تأثیر پی‌اچ و نور بر کارایی محلول پاشش نگهداری شده فلوآزیفوپ-پی-بوتیل، هالوکسیفوپ-آر-متیل و ستوکسیدیم علیه جودره (Hordeum spontaneum K. Koch)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

گاهی اوقات لازم است محلول پاشش آماده شده خواسته یا ناخواسته باید برای مدت زمانی، حتی چندین روز، در مخزن نگهداری شود. نگهداری محلول پاشش علف­کش­های بازدارنده آنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز نه تنها کاهش کارایی آنها به دلیل آب­کافت می­شود، بلکه ترکیبات حاصل از آب­کافت آنها سمیت بسیار بیشتری در مقایسه با خود علف­کش­ها بر موجودات غیرهدف در محیط زیست دارند. آزمایش حاضر با دو هدف 1) بررسی تأثیر مدت زمان نگهداری محلول پاشش هالوکسیفوپ-آر-متیل، فلوآزیفوپ-پی-بوتیل و ستوکسیدیم بر کارایی آنها در کنترل علف­هرز جودره و 2) بررسی تأثیر دو عامل پی­اچ آب سمپاشی و نور بر رابطه فوق اجرا گردید. پژوهش حاضر در سه آزمایش مستقل انجام گرفت که در هر کدام یکی از علف­کش­های مذکور بررسی شد. طرح آزمایشی برای هر آزمایش (هر علف­کش) به صورت فاکتوریل (6 × 2 × 9) در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار بود. اولین فاکتور شامل 6 سطح از مقدار علف­کش (صفر، 20، 40، 60، 80 و 100 درصد مقدار توصیه شده روی برچسب)، دومین فاکتور شامل 2 سطح از مقدار پی­اچ آب سمپاشی (5 و 8) و سومین فاکتور شامل 9 سطح از مدت زمان و شرایط نگهداری (صفر، 24، 48، 96 و 192 ساعت نگهداری تحت شرایط تاریکی، 12+12، 24+24، 48+48 و 96+96 ساعت نگهداری تحت شرایط تاریکی و روشنایی طبیعی) بودند. مقادیر ED50 (مقدار علف‌کش لازم برای کنترل 50 درصدی) برای هالوکسیفوپ-آر-متیل و فلوآزیفوپ-پی-بوتیل تحت تاثیر پی­اچ آب سمپاشی قرار نگرفت. در حالی‌که با کاهش پی­اچ آب سمپاشی از 8 به 5، مقدار پارامتر  ED50برای ستوکسیدیم به‌طور معنی­داری از 64/136 به 35/113 گرم ماده مؤثره در هکتار کاهش یافت که نشان‌دهنده آن است که کاهش پی­اچ آب می­تواند باعث بهبود کارایی ستوکسیدیم در کنترل جودره شود. در تیمار شاهد (تهیه محلول پاشش در همان روز سمپاشی با آبی دارای پی­اچ 8)، مقدار هالوکسیفوپ-آر-متیل، فلوآزیفوپ-پی-بوتیل و ستوکسیدیم لازم برای کاهش 50 درصدی وزن خشک جودره به‌ترتیب برابر 60/34، 64/80 و 64/136 گرم ماده مؤثره در هکتار بدست آمد. در هر وضعیتی (از نظر پی­اچ و نور)، با افزایش مدت زمان نگهداری محلول پاشش علف­کش­ها، مقادیر پتانسیل نسبی آنها به‌طور پیوسته کاهش یافت که حاکی از کاهش کارایی علف­کشی آنهاست. ستوکسیدیم حساسیت بسیار شدیدی به نگهداری محلول پاشش نشان داشت؛ به‌طوری‌که امکان نگهداری محلول پاشش ستوکسیدیم بدون اُفت کارایی آن، حتی به مدت یک روز و حتی با تغییر در پی­اچ و حذف نور میسر نشد. در حالی‌که با کاهش پی­اچ و نگهداری محلول پاشش هالوکسیفوپ-آر-متیل و فلوآزیفوپ-پی-بوتیل در شرایط تاریکی، می­توان از اُفت کارایی آنها تا دو روز جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of pH and light on the efficacy of spray solution stored of haloxyfop-r-methyl, fluazifop-p-butyl, and sethoxydim against wild barley (Hordeum spontaneum K. Koch)

