کارایی علف‌کش‌های‌ دومنظوره آکسیال وان (پینوکسادن+ فلوراسولام) و کاسیک (دیفلوفنیکان+ یدوسولفورون متیل سدیم + فلوراسولام) در مقایسه با علف‌کش‌های رایج در کنترل علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارپژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران

2 مربی پژوهش مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تهران، ایران

3 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سمنان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران

4 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گنبد، ایران

5 دانشیار، بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

6 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی کارایی علف‌کش‌های آکسیال وان و کاسیک آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۱۳ تیمار و چهار تکرار در چهار منطقه البرز (کرج)، فارس (داراب)، سمنان (شاهرود) و گلستان (گنبد کاووس) در سال زراعی 1400-1399 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علف‌کش‌های برومایسیدام‌آ (بروموکسینیل+ ام‌ث‌پ‌آ)+ آکسیال (پینوکسادن) به‌ترتیب به مقدار 5/1 + 25/1 لیتر در هکتار، اُتللو (مزوسولفورون‌+ یدوسولفورون+ دیفلوفنیکان) به مقدار 6/1 لیتر در هکتار، آکسیال وان (پینوکسادن+ فلوراسولام( به مقدار 1/1، 3/1، 5/1 و 7/1 لیتر در هکتار، کاسیک (دیفلوفنیکان+ یدوسولفورون+ فلوراسولام+ کلوکینوست مکسیل( به مقدار 170 ، 200 و 230 گرم در هکتار با و بدون سیتوگیت و شاهد وجین دستی بود. نتایج نشان داد که کاربرد تیمارهای علف‌کش قادرند تراکم و وزن خشک علف‌های‌هرز را به‌طور معنی‌دار کاهش و عملکرد دانه گندم را افزایش دهند. در مجموع کارایی آکسیال وان (7/1 لیتر در هکتار) در کنترل یولاف وحشی (بیش از 95 درصد) مطلوب‌تر از کاسیک (200 تا 230 گرم در هکتار) بود. علف‌کش کاسیک (230 گرم در هکتار) توانست چچم (بیش از 95 درصد) را بهتر از آکسیال وان کنترل کند. با این وجود، کارایی علف‌کش‌های آکسیال وان و کاسیک در کنترل علف‌های‌هرز پهن برگ خاکشیر، هفت بند، سیزاب، شیر تیغی، خردل وحشی (85 تا 95 درصد) مشابه بود. از سوی دیگر، با کاربرد این علف‌کش‌ها در مقادیر مصرف شده هیچ خسارت ظاهری در گندم مشاهده نگردید. همچنین، عملکرد دانه گندم در کاربرد آکسیال وان (5/1 تا 7/1 لیتر در هکتار) 5 تا 24 درصد و در کاربرد کاسیک (200 تا 230 گرم در هکتار+ سیتوگیت) 8 تا 28 درصد افزایش یافت. لذا با توجه به طیف کنترل و افزایش عملکرد، کاربرد علف‌کش آکسیال وان در مقادیر 5/1 تا 7/1 لیتر در هکتار و کاربرد کاسیک در مقادیر 200 تا 230 گرم در هکتار+ سیتوگیت می‌توانند در تناوب با علف‌کش‌های ثبت شده پرکاربرد گندم در اقلیم‌های مشابه پیشنهاد شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Efficacy of Dual-purpose Herbicides Axial One® (Pinoxaden + Flurasulam) and Cassic® (Diflufenican + Iodosulfuron methyl sodium + Flurasulam) Compared to Common Herbicides for Weed Control in Wheat (Triticum aestivum)

نویسندگان [English]

 • ebrahim mamnoie 1
 • Mohammad Reza Karaminejad 2
 • Ali Reza Barjasteh 3
 • Abdul Aziz Haghighi 4
 • Mehdi Minbash Moeini 5
 • Ali Reza Askary Kelestanie 6
1 Assistant Professor of Plant Protection Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Darab, Iran
2 Research Associate of , Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran, respectively
3 Assistant Professor of Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Semnan, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shahrood, Iran
4 Abdul Aziz Haghighi Assistant Professor of Plant Protection Research Department, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Golestan, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gonbad, Iran
5 Associates Professor of Department of Weed Research, Plant Pest and Disease Research Institute, AREEO, Tehran, Iran
6 Assistant Professor of Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Fars, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Darab, Iran
چکیده [English]

