شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق‌سیاه سیب‌زمینی در استان اردبیل

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 ولی عصر رفسنجان

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق‌سیاه سیب‌زمینی، در سال 1391 از انبارها و مزارع سیب‌زمینی استان اردبیل، نمونه‌های گیاهی با علایم ساق‌سیاه و پوسیدگی نرم، جمع‌آوری و 53 جدایه باکتری پکتولیتیک جداسازی شد. پس از اثبات بیماری‌زایی، جدایه‌ها از نظر ویژگی‌های فنوتیپی، مورد بررسی قرار گرفته و با جدایه‌های استاندارد مقایسه گردیدند. شدت لهانندگی جدایه‌های مورد بررسی تعیین گردید و درصد آلودگی هر منطقه برآورد شد. نتایج آزمون‌های فنوتیپی افتراقی ویژه انتروباکترهای پکتولیتیک،تنوع بالایی را میان جدایه‌ها نشان داد. براساس این نتایج جدایه‌ها در شش گروه مختلف طبقه‌بندی شدند. جدایه‌های گروه اول براساس ویژگی‌های بیوشیمیایی و افتراقی به گونه‌
Pectobacteriumcarotovorum subsp. carotovorum، گروه دوم به‌گونهPectobacteriumwasabiae، گروه سوم به گونه‌Pectobacteriumatrosepticum و جدایه‌های گروه چهارم به‌گونهDickeyachrysantemi شبیه بودند. نتایج شناسایی فنوتیپی با کاربرد آغازگرهای اختصاصی برای سه گونه، مورد تایید قرار گرفت. گروه پنجم شامل دو جدایه بوده و ویژگی‌های این جدایه‌ها، حدواسط گونه‌های Pectobacteriumcarotovorum subsp. carotovorumوDickeyachrysantemi بود. گروه ششم که فقط دربرگیرنده یک جدایه بود، براساس ویژگی‌های فنوتیپی به هر دو گونه Pectobacteriumcarotovorum subsp. carotovorum و Pectobacteriumwasabiae شبیه بوده و بینابین این دو گونه قرار گرفت. در بررسی درصد آلودگی، منطقه کلخوران با 75/18، بیش‌ترین میزان آلودگی را به باکتری‌های پکتولیتیک، در بین مناطق نمونه‌برداری شده داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Causal agent of Blackleg and Soft rot of Potato in Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • R. Hatami Gigloo 1
  • Pejman Khodaygan 2
  • S. Baghaee Ravari 3
1 Vali-e-Asr University of Rafsanjan
2
3 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In order to characterizeblackleg and soft rot agent of potatoin Ardabil province, samples showing mentioned symptoms were gathered from fields and storages during 2012 and 53 pectolytic isolates were obtained in primary purification. After confirming their pathogenicity, phenotypic features were investigated and compared to those of the reference strains. Rotting severityof isolates and infection percentage were determined in each region. Based on differential phenotypic tests related to enterobacteriaceae, the high variation was shown among isolates and all testes strains divided to six groups. According to our data, isolates belonged to first and second group resembled Pectobacteriumcarotovorum subsp. carotovorum and P.wasabiae, respectively. The third group was similar to P. atrosepticum and the fourth group formed a separate group with Dickeyachrysanemi. These results were confirmed by molecular assays. Some isolates related to fifth group showed intermediate features between Pccand Dch..The sixth groupwas included just one isolate and based on the phenotypic characteristics was similar to both Pcc and Pw.Among sampling regions in Ardabil, kalkhoran with 18.75 % infection, showed the hightest rate of contamination to pectolytic bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardabil
  • Dickeya
  • Identification
  • Soft rot
  • Pectobacterium
  • Potato
- احمدوند ر.، و رحیمیان ح. 1381. بررسی تنوع Erwinia های پکتولیتیک بیماری‌زا روی سیب زمینی در استان همدان. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه، صفحه187.
2- بقایی‌راوری س.، شمس‌بخش م.، رحیمیان ح.،و صفایی ن. 1389. بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبان‌های زینتی در بخش‌هایی از شمال ایران. بیماری‌های گیاهی،46: 233-217.
3- بی‌نام، آمارنامه کشاورزی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی. جلد اول. سال زراعی 1390-1389.
4- پیوست، غ. 1384. سبزی‌کاری (چاپ چهارم)، انتشارات دانش‌پذیر رشت. 487 صفحه.
5- سلطانی‌نژاد س.، تقوی م.، حیاتی ج.،و مستوفی‌زاده ‌قلم‌فرسا ر. 1384. مطالعه خصوصیات فنوتیپی و بیماری‌زایی پکتوباکتریوم‌های مولد پوسیدگی نرم در استان خوزستان. بیماری‌های گیاهی، 41: 610-585.