نویسندگان [English]

 • Shahram Taheri
 • Akbar Aliverdi
 • Goudarz Ahmadvand
Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Introduction
After preparing the spray solution of herbicide, there are situations where the farmer intentionally or unintentionally has to store the prepared spray solution for some time, even several days, in the sprayer tank. For example, when weather conditions for spraying become unfavorable, when a piece of failure in herbicide application equipment occurs, or when the spray solution at night is prepared to use at dawn. Herbicides either decompose chemically or react with compounds in the water, decreasing the efficacy of controlling weeds. Now, the first question that comes to mind is: how long can the herbicide be kept in the sprayer tank without losing its efficacy? In the water, herbicides inhibiting acetyl coenzyme A carboxylase (ACCase) undergo hydrolysis or photolysis, producing metabolites that do not have herbicidal properties. Therefore, the stored spray solution of ACCase-inhibiting herbicides cannot effectively control weeds. For this reason, it is suggested such a spray solution should be thrown away. The metabolites from ACCase-inhibiting herbicides, while not having herbicidal properties, are leached faster in the soil, have a higher half-life, and are more toxic to non-target organisms. Therefore, the suggestion to throw away the stored spray solution of ACCase-inhibiting herbicides does not seem logical not only from the environmental point of view but also from the economic point of view. Now, the second question that comes to mind is: what is the solution to reduce the speed of hydrolysis or photolysis? This study was carried out to investigate (i) the effect of the storage time of the spray solution of three ACCase-inhibiting herbicides (haloxyfop-r-methyl, fluazifop-p-butyl, and sethoxydim) on their efficacy in controlling wild barley (Hordeum spontaneum) and (ii) the effect of two factors of pH and light on the relationship above.
 
Materials and Methods
For each herbicide, an experimental three-factorial arrangement (6 × 2 × 9) as a completely randomized design with 4 replications. The first factor was six doses of herbicide (0, 20, 40, 60, 80, and 100% of the labeled dose); the second factor was two pHs of spray water (5 and 8); and the third factor was nine storage time/conditions (0, 24, 48, 96, and 192 h storage in the dark, 12+12, 24+24, 48+48, and 96+96 h storage in the dark+light). The spray solution corresponding to the zero level of the aforementioned third factor was prepared on the same day of spraying. For other levels of this factor, the relevant spray solution with a volume of one liter was prepared in the previous days (24, 48, 96, and 192 h before the day of spraying) and stored in transparent polyethylene terephthalate plastic bottles. The bottles were kept in two outdoor conditions: 1) kept in complete darkness - for this purpose, the bottles were kept in black plastic packed in a carton; and 2) kept in the darkness of the night and the light of the day - for this purpose, the bottles without any cover were exposed to the darkness of the night as well as to the sunlight. The treatments were applied at the four-leaf stage of wild barley; four weeks later, they were harvested, oven-dried, and weighed. A methodology known as dose-response curves was used to analyze the data to obtain the dose required for 50% control (ED50).
 
