اثر برخی باکتری‌ها و قارچ‌های میکوریزی دارسانه‌ای بر بیماری بوته‌میری ریزوکتونیایی و ویژگی‌های رویشی لوبیا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه رازی

چکیده

دانه‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris) از مواد غذایی مهم در سراسر جهان محسوب می‌شوند. قارچ Rhizoctonia solani عامل بوته‌میری گیاه لوبیا و از مهم‌ترین بیمارگرهای خاک‌زاد در بیشتر مناطق کشت این گیاه در سراسر جهان است و نقش مهمی در کاهش عملکرد و کیفیت محصول دارد. کنترل زیستی راهکاری امیدبخش، مؤثر و پایدار برای مدیریت بیماری‌های قارچی خاک‌زاد است. در این پژوهش اثر ۱۴ سویه باکتریایی از جنس‌ها و گونه‌های مختلف بر رشد میسلیومی قارچ R. solani با آزمون کشت متقابل و تولید ترکیبات فرار در آزمایشگاه بررسی گردید. بر اساس دو آزمون هاله بازدارندگی و توانایی تولید ترکیبات فرار بازدارنده رشد، چهار سویه باکتریایی شامل Bacillus subtilis BS (B.s)، Bacillus velezensis JPS19 (B.vel)، Azotobacter vinelandii RUA1 (Azoto) و Alcaligenes faecalis 1624 (Alca) انتخاب شدند و اثر کاربرد جداگانه و دوگانه آن‌ها با دو گونه قارچ میکوریزی دارسانه‌ای  شامل Funneliformis mosseae  و Glomus claroideum  بر مهار بوته‌میری ناشی از R. solani و ویژگی‌های رویشی لوبیا در حضور بیمارگر در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۱۶ تیمار و ۵ تکرار در گلخانه بررسی گردید. بسیاری از تیمارها، شدت بیماری را به‌طور معنی‌داری نسبت به شاهد بیمار کاهش دادند و سبب افزایش وزنِ تر و وزنِ خشک اندام‌های هوایی، وزنِ تر ریشه و وزنِ خشک ریشه گردیدند. تیمارهای F.moss، B.s، Alca و Azoto سبب افزایش معنی‌دار طول ریشه و تیمارهای Alca و B.s و B.vel+G.cla و Alca+G.cla سبب افزایش طول اندام هوایی نیز گردیدند. از نظر اثر روی بیماری، سویه B.s بهترین تیمار بود که شاخص بیماری را 36٫۵ درصد کاهش داد و در مجموع بیشترین اثر را در بهبود ویژگی‌های رویشی گیاه نشان داد. با وجود این که سویه‌های باکتریایی و میکوریزی در بسیاری تیمارهای دوگانه سازگاری نشان دادند، فقط تیمار دوگانه G.cla+B.vel، نسبت به کاربرد جداگانه هر یک از عوامل، اثر افزایشی بر وزنِ تر و طول اندام هوایی نشان داد. دیگر تیمارهای دوگانه، اثر افزایشی و یا هم‌افزایی در کاهش بیماری و بهبود رشد گیاه نداشتند. حتی در برخی تیمارهای دوگانه از نظر کاهش بیماری و بهبود رشد گیاه اثر ضعیف‌تری نسبت به تیمارهای منفردشان دیده شد. در میان تیمارهای مختلف، Alca+G.cla و Alca+ F.moss بیشترین و B.s+G.cla کمترین میزان کلنیزاسیون میکوریزی را نشان دادند. اثر باکتری‌ها بر کلنیزاسیون میکوریزی ریشه، بسته به سویه باکتریایی و میکوریزی مورد استفاده، افزاینده، کاهنده یا فاقد اثر بود. در بسیاری از موارد، بین میزان کلنیزاسیون میکوریزی ریشه و مهار بیماری نیز رابطه مستقیمی دیده نشد. با توجه به نتایج حاصل می‌توان گفت استفاده از ترکیب عوامل کنترل زیستی نسبت به کاربرد جداگانه هر یک از این عوامل همیشه کارآمدتر نبوده و نتایج حاصل، با توجه به سویه یا گونه باکتریایی و میکوریزی ترکیب‌شونده، متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Some Bacteria and Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Rhizoctonia Root rot and Growth Parameters of Common Bean Plants

نویسندگان [English]

  • N. Moarrefzadeh
  • H. Khateri
  • R. Sharifi
Department of Plant Protection, Razi University
چکیده [English]

Introduction
The seeds of common bean plants (Phaseolus vulgaris) are among the most important food sources worldwide. The plant pathogenic fungus Rhizoctonia solani causes seed rot and seedling damping-off of bean plants and is one of the most important soil-borne pathogens in most cultivation areas of this plant. R. solani plays an important role in reducing the yield and quality of this crop. Biological control is a promising, effective, and sustainable solution for managing soil-borne fungal diseases. The simultaneous use of biological control agents, especially agents with different mechanisms of action, might increases the chance of success in disease management. Indeed, two living agents can show different types of interactions based on their inherent characteristics and ecological conditions. In the current research, the potential of co-application of mycorrhizal fungi and bacterial strains from different taxonomic groups was evaluated on increasing the growth of beans and suppression of bean damping-off.