Introduction
Wheat is a crucial crop that plays a significant role in ensuring food security in Iran. Weeds have been one of the major limiting factors for wheat production in Iran and globall. If they are not adequately controlled. Weeds can cause significant damage to wheat crops. Weed damage in wheat fields has been reported to range from 20% to 30% in Iran. The herbicide application is the most important method for weed control of wheat until now. Axial-one@ herbicide, with common names of pinoxaden+ florasulam, has been suggested for weed control of Lollium rigidum, Echinochloa colonum, Alopecurus myosuroides, Phalaris brachystachys, Avena ludoviciana, Stellaria media, Trifolium alexandrinum, Polygonum aviculare, Sinapis arvensis, Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus retroflexus, Cirsium arvense. This herbicide has been registered by Syngenta for use in wheat and barley. Pinoxaden (Axial@) belongs to phenylpyrazolines family and inhibitors of the Acetyl-CoA carboxylase (ACC). It has been recorded in the control of narrow-leaved weeds in wheat and barley. Florasulam herbicide belongs to the triazolopyrimidine sulfonamide family and inhibits acetolactate synthase (ALS). Florasolam is the selective herbicide that has been recommended for controlling broadleaf weeds in cereals such as wheat, barley, oats, rye (Secale cereale L.) and triticale (Triticale hexaploid Lart). Also, the Cassic herbicide, which is also known as diflufenican+iodosulfuron-methyl-sodium+florasulam+cloquintocet-mexyl, is a dual-purpose herbicide that has been registered by Syngenta for controlling both broadleaf and narrow-leaved weeds in wheat and barley, oats, rye, and triticale crops. This experiment was conducted to investigate the effectiveness of the herbicides of Cassic and Axial-one in the controlling weeds in wheat fields, determination of the most appropriate dose, comparing their effectiveness with other herbicides commonly used in wheat fields, and evaluating the response of wheat plants to the herbicides.
 
Materials and Methods
 An experiment was carried out in weed control in the wheat fields of Karaj, Fars (Darab), Golestan (Gonbad), and Shahrud using a randomized complete block design with 13 treatments and 4 replications during 2020-2021. Experimental treatments included the application of Bromycid AM (bromoxynil + MCPA, 40% EC) + Axial (Pinoxaden, 5% EC) at 1.5 + 1.2 l/ha, Othello (diflufenican+ mesosulfuron methyl+ iodosulfuron methyl sodium, 6%OD) at 1.6 l /ha, Axial One (Pinoxaden+ Flurasulam, 5% EC) at 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 l/ha, Cassic (diflufenican+ iodosulfuron-methyl-sodium+ florasulam+ cloquintocet mexyl, 47% WG) at 170, 200 and 230 g/ha with and without cytogit, and control (weed free). Herbicide treatments were applied during the tillering stage (Zadok’s Stage 25(. The plot had dimensions of 8 x 2 m with a plant density of 400 plants m-2. Each plot consisted of 8 planting lines with a row spacing of 15 cm. The distance between the plots was one meter, and there was a two-meter gap between replications. To increase the accuracy of the experiment, each test plot was divided into two equal sections, with the upper half serving as the control without spraying and the lower half being sprayed. The spraying was done using a fixed-pressure back sprayer equipped with a fan spray nozzle (8002) at a pressure of 2 bar and spray volume of 300 L ha-1. Traits such as weed density, weed biomass, and grain yield were recorded. Weed numbers and dry weights were determined by randomly selecting 0.50-m2 quadrats per plot, while grain yield was recorded for 3 m2 in each plot. The data were checked for normality and analyzed using SAS 9.3 software through analysis of variance. The means were separated using the Duncan test at the 5% level of significance.
 
Results and Discussion
 The results of experiment indicated that the herbicide treatments led to a significant decrease in the density and dry weight of weeds, as well as a significant increase in grain yield. The Axial One@ at rate 1.7 L ha-1 was found to be more effective in controlling Avena ludoviciana, reducing its density by 95%, compared to On the other hand, Cassic herbicide at a rate of 230 g per hectare was more effective in controlling Lolium rigidum, reducing its density by 95%, compared to Axial One@ herbicide. Both herbicides, however, led to a significant reduction in the dry weight of Descurania sophia, Polygonum avicular, Sonchus oleracea, Veronica persica and Sinapis arvensis from 85 to 95%. No visual injury symptoms were observed on wheat after the application of these herbicides. Grain yield increased with the application of Axial One (at rate of 1.5 to 1.7 L ha-1) by 5 to 24%, and Cassic (at rates of 200-230 g ha-1 + cytogit) by 8 to 28%. These findings were consistent with the results of previous studies (Minbashi et al., 2020). The application of Oxial herbicide increased grain weight of wheat (Azhar et al., 2013).
 