Results and Discussion
When the solution was sprayed immediately after preparation, reducing the pH from 8 to 5 did not significantly affect the ED50 of haloxyfop-r-methyl and fluazifop-p-butyl. While the ED50 of sethoxydim significantly decreased from 136.64 to 113.35 g a.i. ha-1, indicating that pH reduction can improve the efficacy of sethoxydim in the control of wild barely. The possible reason can be related to the difference in the formulation of the above herbicides. Haloxyfop-r-methyl and fluazifop-p-butyl are formulated as pre-herbicide. Under each condition (in terms of pH and light), when the time of storing the spray solution of herbicides was prolonged, a steady reduction of efficacy was observed. In the case of haloxyfop-R-methyl spray solution, when pH was not changed (pH 8), 24 h storage in the dark (43.78 g a.i. ha-1) and 12+12 h storage in the dark+light (41.44 g a.i. ha-1) significantly increased the ED50 as compared to the control treatment (0 h storage (34.60 g a.i. ha-1)). While when pH was reduced (pH 5), the efficacy of five treatments (including: 24 and 48 h storage in the dark and 12+12, 24+24, and 48+48 h storage in the dark+light) did not differ significantly from the efficacy of the control treatment. In the case of fluazifop-p-butyl spray solution, when pH was not changed (pH 8), all storage treatments significantly increased the ED50 as compared to the control treatment (0 h storage (80.64 g a.i. ha-1)). While when pH was reduced (pH 5), the efficacy of two treatments of 24 and 48 h storage in the dark did not differ significantly from the efficacy of the control treatment. In the sethoxydim spray solution, when pH was not changed (pH 8), all storage treatments significantly increased the ED50 as compared to the control treatment (0 h storage (136.64 g a.i. ha-1)). When pH was reduced (pH 5), the efficacy of all storage treatments still did not differ significantly from the efficacy of the control treatment.
 
Conclusion
If the pH of the spray solution was reduced, the spray solution of haloxyfop-r-methyl can be stored for at least 48 h in each light condition without losing its efficacy. If the pH of the spray solution was reduced and stored in the dark, the spray solution of fluazifop-p-butyl can be stored for 48 h without losing its efficacy. Sethoxydim is very sensitive to the storage of its spray solution. Changing the storage conditions, especially the pH, not only does not help in maintaining the efficacy but also causes a further loss in its efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alkaline decomposition
 • Effective dose
 • Grassicide
 • Hydrolysis
 • Photolysis

©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 

 