 
Materials and Methods
In this research, the effect of 14 different bacterial strains on the mycelial growth of R. solani was investigated by dual culture and by the volatile compound production tests in the laboratory. The list of bacterial strains included: Bacillus megaterium B15, Bacillus thuringiensis B48Pet, Bacillus subtilis BS (B.s), B. subtilis AS, Lysinibacillus boronitolerans RUPB71 (Lysin), Pseudomonas putida RUP1, Arthrobacter citreus B27Pet, Alcaligenes faecalis 1624, Bacillus pumilus INR7, Bacillus thuringiensis 32B (B.thur), Azotobacter vinelandii RUA1 (Azoto), Delftia tsuruhatensis PIIR (Delft), Stenotrophomonas maltophilia S37 and Bacillus velezensis JPS19 (B.vel). In the dual culture test, B.s, B.vel, Alca, Azoto, Lysin, and Delft strains significantly reduced the mycelial growth of the pathogen. In volatile compounds production test, three strains, Alca, Azoto, and B.thur, significantly reduced the mycelial growth of the pathogen. Four bacterial strains, including B.s, B.vel, Alca, and Azoto, were selected for greenhouse experiment. The selected bacterial strains as separate and combined application with two species of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), including Funneliformis mosseae (F.moss) and Glomus claroideum (G.cla) were investigated for inhibiting the disease caused by R. solani, and for their effect on the growth parameters of bean plants in the presence of the pathogen. The greenhouse experiment was conducted as a completely randomized design with 16 treatments and five replications.
 
Results and Discussion
Many of the greenhouse treatments that were applied in this study, significantly reduced the severity of the disease compared to the diseased control. They significantly increased the fresh and the dry weight of the shoots, root fresh weight and root dry weight. Four treatments (F.moss, B.s, Alca and Azoto) significantly enhanced the root length and four treatments (Alca, B.s, B.vel+G.cla and Alca+G.cla) increased the shoot length. In terms of the effect on the disease, the B.s strain was the best treatment, which reduced the disease severity by 36.5% and showed the greatest effect in promoting the vegetative characteristics of the plant. Although the bacterial and mycorrhizal strains showed compatibility in many combined treatments, G.cla+B.vel was the only double treatment that showed an increasing effect on the fresh weight and shoot length compared to the separate applications. The other double treatments did not have an additive or synergistic effect in reducing the disease and improving plant growth. Even in some double treatments, in terms of reducing disease and improving plant growth, a weaker effect was seen than their single treatments. Among different treatments, Alca+G.cla and Alca+F.moss showed the highest and B.s+G.cla showed the lowest mycorrhizal colonization.
 
Conclusion
The effect of bacteria on mycorrhizal colonization was increasing, decreasing, or null depending on the combination of bacterial and mycorrhizal strains used. In many cases, there was no direct relationship between the amount of mycorrhizal colonization and disease control. Overall, before the commercial use of the combination of biological agents, it is necessary to check their interactions in greenhouse and field experiments and ensure their compatibility and lack of antagonistic effect on each other. If the biological agents present in a consortium are compatible, its biocontrol effect will be more stable, efficient and reliable, and it will be possible to use it in a wider range of variable soil ecological conditions. Moreover, the interaction of individuals within a given consortium is strain-specific, and the results of an experiment on specific strains cannot be generalized to other strains of the same species.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological control
  • Disease severity
  • Growth stimulation
  • Rhizoctonia solani
 
1- Abbas, A., Khan, S.U., Khan, W.U., Saleh, T.A., Khan, M.H.U., Ullah, S., Ali, A., & Ikram, M. (2019). Antagonist effects of strains of Bacillus spp. against Rhizoctonia solani for their protection against several plant diseases: Alternatives to chemical pesticides. Comptes Rendus Biologies, 342(5-6), 124-135. https://doi.org/10.1016/j.crvi.2019.05.002
2- Abdel-Fattah, G.M., El-Haddad, S.A., Hafez, E.E., & Rashad, Y.M. (2011). Induction of defense responses in common bean plants by arbuscular mycorrhizal fungi. Microbiological Research, 166(4), 268-281. https://doi.org/10.1016/j.micres.2010.04.004
3- Aboelmagd, H.E. (2021). Efficacy of some bio-agents, chemical inducers and fungicides in controlling tomato root rot disease caused by Rhizoctonia solani. Plant Biotechnology, 59(2), 197-210. https://doi.org/10.21608/assjm.2021.194261
4- Adesemoye, A., Torbert, H., & Kloepper, J. (2009). Plant growth-promoting rhizobacteria allow reduced application rates of chemical fertilizers. Microbial Ecology, 58(4), 921-929. https://doi.org/10.1007/s00248-009-9531-y
5- Akhtar, M.S., & Siddiqui, Z.A. (2008). Biocontrol of a root-rot disease complex of chickpea by Glomus intraradices, Rhizobium sp. and Pseudomonas straita. Crop Protection, 27(3-5), 410-417.
6- Aljawasim, B.D., Khaeim, H.M., & Manshood, M.A. (2020). Assessment of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomus spp.) as potential biocontrol agents against damping-off disease Rhizoctonia solani on cucumber. Journal of Crop Protection, 9(1), 141-147.