6- عرب م.، و رحیمیان ح. 1368. پوسیدگی ساقه دیفن‌باخیا در شمال ایران. خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد ، صفحه 151.
7- معرفت ع.، و قاسمی ا. 1379، شناساییErwinia‌‌های مولد ساق‌سیاه و پوسیدگی نرم در سیب‌زمینی‌های وارداتی، خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، اصفهان، صفحه 317.
8- Ali H.F., Junaid M., Ahmad M., Bibi A., Ali A., Hussaun S., Alam S. and Shan J.A. 2013. Molecular and pathogenic diversity identified amaong isolates of Erwiniacarotovora subspecies atroseptica associated with potato blackleg and soft rot. Pakistan Journal of Botany, 45: 1073-1078.
9- Ausubel F.M., Brent, R., Kingston, R. E., Morr,D.D.,Seideman, J.G.,Smith, J.A.and Struhl, K.1992. Current Protocols in Molecular Biology.Green publishing Associates and Wiley Interscience, New York.4120 p.
10- Avrova A.O., Hyman L.J., Toth R.L. and Toth I. K. 2002.Application of amplified fragment length polymorphism fingerprinting for taxonomy and identification of the soft rot bacteria Erwiniacarotovora and Erwiniachrysanthemi. Applied and Environmental Microbiology, 68: 1499-1508.
11- AzadmaneshS., MarefatA. and Azadmanesh K. 2013. Detection of Pectobacteria Causal Agents of Potato Soft Rot in North Western Provinces of Iran. Journal of Plant Pathology & Microbiology,4: 154.
12- Baghaee-Ravari S.,Rahimian, H., Shams-Bakhsh M., Lopez-Solanilla E.,Antúnez-Lamas M. and Rodriguez-Palenzuela P. 2011. Characterization of Pectobacterium species from Iran using biochemical and molecular methods. European Journal of Plant Pathology, 129: 413-425.
13- Baghaee-Ravari S.,Moslemkhani K. and Khodaygan P. 2013. Assessment of genetic variability of prevalent pectinolytic bacteria causing potato tuber soft rot in eastern Iran. Journal of Plant Pathology, 95: 107-113.
14- Czajkowski R.,Perombelon M., C., van Veen J, A. and van der Wolf J. M. 2011. Control of blackleg and tuber soft rot of potato caused by Pectobacterium and Dickeya species: a review. Plant Pathology, 60: 999-1013.
15- De Boer S., H. and Ward L. J. 2012.Pectobacterium spp. associated with bacterial stem rot syndrome of potato in Canada. Phytopathology, 102: 937-947.
16- De Boer S.H. and Ward L.J. 1995. PCR detection of Erwiniacarotovora subsp. atroseptica associated with potato tissue. Phytopathology, 85:854-858. 1995.
17- Duarte V., De Boer S., Ward L. and Oliveira A. 2004. Characterization of atypical Erwiniacarotovora strains causing blackleg of potato in Brazil. Journal of Applied Microbiology, 96: 535-545.
18- Fahy P. C., and Persley G. J. 1983.Plant bacterial diseases.A diagnostic guide.Academic Press Australia. 393p.
19- Gallelli A., Galli M., De Simone D., Zaccardelli M. and Loreti S. 2009. Phenotypic and genetic variability of Pectobacteriumcarotovorum isolated from artichoke in the Sele valley. Journal of Plant Pathology, 91: 757-761.
20- Gardan L., Gouy C., Christen R. and Samson R. 2003. Elevation of three subspecies of Pectobacteriumcarotovorum to species level: Pectobacteriumatrosepticumsp. nov., Pectobacteriumbetavasculorum sp. nov.andPectobacteriumwasabiae sp. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 53: 381-391.
21- Kang H. W., Kwon S. W. and Go S. J. 2003. PCR-based specific and sensitive detection of Pectobacteriumcarotovorum subsp. carotovorum by primers generated from a URP-PCR fingerprinting-derived polymorphic band. Plant Pathology, 52:127–133.
22- Klement Z., Rudolph K. and Sands D.C. 1990. Methods in Phytobacteriology.Academiaie, Kiado, Budapest, 568p.
23- Lelliot R. and Stead D. 1987. Methods for the Diagnosis of Bacterial Plant Disease. Blackwell Scientific publication. 216 p.
24- Ma B., Hibbing M. E., Kim H.-S., Reedy R. M., Yedidia I., Breuer J., Breuer J., Glasner J. D., Perna N. T. and Kelman A. 2007. Host range and molecular phylogenies of the soft rot enterobacterial genera Pectobacteriumand Dickeya. Phytopathology, 97: 1150-1163.