Conclusion
 Based on the results of these experiments, it can be concluded that Axial One@ and Cassic@ herbicides showed the best control on A. ludoviciana and L. rigidum respectively, and also led to a significant increase in grain yield compared to half of the control plot. Therefore, the Axial One@ (1.7 L ha-1) and Cassic@ (200-230 g ha-1 + cytogit) can be considered as good to excellent options for weed control in wheat fields. It is recommended to use these herbicides for weed control in wheat fields.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chemical control
 • Control percentage
 • Dry weight
 • Weed species

©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 

 

 1. Abbas, N., Tanveer, A., Ahmad, T., & Amin, M. )2018(. Use of adjuvants to optimize the activity of two broad-spectrum herbicides for weed control in Planta Daninha, 36, e018174762. https://doi.org/10.1590/S0100-83582018360100126
 2. Aliverdi, A., Rashed-Mohassel, M.H., Zand, E., & Nassiri-Mahallati, M. (2009). Increased foliar activity of clodinafop propargyl and or tribenuron-methyl by surfactants and their synergistic action on wild oat (Avena ludoviciana) and wild mustard (Sinapis arvensis). Weed Biology and Management, 9, 292-299. https://doi.org/10.1111/j.1445-6664.2009.00353.x
 3. Anonymous. (2017). Registration report Part A. Anses. National Assessment Country France. SAP405210WGH (Joystick). 32P. Available at : https://www.anses.fr/fr/system/files/phyto/evaluations/JOYSTICK_PAMM_2014-3624_PARTA.pdf
 4. Azhar, M., Javaid, I., Chattha, M.B., & Azhar, G.S. (2013). Evaluation of various herbicides for controlling grassy weeds in wheat. Mycopath, 11(1), 39-44.
 5. Babaei, M., & Saeedipour, S. (2017). The effect of crop seed rate and post emergence herbicide application on weed control and grain yield of wheat. Journal of Plant Production, 31(1), 117-123. (In Persian). https://doi.org/22067/JPP.V31I1.53092
 6. Baziyar, S., Vazan, S., Oveisi, M., & Paknezhad, F. (2010). Optimization of herbicide doses of mesosulfuron-methyl (Atlantis) and clodinafop-propargyl (Topik) in control of perennial ryegrass (Lolium perenne) in competition with wheat. Iranian Journal of Field Crop Science, 41(4), 755-761. (In Persian). https:doi.org/20.1001.1.20084811.1389.41.4.11.6
 7. Ebadati, A., Gholamalipour-Alamdari, E., Avasaji, Z., & Rahemi-Karizaki, A. (2019). Effect of application time of dual purpose herbicides and mixing herbicides on weeds control and wheat yield. Journal of Plant Ecophysiology, 39, 192-209. (In Persian).
 8. Hofer, U., Mühlebach, U.M., Hole, S., & Zoschke, A. (2006). Pinoxaden: for broad spectrum grass weed management in cereal crops. The Journal of Plant Diseases and Protection, 113, 989–995.
 9. Idziak, R., Kierzek, R., Sip, D., & Krawczyk, R. (2012). Possibility of using pinoksaden and florasulam in mixtures with other herbicides for weed control in winter wheat. Progress in Plant Protection, 52(4), 898-902.
 10. Koprivlenski, V.N., Dimitrova, M.D., Jalnov, I.S., Zheliazkov, I.D., & Zorovski, P.I. (2015). Economic assessment of new herbicides used to fight the weeds in wheat. Agriculture, Forestry and Fisheries, 4(2), 66-70.
 11. Loux, M.M., Doohan, D., Dobbels, A.F., Johnson, W.G., Young, B.G., Legleiter, T.R., & Hager, A. (2015). Weed Control Guide for Ohio, Indiana and Illinois. Ohio Stateu Niversity Extension . 210 P.
 12. Mamnoie, E., & karaminejad, M.R. (2020). Evaluation time and rate application of prosulfocarb herbicide in the weed control of wheat in South Kerman. Journal of Crop Production, 13(1), 51-66 https://doi.org/22069/EJCP.2020.17165.2269