7- Alsudani, A.A., & Raheem Lateef Al-Awsi, G. (2020). Biocontrol of Rhizoctonia solani (Kühn) and Fusarium solani (Marti) causing damping-off disease in tomato with Azotobacter chroococcum and Pseudomonas fluorescens. Pakistan Journal of Biological Sciences, 23(11), 1456-1461. https://doi.org/10.3923/pjbs.2020.1456.1461
8- Amer, M.A., & Abou El, S., II. (2008). Mycorrhizal fungi and Trichoderma harzianum as biocontrol agents for suppression of Rhizoctonia solani damping-off disease of tomato. Communications in agricultural and applied biological sciences, 73(2), 217-232.
9- Arthurson, V., Hjort, K., Muleta, D., Jäderlund, L., & Granhall, U. (2011). Effects on Glomus mosseae root colonization by Paenibacillus polymyxa and Paenibacillus brasilensis strains as related to soil P-availability in winter wheat. Applied and Environmental Soil Science, 2011, 298097. https://doi.org/10.1155/2011/298097
10- Atwa, M. (2018). Combination of biocontrol agents for controlling soybean damping-off caused by Rhizoctonia solani. Egyptian Journal of Phytopathology, 46(2), 15-38.
11- Bagyaraj, D. (2018). Arbuscular mycorrhizal fungi and biological control of soil-borne plant pathogens. Kavaka, 51(1), 1-6.
12- Barea, J., Andrade, G., Bianciotto, V., Dowling, D., Lohrke, S., Bonfante, P., O’gara, F., & Azcon-Aguilar, C. (1998). Impact on arbuscular mycorrhiza formation of Pseudomonas strains used as inoculants for biocontrol of soil-borne fungal plant pathogens. Applied and Environmental Microbiology, 64(6), 2304-2307.
13- Borzouei, S., Sharifi, R., & Moarrefzadeh, N. (2019). Induction of systemic resistance in tomato against broomrape (Phelipanche aegyptiaca). Journal of Phytopathology, 167(10), 567-575. https://doi.org/10.1111/jph.12846
14- Braun, S.D., Hofmann, J., Wensing, A., Weingart, H., Ullrich, M.S., Spiteller, D., & Völksch, B. (2010). In vitro Antibiosis by Pseudomonas syringae Pss22d, Acting Against the Bacterial Blight Pathogen of Soybean Plants, Does Not Influence In planta Biocontrol. Journal of  Phytopathology, 158(4), 288-295. https://doi.org/10.1111/j.1439-0434.2009.01612.x
15- Buysens, C., Dupré de Boulois, H., & Declerck, S. (2015). Do fungicides used to control Rhizoctonia solani impact the non-target arbuscular mycorrhizal fungus Rhizophagus irregularis? Mycorrhiza, 25(4), 277-288. https://doi.org/10.1007/s00572-014-0610-7
16- Castillo, A.G., Puig, C.G., & Cumagun, C.J.R. (2019). Non-synergistic effect of Trichoderma harzianum and Glomus spp. in reducing infection of Fusarium wilt in banana. Pathogens, 8(2), 43. https://doi.org/10.3390/pathogens8020043
17- Chavez-Ramirez, B., Kerber-Diaz, J.C., Acoltzi-Conde, M.C., Ibarra, J.A., Vasquez-Murrieta, M.S., & Estrada-de Los Santos, P. (2020). Inhibition of Rhizoctonia solani RhCh-14 and Pythium ultimum PyFr-14 by Paenibacillus polymyxa NMA1017 and Burkholderia cenocepacia CACua-24: A proposal for biocontrol of phytopathogenic fungi. Microbiological Research, 230, 126347. https://doi.org/10.1016/j.micres.2019.126347
18- Chen, S., Zhao, H., Zou, C., Li, Y., Chen, Y., Wang, Z., Jiang, Y., Liu, A., Zhao, P., Wang, M., & Ahammed, G.J. (2017). Combined inoculation with multiple arbuscular mycorrhizal fungi improves growth, nutrient uptake and photosynthesis in cucumber seedlings. Frontiers in Microbiology, 8, 2516. https:/doi.org/10.3389/fmicb.2017.02516
19- Chiarini, L., Bevivino, A., Tabacchioni, S., & Dalmastri, C. (1998). Inoculation of Burkholderia cepacia, Pseudomonas fluorescens and Enterobacter sp. on Sorghum bicolor: root colonization and plant growth promotion of dual strain inocula. Soil Biology and Biochemistry, 30(1), 81-87.
20- Choudhary, D.K., & Johri, B.N. (2009). Interactions of Bacillus spp. and plants--with special reference to induced systemic resistance (ISR). Microbiological Research, 164(5), 493-513. https://doi.org/10.1016/j.micres.2008.08.007
21- Daroodi, Z., Taheri, P., & Tarighi, S. (2021). Direct antagonistic activity and tomato resistance induction of the endophytic fungus Acrophialophora jodhpurensis against Rhizoctonia solani. Biological Control, 160, 104696. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2021.104696
22- Dennis, C., & Webster, J. (1971). Antagonistic properties of species-groups of Trichoderma: I. Production of volatile antibiotics. Transactions of the British Mycological Society, 57(1), 41-48.