 1. Abd-Alrahman, S.H., Kotb, G.A.M., Farag, A.A.Gh., & Elhalwagy, M.E.A. (2014). Bioconcentration and metabolism of diclofop-methyl in freshwater fish (Oreochromis niloticus). Asian Journal of Chemistry, 26(10), 3101-3104. https://doi.org/10.14233/ajchem.2014.16903
 2. Ahemad, M., & Khan, M.S. (2009). Toxicity assessment of herbicides quizalafop-p-ethyl and clodinafop towards Rhizobium pea symbiosis. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 82(6), 761-766. https://doi.org/10.1007/s00128-009-9692-x
 3. Aliverdi, A., & Karami, S. (2020). The effect of type and size of single, twin, and triplet flat fan nozzles on the activity of cycloxydim against wild barley (Hordeum spontaneum). Journal of Plant Protection, 33(4), 465-474. (In Persian with English abstract). https://doi.org/ 10.22067/jpp.v33i4.81208
 4. Aliverdi, A., Badrkhani, S., & Ahmadvand, G. (2020). The effect of sequence and time interval of adding adjuvant and sulfosulfuron to hard water in the control of winter wild oat (Avena sterilis ludoviciana Durieu.). Journal of Plant Protection, 34(3), 373-383. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/jpp.v34i3.85993
 5. Badawi, N., Rosenbom, A.E., Olsen, P., & Sørensen, S.R. (2015). Environmental fate of the herbicide fluazifop-P-butyl and its degradation products in two loamy agricultural soils: A combined laboratory and field study. Environmental Science & Technology, 49(15), 8995-9003. https://doi.org/10.1021/acs.est.5b00406
 6. Balah, M.A., Gamal Aldin, A.-R., Zidan, Z.H., & Dahroug, S.A. (2017). Photo and thermal degradation of glyphosate and fluazifop-butyl herbicides with and without additives. Al-Mukhtar Journal of Sciences32(2), 118-127. https://doi.org/10.54172/mjsc.v32i2.184
 7. Boerboom, C. (2004). Field case studies of dicamba movement to soybeans. Wisconsin Fertilizer, Aglime, and Pest Management Conference Proceedings. Information website: soils.wisc.edu/extension/FAPM/fertaglime04.htm
 8. Bridges, D.C. (1989). Adjuvant and pH effects on sethoxydim and clethodim activity on rhizome johnsongrass (Sorghum halepense). Weed Technology, 3(4), 615-620. https://doi.org/10.1017/S0890037X00032905
 9. Buerge, I.J., Pavlova, P., Hanke, I., Bächli, A., & Poiger, T. (2020). Degradation and sorption of the herbicides 2, 4-D and quizalofop-P-ethyl and their metabolites in soils from railway tracks. Environmental Sciences Europe, 32(1), 1-15. https://doi.org/10.1186/s12302-020-00422-6
 10. Burger, K., MacRae, I., & Alexander, M. (2012) Decomposition of phenoxyalkyl carboxylic acids. Soil Science Society of America Journal, 26(3), 243-246.
 11. Cai, X., Liu, W., Jin, M., & Lin, K. (2007). Relation of diclofop‐methyl toxicity and degradation in algae cultures. Environmental Toxicology and Chemistry: An International Journal, 26(5), 970-975. https://doi.org/10.1897/06-440R.1
 12. Chan, K.-H., & Chu, W. (2009). Degradation of atrazine by cobalt–mediated activation of peroxymonosulfate: different cobalt counteranions in homogenous process and cobalt oxide catalysts in photolytic heterogeneous process. Water Research, 43(9), 2513-2521. https://doi.org/10.1016/j.watres.2009.02.029
 13. Chen, G., Tamar, K., Fahima, T., Zhang, F., Korol, A.B., & Nevo, E. (2004). Differential patterns of germination and desiccation tolerance of mesic and xeric wild barley (Hordeum spontaneum) in Israel. Journal of Arid Environments, 56(1), 95-105. https://doi.org/10.1016/S0140-1963(02)00321-X
 14. Devkota, P., & Johnson, W.G. (2019). Influence of carrier water pH, foliar fertilizer, and ammonium sulfate on 2,4-D and 2,4-D plus glyphosate efficacy. Weed Technology, 33(4), 562-568. https://doi.org/10.1017/wet.2019.31
 15. ECHA. (2022). European Chemicals Agency. Sethoxydim. Information website: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sethoxydim#section=Information-Sources
 16. Eure, P.M., Jordan, D.L., Bacheler, J.S., York, A.C., Fisher, L.R., & Wells, R. (2011). Performance of cotton agrochemicals when spray solution application is delayed. Journal of Cotton Science, 15, 215-223.
