دوره و شماره: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 61، آذر 1402، صفحه 229-350 

مقاله کوتاه پژوهشی

بررسی قارچ‌های عامل و همراه بیماری لکه‌برگی گیاه گل نرگس در استان خراسان جنوبی

صفحه 229-236

10.22067/jpp.2023.76784.1094

سعیده متولی حبیبی؛ مهدی جهانی؛ هادی محمودی؛ محمدرضا میرزایی