 13. Mamnoie, E., Izadi-Darbandi, E., Rastgoo, M., Baghestani, M.A., & Hasanzade, M. (2017). The effect of organic and bio fertilizers on maize (Zea mays) and HydroMax Adjuvants application on optimizing of nicosulfuron herbicide efficacy. Journal of Crop Production and Processing, 7(1), 55-71. https://doi.org/18869/acadpub.jcpp.7.1.55
 14. Mamnoie, E., karaminejad, M.R., Minbash, M.M., & Askary, A.R. (2022). Evaluation of ready-mix herbicide efficiency of clodinafop propargil+ metribuzin in comparison with registered herbicides in weed control of wheat (Triticum aestivum) in Fars. Journal of Plant Protection, Articles in Press, 1-19. https://doi.org/22067/JPP.2022.73993.1068
 15. Manea, D.N., Ştef, R., Pet, I., Ienciu, A.A., Grozea, I., & Carabet, A. (2016). Control of Avena fatua species (Wild Oat) a weed in expansion in banat area. Bulletin UASVM series Agriculture, 73(1), Electronic ISSN 1843-5386. https://doi.org/10.15835/buasvmcn-agr:12008
 16. Mehmeti, A., Pacanoski, Z., Fetahaj, R., Kika, A., & Kabashi, B. (2018). Weed control in wheat with post-emergence herbicides. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 24(1), 74–79.
 17. Minbashi, M.M., Hadizadeh, M.H., Karaminejad, M.R., Sabet-Zanganeh, H., Jamali, M., & Haghighi, A.A. (2022). Efficacy of fluroxypyr compared with common broadleaf herbicides in the wheat fields. Journal of Iranian Plant Protection Research, 36(3), 367-384. https://doi.org/10.22067/JPP.2022.74981.1074
 18. Mortazavi, E., & Armin, M. (2019). The effect of adjuvant on reducing the dose of sulfosulfuron+metsulfuronmethyl. Journal of Plant Ecophysiology, 39, 253-243. (In Persian).
 19. Nazary-Alam, J., Mousavi, A.M., Sihrabi, N., Sadeghi, N., & Sadeghi-Shoa, M. (2013). Evaluation of herbicide for Cerastium sp. and Vaccaria sp. weed control in wheat (Triticum aestivum) fields of Lorestan, Alashtar. Iranian Journal of Agronomy and Plant Breeding, 9, 3. 55-65. (In Persian)
 20. Nourbakhsh, S. (2019). List of important pests, diseases and weeds of major agricultural products, chemicals and recommended ways for their control. Plant Protection organization, Ministry of Jihad-e Agricul Tehran, Iran, 208 Pp. (In Persian)
 21. Rasool, R., Bhullar, M.S., & Gill, G.S. (2017). Growth stage of Phalaris minor and wheat determines weed control and crop tolerance of four post-emergence herbicides. Spanish Journal of Agricultural Research, 15(1), e1001. https://doi.org/10.5424/sjar/2017151-9728
 22. Sayili, M., Akca, H., & Qnen, H. (2006). Economic analysis of herbicide usage in wheat fields. Journal of Plant Diseases and Protection, 755-760.
 23. Somani, L.I. (1992). Dictionary of weed science. Agronomy Publishing Academy (India). 256 pp.
 24. Veisi, M., Baghestani, M.A., & Minbashi, M.M. (2018). Study of tank mix application of dual propose and broad leaf herbicides for weed control in wheat fields. Iranian Journal of Field Crop Science, 49, 2: 171-183. (In Persian). https://doi.org/22059/IJFCS.2017.228155.654282
 25. Zadoks, J.C., Chang, T.T., & Konzak, C.F. (1974). A decimal code for the growth stages of cereals. Weed Research, 14(6), 415-421. https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.1974.tb01084.x
 26. Zand, E., Baghestani, M.A., Nezamabadi, N., Shimi, , & Mousavi, S.K. (2019). A guide for herbicides in Iran. University Press Center, 143pp.
 27. Zare, A., Miri, H.R., & Jafari-Haghighi, B. (2014). Effect of plant density and reduced dosages of iodosulfuron+ mesosulfuron (Atlantis) on integrated weed management in wheat Journal of Plant Ecophysiology, 6(16), 38-93. (In Persian). https://doi.org/1001.1.20085958.1393.6.16.4.9

 

 

CAPTCHA Image