دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 62، دی 1402، صفحه 351-469 

مقاله پژوهشی

فراسنجه‌های زیستی دوجنسی سن سبز پستهBrachynema signatum Jakovlev (Hemiptera: Pentatomidae) روی مغز پسته

صفحه 351-361

10.22067/jpp.2024.81629.1146

محبوبه خواجه حسینی صالح آباد؛ عباس خانی؛ حمزه ایزدی؛ نجمه صاحب زاده؛ محمد امین سمیع


ردیابی مولکولی سه ویروس آلوده کننده گیاه پنیرک در استان گلستان

صفحه 399-410

10.22067/jpp.2023.83549.1157

محدثه صادقی نیچکوهی؛ زهره مرادی؛ محسن مهرور؛ ولی اله بابایی زاد