23- Domsch, K.H., Gams, W., & Anderson, T.H. (2007). Compendium of Soil Fungi. London, UK. Academic Press.
24- Donmez, M.F., Uysal, B., Demırcı, E., Ercıslı, S., & Cakmakcı, R. (2015). Biological control of root rot disease caused by Rhizoctonia solani Kühn on potato and bean using antagonist bacteria. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 14(5), 29-40.
25- Dugassa, G.D., von Alten, H., & Schönbeck, F. (1996). Effects of arbuscular mycorrhiza (AM) on health of Linum usitatissimum L. infected by fungal pathogens. Plant and Soil, 185(2), 173-182. https://doi.org/10.1007/BF02257522
26- Fatima, Z., Saleemi, M., Zia, M., Sultan, T., Aslam, M., Rehman, R., & Chaudhary, M.F. (2009). Antifungal activity of plant growth-promoting rhizobacteria isolates against Rhizoctonia solani in wheat. African Journal of Biotechnology, 8(2), 219-225.
27- Garbeva, P., Van Elsas, J., & Van Veen, J. (2008). Rhizosphere microbial community and its response to plant species and soil history. Plant and Soil, 302(1-2), 19-32.
28- Gianinazzi, S., Gollotte, A., Binet, M.N., van Tuinen, D., Redecker, D., & Wipf, D. (2010). Agroecology: the key role of arbuscular mycorrhizas in ecosystem services. Mycorrhiza, 20(8), 519-530. https://doi.org/10.1007/s00572-010-0333-3
29- Gouda, S., Kerry, R.G., Das, G., Paramithiotis, S., Shin, H.-S., & Patra, J.K. (2018). Revitalization of plant growth promoting rhizobacteria for sustainable development in agriculture. Microbiological Research, 206, 131-140. https://doi.org/10.1016/j.micres.2017.08.016
30- Grimmer, M.K., van den Bosch, F., Powers, S.J., & Paveley, N.D. (2015). Fungicide resistance risk assessment based on traits associated with the rate of pathogen evolution. Pest Management Science, 71(2), 207-215. https://doi.org/10.1002/ps.3781
31- Hafez, E.E., Abdel-Fattah, G.M., El-Haddad, S.A., & Rashad, Y.M. (2013). Molecular defense response of mycorrhizal bean plants infected with Rhizoctonia solani. Annals of Microbiology, 63(3), 1195-1203. https://doi.org/10.1007/s13213-012-0578-5
32- Heflish, A.A., Abdelkhalek, A., Al-Askar, A.A., & Behiry, S.I. (2021). Protective and curative effects of Trichoderma asperelloides Ta41 on tomato root rot caused by Rhizoctonia solani Rs33. Agronomy, 11(6), 1162. https://doi.org/10.3390/agronomy11061162
33- Honda, N., Hirai, M., Ano, T., & Shoda, M. (1999). Control of tomato damping-off caused by Rhizoctonia solani by the heterotrophic nitrifier Alcaligenes faecalis and its product, hydroxylamine. Japanese Journal of Phytopathology, 65(2), 153-162.
34- Huang, X., Zhang, N., Yong, X., Yang, X., & Shen, Q. (2012). Biocontrol of Rhizoctonia solani damping-off disease in cucumber with Bacillus pumilus SQR-N43. Microbiological Research, 167(3), 135-143. https://doi.org/10.1016/j.micres.2011.06.002
35- Huang, Y., He, Y., Ye, B.-C., & Li, C. (2017). Rhizospheric Bacillus subtilis exhibits biocontrol effect against Rhizoctonia solani in pepper (Capsicum annuum). BioMed Research International, 2017, 1-9. https://doi.org/10.1155/2017/9397619
36- Hussain, T., & Khan, A.A. (2020). Bacillus subtilis HussainT-AMU and its antifungal activity against potato black scurf caused by Rhizoctonia solani on seed tubers. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 23, 101443. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101443
37- Imperiali, N., Chiriboga, X., Schlaeppi, K., Fesselet, M., Villacrés, D., Jaffuel, G., Bender, S.F., Dennert, F., Blanco-Pérez, R., & Van Der Heijden, M.G. (2017). Combined field inoculations of Pseudomonas bacteria, arbuscular mycorrhizal fungi, and entomopathogenic nematodes and their effects on wheat performance. Frontiers in Plant Science, 8, 1809. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01809
38- Jacott, C., Murray, J., & Ridout, C. (2017). Trade-offs in arbuscular mycorrhizal symbiosis: Disease resistance, growth responses and perspectives for crop breeding. Agronomy, 7(4), 75. https://doi.org/10.3390/agronomy7040075
39- Jamali, F., Sharifi Tehrani, A., Okhovvat, M., & Zakeri, Z. (2005). Effect of antagonistic bacteria on the control of Fusarium wilt of chickpea caused by Fusarium oxysporum under greenhouse conditions. Iranian Journal of Agriculture Science, 36(3), 711-717. (In Persian with English abstract)
40- Jelodarnezhadian, N., & Shahbazi, H. (2017). The potential of Pseudomonas fluorescens strains in biological control of Rhizoctonia solani and colonization of common bean rhizosphere. Journal of Novel Researches on Plant Protection, 8(1), 85-106. (In Persian with English abstract)
41- Jentschel, K., Thiel, D., Rehn, F., & Ludwig-Müller, J. (2007). Arbuscular mycorrhiza enhances auxin levels and alters auxin biosynthesis in Tropaeolum majus during early stages of colonization. Physiologia Plantarum, 129(2), 320-333. https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.2006.00812.x
42- Kai, M., Effmert, U., Berg, G., & Piechulla, B. (2007). Volatiles of bacterial antagonists inhibit mycelial growth of the plant pathogen Rhizoctonia solani. Archives of Microbiology, 187(5), 351-360. https://doi.org/10.1007/s00203-006-0199-0
43- Kankam, F., Larbi-Koranteng, S., & Adomako, J. (2021). Rhizoctonia Disease of Potato: Epidemiology, Toxin Types and Management. Egyptian Journal of Phytopathology, 49(1), 197-209. https://doi.org/10.21608/ejp.2021.72057.1028
44- Kareem, T., & Hassan, M. (2014). Evaluation of Glomus mosseae as biocontrol agents against Rhizoctonia solani on tomato. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, 4(2), 15-19.