 17. Eure, P.M., Jordan, D.L., & York, A.C. (2013). Efficacy of herbicides when spray solution application is delayed. International Journal of Agronomy, 2, 782486. https://doi.org/10.1155/2013/782486
 18. Fahl, G.M., Kreft, L., Altenburger, R., Faust, M., Boedeker, W., & Grimme, L.H. (1995). pH-dependent sorption, bioconcentration and algal toxicity of sulfonylurea. Aquatic Toxicology, 31(2), 175-187. https://doi.org/10.1016/0166-445X(94)00067-Z
 19. FAO, (2012). FAO Specifications and Evaluations for Agricultural Pesticides. Haloxyfop-P-Methyl. Information website: https://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Specs/haloxyfop_2012.pdf
 20. FAO, (2016). FAO Specifications and Evaluations for Agricultural Pesticides. Fluazifop-P-butyl. Information website: https://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Report2016/FLUAZIFOP-P-BUTYL.pdf 
 21. Green, J.M., & Cahill, W.R. (2003). Enhancing the biological activity of nicosulfuron with pH adjusters. Weed Technology, 17(2), 338-345. https://doi.org/10.1614/0890-037X(2003)017[0338:ETBAON]2.0.CO;2
 22. Hamami, H., & Farrokhi, A. (2018). Evaluation of the shelf life of the herbicide solution in the reservoir on the effectiveness of wild oat control (Avena ludoviciana). The 8th Iranian Weed Science Conference. 5-7 September 2018. Ferdowsi University of Mashhad. 755-758. (In Persian)
 23. Harrison, S.K., & Wax, L.M. (1986). The effect of adjuvants and oil carriers on photodecomposition of 2,4-D, bentazon, and haloxyfop. Weed Science34(1), 81-87. https://doi.org/10.1017/S0043174500026503
 24. Hazra, D.K., Karmakar, R., Majumder, S.P., Maji, S., Bhattacharya, S., Chakraborty, M., & Bhattacharrya, A. (2015). Effect of pH on dissipation of propaquizafop in water. International Journal of Bioresource Science, 2(1), 33-36.
 25. Jing, X., Yao, G., Liu, D., Liu, M., Wang, P., & Zhou, Z. (2016). Environmental fate of chiral herbicide fenoxaprop-ethyl in water-sediment microcosms. Scientific Reports, 6(1), 1-7. https://doi.org/10.1038/srep26797
 26. Li, G., Hou, Z., Zhang, R., Chen, X., & Lu, Z. (2019). Nanometer Titanium Dioxide mediated high efficiency photodegradation of Fluazifop-p-Butyl. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(19), 3600. https://doi.org/10.3390/ijerph16193600
 27. Li, G., Li, S., Liu, C., & Jiang, J. (2021). Effect of main inorganic metal elements in Panax ginseng field soil on the photodegradation of fluazifop-p-butyl. Environmental Science and Pollution Research, 28(38), 52901-52912. https://doi.org/10.1007/s11356-021-14091-2
 28. Lin, Y., Lin C., Yeh K., & Lee A. (2000). Photodegradation of the herbicides butachlor and ronstar using natural sunlight and diethylamine. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 64(6), 780-785. https://doi.org/10.1007/s001280000071
 29. Lin, C.H., Lerch, R.N., Garrett, H.E., & George, M.F. (2003). Degradation of isoxaflutole (Balance) herbicide by hypochlorite in tap water. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(27), 8011-8014. https://doi.org/10.1021/jf034473b
 30. Lin, J., Chen, J., Cai, X., Qiao, X., Huang, L., Wang, D., & Wang, Z. (2007). Evolution of toxicity upon hydrolysis of fenoxaprop-p-ethyl. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(18), 7626-7629. https://doi.org/10.1021/jf071009o
 31. Lin, J., Chen, J., Wang, Y., Cai, X., Wei, X., &  Qiao X. (2008). More toxic and photoresistant products from photodegradation of fenoxaprop-p-ethyl. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(17), 8226-8230. https://doi.org/10.1021/jf801341s
 32. McMullan, P.M. (1996). Grass herbicide efficacy as influenced by adjuvant, spray solution pH, and ultraviolet light. Weed Technology10(1), 72-77. https://doi.org/10.1017/S0890037X00045735
 33. Molin, W.T., & Hirase, K. (2004). Comparison of commercial glyphosate formulations for control of prickly side, purple nutsedge, and sicklepod. Weed Biology and Management, 4(3), 136-141. https://doi.org/10.1111/j.1445-6664.2004.00130.x
