دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تیر 1394 
شناسایی مولکولی ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایران

صفحه 231-237

10.22067/jpp.v29i2.31558

محمد علی سبک خیز خیاط؛ بهروز جعفرپور؛ فرج الله شهریاری احمدی؛ سعید طریقی؛ محمدرضا صفرنژاد


تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر خارشتر

صفحه 283-290

10.22067/jpp.v29i2.41339

علیرضا مرادی؛ علی قنبری؛ محمد حسن راشد محصل؛ ابراهیم ایزدی دربندی