45- Keel, C., & Défago, G. (1997). Interactions between beneficial soil bacteria and root pathogens: mechanisms and ecological impact. p. 27-47. In: Gange A.C., Brown V.K. (eds) Multitrophic Interactions in Terrestrial Systems: 36th Symposium of the British Ecological Society. Cambridge University Press.
46- Knudsen, I., Hockenhull, J., Jensen, D.F., Gerhardson, B., Hökeberg, M., Tahvonen, R., Teperi, E., Sundheim, L., & Henriksen, B. (1997). Selection of biological control agents for controlling soil and seed-borne diseases in the field. European Journal of Plant Pathology, 103(9), 775-784.
47- Köhl, J., Kolnaar, R., & Ravensberg, W.J. (2019). Mode of action of microbial biological control agents against plant diseases: Relevance beyond efficacy. Frontiers in Plant Science, 10, 845. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00845
48- Larkin, R., Roberts, D., & Gracia-Garza, J. (1998). Biological control of fungal diseases. p. 141–191. In: Fungicidal Activity-Chemical and Biological Approaches to Plant Protection. Wiley. New York, NY.
49- Larkin, R.P. (2008). Relative effects of biological amendments and crop rotations on soil microbial communities and soilborne diseases of potato. Soil Biology and Biochemistry, 40(6), 1341-1351.
50- Larkin, R.P., & Fravel, D.R. (1998). Efficacy of various fungal and bacterial biocontrol organisms for control of Fusarium wilt of tomato. Plant Disease, 82(9), 1022-1028. https://doi.org/10.1094/PDIS.1998.82.9.1022
51- Lemanceau, P., & Alabouvette, C. (1993). Suppression of Fusarium wilts by fluorescent pseudomonads: Mechanisms and applications. Biocontrol Science and Technology, 3(3), 219-234.
52- Linderman, R.G. (1997). Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal (VAM) Fungi. p. 117-128. In: Carroll G.C., Tudzynski P. (eds) Plant Relationships, Part B. Springer Berlin Heidelberg. Berlin, Heidelberg.
53- Linderman, R.G. (2000). Effects of Mycorrhizas on Plant Tolerance to Diseases. p. 345-365. In: Kapulnik Y., Douds D.D. (eds) Arbuscular Mycorrhizas: Physiology and Function. Springer Netherlands. Dordrecht.
54- Liu, K., McInroy, J.A., Hu, C.-H., & Kloepper, J.W. (2018). Mixtures of plant-growth-promoting rhizobacteria enhance biological control of multiple plant diseases and plant-growth promotion in the presence of pathogens. Plant Disease, 102(1), 67-72. https://doi.org/10.1094/PDIS-04-17-0478-RE
55- Madhavi, G.B., Devi, G.U., Kumar, K.V.K., Babu, T.R., & Naidu, T. (2018). Evaluation of Pseudomonas fluorescens and Trichoderma harzianum isolates in inducing systemic resistance (ISR) in maize against Rhizoctonia solani f. sp. Sasakii. International Journal of Chemical Studies, 6(2), 628-632.
56- Maheshwari, D.K., Dubey, R.C., Aeron, A., Kumar, B., Kumar, S., Tewari, S., & Arora, N.K. (2012). Integrated approach for disease management and growth enhancement of Sesamum indicum L. utilizing Azotobacterchroococcum TRA2 and chemical fertilizer. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 28(10), 3015-3024. https://doi.org/10.1007/s11274-012-1112-4
57- Mark, G.L., & Cassells, A.C. (1996). Genotype-dependence in the interaction betweenGlomus fistulosum, Phytophthora fragariae and the wild strawberry (Fragaria vesca). Plant and Soil, 185(2), 233-239. https://doi.org/10.1007/BF02257528
58- Martínez-Medina, A., Pascual, J.A., Lloret, E., & Roldán, A. (2009). Interactions between arbuscular mycorrhizal fungi and Trichoderma harzianum and their effects on Fusarium wilt in melon plants grown in seedling nurseries. Journal of the Science of Food and Agriculture, 89(11), 1843-1850. https://doi.org/10.1002/jsfa.3660
59- Matloob, A., & Juber, K. (2013). Biological control of bean root rot disease caused by Rhizoctonia solani under green house and field conditions. Agriculture and Biology Journal of North America, 4(5), 512-519.
