), e0245201. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245201
74- Yeates G.W., & King K.L. (1997). Soil nematodes as indicators of the effect of management on grasslands in the New England Tablelands (NSW): comparison of native and improved grasslands, Pedobiologia, 41(6), 526-536. http://hdl.handle.net/102.100.100/221433?index=1
75- Yergeau, E., Pagé, A., Arseneault, C.T., Kuramae, E.E., Lupatini, M., Korthals, G.W., De Hollander, M., & Janssens, T.K.S. (2017). Soil microbiome is more Heterogeneous in organic than in conventional farming system. Frontiers in Microbiology, 7, 2064. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.02064
76- Zarei, F., & Zarei, A. (2019). Sustainable Agriculture. p.159 Day System. https://books.google.com/books?id=YsGyDwAAQBAJ
77- Zhang, X., Ferris, H., Mitchell, J., & Liang, W. (2017). Ecosystem services of the soil food web after long-term application of agricultural management practices. Soil Biology & Biochemistry, 111, 36–43. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2017.03.017
78- Zhao, J., Liu, L., Zhang, Y., Wang, X., & Wu, F. (2018). A novel way to rapidly monitor microplastics in soil byhyperspectral imaging technology and chemometrics. Environmental Pollution, 238, 121-129. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.03.026
 
CAPTCHA Image