 34. Nalewaja, J.D., Matysiak, R., & Szelezniak, E. (1994). Sethoxydim response to spray carrier chemical properties and environment. Weed Technology, 8(3), 591-597. https://doi.org/10.1017/S0890037X00039749
 35. Palma, G., Demanet, R., Jorquera, M., Mora, M.L., Briceño, G., & Violante, A. (2015). Effect of pH on sorption kinetic process of acidic herbicides in a volcanic soil. Journal of Soil Science and Plant Nutrient, 15(3), 549-560.
 36. Ritz, C., Baty, F., Streibig, J.C., & Gerhard, D. (2015). Dose-response analysis using R. PLoS One, 10(12), e0146021. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146021
 37. Roy, S., & Singh, S.B. (2005). Phototransformation of clodinafop-propagyl. Journal of Environmental Science and Health, Part B40(4), 525-534. https://doi.org/10.1081/PFC-200061518
 38. Saha, S., Majumder, S., Das, S., Das, T.K., Bhattacharyya, A., & Roy, S. (2018). Effect of ph on the transformation of a new readymix formulation of the herbicides bispyribac sodium and metamifop in water. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 100(4), 548-552. https://doi.org/10.1007/s00128-018-2269-9
 39. Sandín-España, P., Sevilla-Morán, B., Calvo, L., Mateo-Miranda, M., & Alonso-Prados, J.L. (2013). Photochemical behavior of alloxydim herbicide in environmental waters. Structural elucidation and toxicity of degradation products. Microchemical Journal, 106, 212-219. https://doi.org/10.1016/j.microc.2012.07.003
 40. Sandin-Espana, P., Sevilla-Moran, B., Lopez-Goti, C., Mateo-Miranda, M.M., & Alonso-Prados, J.L. (2016). Rapid photodegradation of clethodim and sethoxydim herbicides in soil and plant surface model systems. Arabian Journal of Chemistry, 9(5), 694-703. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2015.04.007
 41. Schortgen, G.P., & Patton, A.J. (2020). Weed control by 2, 4-D dimethylamine depends on mixture water hardness and adjuvant inclusion but not spray solution storage time. Weed Technology, 34(1), 107-116. https://doi.org/10.1017/wet.2019.117
 42. Sevilla-Morán, B., Calvo, L., López-Goti, C., Alonso-Prados, J.L., & Sandín-España, P. (2017). Photodegradation behaviour of sethoxydim and its comercial formulation Poast® under environmentally-relevant conditions in aqueous media. Study of photoproducts and their toxicity. Chemosphere, 168, 501-507. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.11.026
 43. Shoaf, A.R., & Carlson, W.C. (1992). Stability of sethoxydim and its degradation products in solution, in soil, and on surfaces. Weed Science40(3), 384-389. https://doi.org/10.1017/S004317450005178X
 44. Silveira, R.R., Santos, M.V., dos Santos, J.B., Ferreira, E.A., & da Silva, L.D. (2020). The effect of spray solution storage time on nicosulfuron efficacy applied in Urochloa brizantha Marandu. Research, Society and Development, 9(7), e778974713-e778974713. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i7.4713
 45. Sterling, T.M. (1994). Mechanisms of herbicide absorption across plant membranes and accumulation in plant cells. Weed Science, 42(2), 263-276. https://doi.org/10.1017/S0043174500080383
 46. Stewart, C.L., Nurse, R.E., Cowbrough, M., & Sikkema, P.H. (2009). How long can a herbicide remain in the spray tank without losing efficacy?. Crop Protection, 28(12), 1086-1090. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2009.05.003
 47. Tomlin, C.D.S. (2003). The e-Pesticide Manual: a world compendium. Sethoxydim. British Crop Protection Council, UK.
 48. Xue, R.D., Qualls, W.A., Zhong, H., & Brock, C.L. (2008). Permethrin decomposition after four month storage in the spray truck tanks during mosquito off season. Journal of the American Mosquito Control Association, 24(1), 127-129. https://doi.org/10.2987/5581.1
 49. Zhang, Q., & Pehkonen, S.O. (1999). Oxidation of diazinon by aqueous chlorine: kinetics, mechanisms, and product studies. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(4), 1760-1766. https://doi.org/10.1021/jf981004e

 

CAPTCHA Image