60- Matrood, A.A., & Al-Taie, A.H. (2017). Inhibition Activity of mycorrhizal Fungi Glomus mosseae and G. intradicas with Trichderma harizanum Against Rhizoctonia solani in Okra Plant Abelmoschus esculentus (L.). Basrah Journal of Agricultural Sciences, 30(2), 72-82.
61- Mekonnen, H., & Fenta, L. (2020). Plant growth promoting Rhizobacteria for plant growth promotion and biocontrol agent against tomato and pepper disease: a review. World News of Natural Sciences, 28, 13-23.
62- Meyer, J.R., & Linderman, R.G. (1986). Response of subterranean clover to dual inoculation with vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi and a plant growth-promoting bacterium, Pseudomonas putida. Soil Biology and Biochemistry, 18(2), 185-190. https://doi.org/10.1016/0038-0717(86)90025-8
63- Miozzi, L., Vaira, A.M., Catoni, M., Fiorilli, V., Accotto, G.P., & Lanfranco, L. (2019). Arbuscular mycorrhizal symbiosis: Plant friend or foe in the fight against viruses? Frontiers in Microbiology, 10, 1238. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.01238
64- Moarrefzadeh, N., Khateri, H., & Abbasi, S. (2023). Alleviation of Rhizoctonia root rot damages in common bean by some arbuscular mycorrhizal fungi. Journal of Applied Research in Plant Protection, 12, 13-25. (In en) https://doi.org/10.22034/arpp.2023.16034
65- Moarrefzadeh, N., Khateri, H., & Sharifi, R. (2022). The effect of some probiotic bacteria and different methods of their application in biological control of chickpea ascochyta blight disease. Journal of Applied Research in Plant Protection, 11(1), 97-108. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22034/arpp.2021.13600
66- Moarrefzadeh, N., Sharifi, R., Khateri, H., & Abbasi, S. (2021a). Biological control of Fusarium oxysporum f. sp. ciceris, the causal agent of the fusarial yellowing and wilting of chickpea by mixtures of some microbial agents. Biological Control of Pests and Plant Diseases, 9(1), 61-73. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22059/jbioc.2021.313616.295
67- Moarrefzadeh, N., Sharifi, R., Khateri, H., & Abbasi, S. (2021b). The effect of some plant probiotics in the biocontrol of the causal agents of chickpea Fusarium yellowing and wilting. Biological Control of Pests and Plant Diseases, 9(2), 143-159. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22059/jbioc.2021.324966.305
68- Moarrefzadeh, N., Sharifi, R., Khateri, H., & Abbasi, S. (2021c). Effect of some probiotics consortia on inhibition of Fusarium yellowing and wilting disease (Fusarium redolens Wollenweber) and growth promoting in chickpeas. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 31(4), 255-270. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22034/saps.2021.44158.2618
69- Mohamed, I., Eid, K.E., Abbas, M.H.H., Salem, A.A., Ahmed, N., Ali, M., Shah, G.M., & Fang, C. (2019). Use of plant growth promoting Rhizobacteria (PGPR) and mycorrhizae to improve the growth and nutrient utilization of common bean in a soil infected with white rot fungi. Ecotoxicology and Environmental Safety, 171, 539-548. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.12.100
70- Mohammadi, S., Shahabi, E., & Kasraian, A. (2020). Effect of endomycorrhiza fungi Glomus spp. on induction of resistance in potato plants against Rhizoctonia solani. Indian Phytopathology, 73(2), 213-217. https://doi.org/10.1007/s42360-020-00207-0
71- Mohammed, A.S., El Hassan, S.M., Elballa, M., & Elsheikh, E.A. (2020). The role of Trichoderma, VA mycorrhiza and dry yeast in the control of Rhizoctonia disease of potato (Solanum tuberosum L.). University of Khartoum Journal of Agricultural Sciences, 16(2), 285-301.
72- Nasir Hussein, A., Abbasi, S., Sharifi, R., & Jamali, S. (2018). The effect of biocontrol agents consortia against Rhizoctonia root rot of common bean Phaseolus vulgaris. Journal of Crop Protection, 7(1), 73-85.
73- Nawrocka, J., Małolepsza, U., Szymczak, K., & Szczech, M. (2018). Involvement of metabolic components, volatile compounds, PR proteins, and mechanical strengthening in multilayer protection of cucumber plants against Rhizoctonia solani activated by Trichoderma atroviride TRS25. Protoplasma, 255(1), 359-373. https://doi.org/10.1007/s00709-017-1157-1
74- Neilands, J.B. (1993). Siderophores. Archives of Biochemistry and Biophysics, 302(1), 1-3. https://doi.org/10.1006/abbi.1993.1172
75- Ouhaibi-Ben Abdeljalil, N., Renault, D., Gerbore, J., Vallance, J., Rey, P., & Daami-Remadi, M. (2016). Comparative efficacy of three tomato-associated rhizobacteria used singly or in combination in suppressing Rhizoctonia Root Rot and enhancing tomato growth. Journal of Microbial & Biochemical Technology, 8(2), 110-119.
