بررسی وجود آلودگی درونی بیمارگر Erwinia amylovora در درختان سیب فاقد علائم بیماری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

2 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

آلودگی های پنهان بیماری آتشک، علاوه بر این‌که به عنوان منابع مهم، برای شروع بیماری در فصل بهار مطرح هستند، در گسترش بیماری از طریق مواد تکثیر شونده رویشی و نهال های آلوده نیز نقش به سزایی ایفا می نمایند. مطالعة حاضر به بررسی وجود آلودگی درونی بیمارگر Erwinia amylovora در درختان مادری و نهالستان های سیب شهرستان های کرج و دماوند با استفاده از روش های تشخیصی بهینه سازی شده و قابل اطمینان کشت روی محیط انتخابی، سرولوژیکی، آزمون های مولکولی مبتنی بر تشخیص اسید نوکلئیک پرداخته است. باکتری عامل بیماری آتشک از هیچ یک از نهال های ارزیابی شده در دماوند ردیابی نگردید. در باغات سیب مورد ارزیابی در شهرستان کرج نیز این باکتری درون جوانه-های سه رقم Red rome ، Janathan3 و گلاب کهنز، گسترش یافته در حالی‌که هیچ نوع علائمی از بیماری آتشک در آن ها مشاهده نشد. به نظر می رسد این نوع آلودگی ها در شرایط مساعد آب و هوایی می توانند به عنوان اینوکلوم اولیه در شروع بیماری نقش موثری داشته باشند، لذا گواهی سلامت نهالستان ها و باغات مادری، در کنترل و جلوگیری از گسترش بیماری موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Internal Infection of Erwinia amylovora in Symptomless Mother Apple Trees

نویسندگان [English]

  • C. Moslemkhani 1
  • M. Hemati 1
  • H. Hajnajari 2
  • S. Aminkhaki 1
1 Seed and Plant Improvement Institute, Agriculture Research Education and Extension Organization, Tehran
2 Seed and Plant Improvement Institute, Agriculture Research Education and Extension Organization, Tehran
چکیده [English]

The internal infections of Erwinia amylovora have important roles for disease beginning in the spring and dissemination of inoculum through infected vegetative planting material and nursery trees. In this study, we survey internal infection of Erwinia amylovora in symptomless commercial apple cultivars in Karaj and Damavand cities, using optimized diagnostic methods such as plating on semi selective medium, serological and molecular based assays. E. amylovora was not detected in Damavand samples but internal infection was detected in symptomless cultivars, Red rome, Janathan 3, Golab-e-Kohanz, in Karaj. Under favorable conditions, the primary infections that remain latent in the plants, start the disease cycle. Diagnosis of Erwinia amylovora in asymptomatic plant material of orchards and nurseries by certification programs could prevent development of fire blight disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple cultivars
  • Erwinia amylovora
  • Internal infection
1- مسلم خانی ک.، و صادقی ل. 1390. توسعه دقت و حساسیت روش‌های نوین در ردیابی باکتری Erwinia amylovora در مواد گیاهی با آلودگی‌های پنهان. مجله بیماری‌های گیاهی، 74: 475-471
2- ملکی بالاجو ا.، کشاورزی م.، رضایی دانش ی.، دامیار س.، و جعفری م. 1390. واکنش تعدادی از ژنوتیپ های کلکسیون سیب بومی ایران به Erwinia amylovora . مجله به نژادی نهال و بذر، 27: 36-23.
3- Bonn W.G. 1979. Fire blight bacteria in symptomless dormant apple and pear buds. Phytopathology, 103: 156–162.
4- Calzolari A., Peddes P., Mazzucchi U., Mori P., and Garzena C. 1982. Occurrence of Erwinia amylovora in buds of asymptomatic apple plants in commerce. Canadian Journal of Plant Pathology, 1:61–62.
5- Dueck J., and Morand J.B. 1975. Seasonal changes in the epiphytic population of Erwinia amylovora on apple and pear. Canadian Journal of Plant Science, 55: 1007–1012.
6- Ishimaru C., and Klos E.J. 1984. New medium for detecting Erwinia amylovora and its use in epidemiological studies. Phytopathology, 74: 13421345.
7- Keil H.L., and van der Zwet T. 1972. Recovery of Erwinia amylovora from symptomless stems and shoots of Jonathan apple and Bartlett pear trees. Phytopathology, 62: 39–42.
8- Llop P., Bonaterra A., Peñalver J., and Lopez M.M. 2000. Development of a highly sensitive nested-PCR procedure using a single closed tube for detection of Erwinia amylovora in asymptomatic plant material. Applied and Environmental Microbiology, 66: 2071- 2078.
9- Maes M., Garbeva P., and Crepel C. 1996. Identification and sensitive endophytic detection of the fire blight pathogen Erwinia amylovora with 23S ribosomal DNA sequences and the polymerase chain reaction. Plant Pathology, 45:1139–1149.
10- Mc Manus P.S., and Jones A.L. 1995. Detection of Erwinia amylovora by nested. PCR and PCR-dot-blot and reverse blot hybridisations. Phytopathology, 85: 618-623.
11- Momol M.T., Aldwinckle H.S., and Norelli J.L. 1998. Evaluation of several products for control of fire blight on apple blossom. Fungicide and Nematicide Tests, 53: 22.
12- OEPP/EPPO. 2004. Erwinia amylovora. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 34 : 155 –157
13- Van der Zwet T., and Walter J. 1996. Presence of Erwinia amylovora in apparently healthy nursery propagating material. Acta Horticulturae, 411: 127–130
14- Van der Zwet T. 2002. Present worldwide distribution of fire blight. Acta Horticulturae, 590: 33-34.
15- Vanneste J.L. 2000. Fire Blight, the disease and its Causative Agent, Erwinia amylovora. CAB International, Wallingford, Oxon, UK.
16- Bereswill S., Pahl A., Bellemann P., Zeller W., and Geider K. 1992. Sensitive and species-specific detection of Erwinia amylovora by polymerase chain reaction analysis. Applied and Environmental Microbiology, 58: 3522-3526.
CAPTCHA Image