25- Moleleki L. N., Onkendi E. M., Mongae A. and Kubheka G. C. 2013. Characterisation of Pectobacteriumwasabiae causing blackleg and soft rot diseases in South Africa. European Journal of Plant Pathology, 135: 279-288.
26- Nabhan S., Boer S., Maiss E. and Wydra K. 2012. Taxonomic relatedness between Pectobacteriumcarotovorum subsp. carotovorum, Pectobacteriumcarotovorum subsp. odoriferum and Pectobacteriumcarotovorum subsp. brasiliense subsp. nov. Journal of Applied Microbiology, 113: 904-913.
27- Nassar A., Darrasse A.,Leemattre M.,Kotoujansky A.,Dervin C.,Vedel R. and Bertheau Y. 1996. Characterization of Erwiniachrysanthemi by pectolyticisozyme polymorphism and restriction fragment length polymorphism analysis of PCR- amplified fragments of pel genes. Applied and Environmental Microbiology, 65: 2228-2235.
28- Ngadze E., Brady C. L., Coutinho T. A. and Van der Waals J. E. 2012. Pectinolytic bacteria associated with potato soft rot and blackleg in South Africa and Zimbabwe. European Journal of Plant Pathology, 134: 533-549.
29- Nykyri J., Niemi O., Koskinen P., Nokso-Koivisto J., Pasanen M., Broberg M., Plyusnin I., Törönen P., Holm L. and Pirhonen M. 2012. Revised phylogeny and novel horizontally acquired virulence determinants of the model soft rot phytopathogenPectobacteriumwasabiae SCC3193. PLoS Pathogens, 8: e1003013.
30- Palacio-Bielsa A., Mosquera M. E. R., Álvarez M. A. C., Rodriguez I. M. B., Lopez-Solanilla E. and Rodriguez-Palenzuela P. 2010. Phenotypic diversity, host range and molecular phylogeny of Dickeya isolates from Spain. European Journal of Plant Pathology, 127: 311-324.
31- Perombelon M. 2002. Potato diseases caused by soft rot Erwinias: an overview of pathogenesis. Plant Pathology, 51: 1-12.
32- Pitman A. R., Harrow S. A. and Visnovsky S. B. 2010. Genetic characterization of Pectobacteriumwasabiae causing soft rot disease of potato in New Zealand. European Journal of Plant Pathology, 126: 423-435.
33- Pitman A. R., Wright P. J., Galbraith M. D. and Harrow S. A. 2008. Biochemical and genetic diversity of pectolyticenterobacteria causing soft rot disease of potatoes in New Zealand. Australasian Plant Pathology, 37: 559-568.
34- Rahmanifar B., Hasanzadeh N., Razmi J. and GhasemiA. 2012. Genetic diversity of Iranian potato soft rot bacteria based on polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) analysis. African Journal of Biotechnology, 11 (6): 1314-1320.
35- Samson R., Legendre J., Christen R., Fischer-Le Saux M., Achouak W. and Gardan L. 2005. Transfer of Pectobacteriumchrysanthemi and Brenneriaparadisiaca to the genus Dickeya gen. nov as Dickeyachrysanthemi comb. nov and Dickeyaparadisiaca comb. nov and delineation of four novel species, Dickeyadadantii sp. nov., Dickeyadianthicola sp. nov., Dickeyadieffenbachiae sp. nov and Dickeyazeae sp. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 55: 1415-1427.
36- Schaad N. W., Jones J. B. and Chun W. 2001. Laboratory guide for identification of plant pathogenic bacteria.Aps Press Minnesota.373p.
37- Toth I., Van Der Wolf J., Saddler G., Lojkowska E., Helias V., Pirhonen M., and Elphinstone J. 2011. Dickeya species: an emerging problem for potato production in Europe. Plant Pathology, 60: 385-399.
38- Toth I. K., Bell K. S., HolevaM. C. and Birch P. R. 2003. Soft rot erwiniae: from genes to genomes. Molecular Plant Pathology, 4: 17-30.
39- Van der Wolf J., and De Boer S. 2007. Bacterial pathogens of potato. Potato Biology and Biotechnology, Advances and Perspectives. Oxford, UK: Elsevier, 595-619.
40- Xu G. and Gross D. 1986. Field evaluations of the interactions among fluorescent pseudomonads, Erwiniacarotovora, and potato yields. Phytopathology, 76: 423-430.
41- Yahiaoui‐Zaidi R., Jouan B. and Andrivon D. 2003. Biochemical and molecular diversity among Erwinia isolates from potato in Algeria. Plant Pathology, 52: 28-40.
CAPTCHA Image