76- Ouhaibi-Ben Abdeljalil, N., Vallance, J., Gerbore, J., Yacoub, A., Daami-Remadi, M., & Rey, P. (2021). Combining potential oomycete and bacterial biocontrol agents as a tool to fight tomato Rhizoctonia root rot. Biological Control, 155, 104521. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2020.104521
77- Pascual, J.A. (2016). The use of arbuscular mycorrhizal fungi in combination with Trichoderma spp. in sustainable agriculture. p. 137-146. In: Arora N.K. (ed), Bioformulations: for Sustainable Agriculture.
78- Pérez-de-Luque, A., Tille, S., Johnson, I., Pascual-Pardo, D., Ton, J., & Cameron, D.D. (2017). The interactive effects of arbuscular mycorrhiza and plant growth-promoting rhizobacteria synergistically enhance host plant defences against pathogens. Scientific Reports, 7(1), 16409. https://doi.org/10.1038/s41598-017-16697-4
79- Phillips, J.M., & Hayman, D.S. (1970). Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Transactions of the British Mycological Society, 55(1), 158-161. https://doi.org/10.1016/S0007-1536(70)80110-3
80- Priyadharsini, P., Rojamala, K., Ravi, R.K., Muthuraja, R., Nagaraj, K., & Muthukumar, T. (2016). Mycorrhizosphere: the extended rhizosphere and its significance. p. 97-124. In: Choudhary D.K., Varma A., Tuteja N. (eds) Plant-Microbe Interaction: An Approach to Sustainable Agriculture. Springer Singapore. Singapore.
81- Rouphael, Y., Franken, P., Schneider, C., Schwarz, D., Giovannetti, M., Agnolucci, M., Pascale, S.D., Bonini, P., & Colla, G. (2015). Arbuscular mycorrhizal fungi act as biostimulants in horticultural crops. Scientia Horticulturae, 196, 91-108. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.002
82- Saberi-Rise, R., & Moradi-Pour, M. (2020). The effect of Bacillus subtilis Vru1 encapsulated in alginate - bentonite coating enriched with titanium nanoparticles against Rhizoctonia solani on bean. International Journal of Biological Macromolecules, 152, 1089-1097. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.10.197
83- Seifi, S. (2019). Screening of nitrate removal bacteria and effect of these bacteria on biological control of Fusarium wilt disease in tomato. (PhD), University of Tehran, Karaj, Iran.
84- Seifi, S., Behboudi, K., Sharifi, R., & Shapleigh, J.P. (2020). Introduction, mechanisms of action and genomic description in plant probiotic‎ bacterium Bacillus velezensis. Iranian Journal of Plant Protection Science, 50(2), 159-175. (In Persian with English abstract)
85- Sharifi, R., & Ryu, C.-M. (2020). Contribution of Bacterial Volatiles to Chemical Ecology. p. 167-186. In: Ryu C.-M., Weisskopf L., Piechulla B. (eds) Bacterial Volatile Compounds as Mediators of Airborne Interactions. Springer Singapore. Singapore.
86- Shasmita, Swain, H., Naik, S.K., & Mukherjee, A.K. (2019). Comparative analysis of different biotic and abiotic agents for growth promotion in rice (Oryza sativa L.) and their effect on induction of resistance against Rhizoctonia solani: A soil borne pathogen. Biological Control, 133, 123-133. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2019.02.013
87- Shi, Z., Wang, F., & Liu, Y. (2012). Response of soil respiration under different mycorrhizal strategies to precipitation and temperature. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 12, 411-420.
88- Silva, G.T.M.d.A., Oliveira, F.I.C.d., Carvalho, A.V.F., André, T.P.P., Silva, C.d.F.B.d., & Aragão, F.A.S.d. (2020). Method for evaluating Rhizoctonia resistance in melon germplasm. Revista Ciência Agronômica, 51(4), e20197090. https://doi.org/10.5935/1806-6690.20200076
89- Smith, S.E., Smith, F.A., & Jakobsen, I. (2003). Mycorrhizal fungi can dominate phosphate supply to plants irrespective of growth responses. Plant Physiology, 133(1), 16-20. https://doi.org/10.1104/pp.103.024380
90- Söderberg, K.H., Olsson, P.A., & Bååth, E. (2002). Structure and activity of the bacterial community in the rhizosphere of different plant species and the effect of arbuscular mycorrhizal colonisation. FEMS Microbiology Ecology, 40(3), 223-231. https://doi.org/10.1016/S0168-6496(02)00233-7
91- St-Arnaud, M., Hamel, C., & Fortin, J.A. (1994). Inhibition of Pythium ultimum in roots and growth substrate of mycorrhizal Tagetes patula colonized with Glomus intraradices. Canadian Journal of Plant Pathology, 16(3), 187-194. https://doi.org/10.1080/07060669409500751
92- Stockwell, V.O., Johnson, K.B., Sugar, D., & Loper, J.E. (2011). Mechanistically compatible mixtures of bacterial antagonists improve biological control of fire blight of pear. Phytopathology, 101(1), 113-123. https://doi.org/10.1094/phyto-03-10-0098
93- Sumbul, A., Ansari, R.A., Rizvi, R., & Mahmood, I. (2020). Azotobacter: A potential bio-fertilizer for soil and plant health management. Saudi Journal of Biological Sciences, 27(12), 3634-3640. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.08.004
94- Swadling, I.R., & Jeffries, P. (1996). Isolation of microbial antagonists for biocontrol of grey mould disease of strawberries. Biocontrol Science and Technology, 6(1), 125-136. https://doi.org/10.1080/09583159650039584
95- Szczech, M. (2008). Mixtures of microorganisms in biocontrol. p. 69-110. In: Kim M.B. (ed), Progress in Environmental Microbiology. Nova Science Publishers. New York, USA.
96- Thakur, M., Sahu, N.R., Tiwari, P.K., & Kotasthane, A. (2018). Combination of Azoxystrobin + Difenocanazole provides effective management of sheath blight of rice caused by Rhizoctonia solani. International Journal of Chemical Studies, 6(4), 1682–1685.
97- Tu, C.-C., Hsieh, T.-F., & Chang, Y.-C. (1996). Vegetable Diseases Incited by Rhizoctonia spp. p. 369-377. In: Sneh B., Jabaji-Hare S., Neate S., Dijst G. (eds) Rhizoctonia Species: Taxonomy, Molecular Biology, Ecology, Pathology and Disease Control. Springer Netherlands. Dordrecht.
98- Verma, S., Kumar, V., Narula, N., & Merbach, W. (2001). Studies on in vitro production of antimicrobial substances by Azotobacter chroococcum isolates/mutants. Journal of Plant Diseases and Protection, 108(2), 152-165.
99- Vinale, F., Marra, R., Scala, F., Ghisalberti, E.L., Lorito, M., & Sivasithamparam, K. (2006). Major secondary metabolites produced by two commercial Trichoderma strains active against different phytopathogens. Letters in Applied Microbiology, 43(2), 143-148. https://doi.org/10.1111/j.1472-765X.2006.01939.x
100- Wahyuno, D., Manohara, D., & Octivia Trisilawati, O. (2016). Pretreatment effect of black pepper seedlings with Pseudomonas, Trichoderma and mycorrhiza on foot rot disease incidence. Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, 27(1), 55-66.
101- Wu, M., Yan, Y., Wang, Y., Mao, Q., Fu, Y., Peng, X., Yang, Z., Ren, J., Liu, A., Chen, S., & Ahammed, G.J. (2021). Arbuscular mycorrhizal fungi for vegetable (VT) enhance resistance to Rhizoctonia solani in watermelon by alleviating oxidative stress. Biological Control, 152, 104433. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2020.104433
102- Xu, X.M., Jeffries, P., Pautasso, M., & Jeger, M.J. (2011). Combined use of biocontrol agents to manage plant diseases in theory and practice. Phytopathology, 101, 1024-1031. https://doi.org/10.1094/PHYTO-08-10-0216
103- Yao, M., Tweddell, R., & Désilets, H. (2002). Effect of two vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi on the growth of micropropagated potato plantlets and on the extent of disease caused by Rhizoctonia solani. Mycorrhiza, 12(5), 235-242. https://doi.org/10.1007/s00572-002-0176-7
104- Yao, X., Zhang, Z., Huang, J., Wei, S., Sun, X., Chen, Y., Liu, H., & Li, S. (2021). Candicidin Isomer Production Is Essential for Biocontrol of Cucumber Rhizoctonia Rot by Streptomyces albidoflavus W68. Applied and Environmental Microbiology, 87(9), e03078-03020. https://doi.org/10.1128/AEM.03078-20
105- Yildirim, E., & Erper, I. (2017). Characterization and pathogenicity of Rhizoctonia spp. isolated from vegetable crops grown in greenhouses in Samsun province, Turkey. Bioscience Journal, 33(2), 257-267. https://doi.org/10.14393/BJ-v33n2-34580
106- Yu, Y.-Y., Jiang, C.-H., Wang, C., Chen, L.-J., Li, H.-Y., Xu, Q., & Guo, J.-H. (2017). An improved strategy for stable biocontrol agents selecting to control rice sheath blight caused by Rhizoctonia solani. Microbiological Research, 203, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.micres.2017.05.006
107- Zhang, F., Zou, Y.-N., Wu, Q.-S., & Kuča, K. (2020). Arbuscular mycorrhizas modulate root polyamine metabolism to enhance drought tolerance of trifoliate orange. Environmental and Experimental Botany, 171, 103926. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2019.103926
108- Zhang, Y., Wang, C., Zhang, Y., Liu, S., Su, P., & Liao, X. (2016). Screening and identification of the novel bacterial strain Alcaligenes faecalis B137W and its inhibitory effects against the plant pathogenic fungus, Rhizoctonia solani. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 26(4).
109- Zhou, Y., Ge, S., Jin, L., Yao, K., Wang, Y., Wu, X., Zhou, J., Xia, X., Shi, K., Foyer, C.H., & Yu, J. (2019). A novel CO2-responsive systemic signaling pathway controlling plant mycorrhizal symbiosis. New Phytologist, 224(1), 106-116. https://doi.org/10.1111/nph.15917
 
CAPTCHA Image