بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه‌های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکان‌های بین ژنی (ITS)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه‌هایPolymyxa betae از خاک 49 مزرعه چغندرقند استان خراسان رضوی و شمالی نمونه‌برداری شد. سپس در خاک‌های جمع آوری شده بذر چغندر قند رقم IC کاشته شد و بعد از 5 الی 7 هفته، DNA کل ریشه چغندرقند استخراج شد و منطقه 463 جفت بازی از قارچ P.betae شامل18s r RNA، ITS1، 5.8srRNA، ITS2 و28s rRNA با استفاده از جفت آغازگرهای Pxfwd1/ITS4 تکثیر شدند. بیست و دو جدایه از گونه فوق انتخاب و توالی‌یابی گردیدند. توالی‌های به‌دست آمده با 5 توالی از بانک ژن(NCBI) مقایسه شدند. بر طبق این آزمایش، جدایه‌های قارچ مزبور در دو گروه قرار گرفتند. جدایه‌های مناطق مختلف استان‌های خراسان رضوی و شمالی، در یک گروه و با شباهت ژنتیکی بسیار نزدیک به یکدیگر و جدایه‌های اروپایی در گروه جداگانه‌ای قرار گرفتند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که منطقهITS2 نسبت به منطقه ITS1 در آنالیز فیلوژنی این جنس مناسب‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular and Phylogenetic Analysis of Polymyxa betae Keskin, Isolated from Sugar Beet Fields in Razavi and Northern Khorasan Provinces by ITS Sequence Analysis

نویسندگان [English]

  • V. Jahanbakhsh 1
  • H. Rouhani 1
  • M. Falahati Rastegar 2
  • B. Jafarpour 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

For study the genetic diversity and Phylogenetic analysis of Polymyxa betae Keskin , isolated from sugar beet fields in Razavi and Northern Khorasan provinces ,soil of 49 fields were sampled and sugar beet seeds (variety IC) were planted that .After DNA extraction, a genomic region comprises of 463 bp of P.betae isolation including 18s r RNA، ITS1 ,5.8srRNA ،ITS2 and 28s rRNA was amplified using Pxwd1 /ITS4 primers. The 22 isolates were selected and sequenced. According to our results, the fungal isolates grouped in two distinct clades. Isolates belonging to Razavi and Northern Khorasan provinces were clustered in one group with high similarity ,separated from European group . Consequently our data indicated that the ITS2 region is more proper to analyse genetic variation among the P.betae isolates than ITS1region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic diversity
  • Khorasan Razavi province
  • Northern Khorasan Province
  • Phylogenetic analysis
  • Polymyxa betae
ایزدپناه ک.، هاشمی پ.، کامران ر.، پاک نیت م.، سهند پور آ. و معصومی م. 1375. وجود گستره بیماری ریشه ریشی (شبه رایزومانیا) در فارس. مجله بیماری شناسی گیاهی 32: 206-200.
2-جعفرپور ب. 1379. بررسی و تعیین پراکنش ویروس، موزاییک چغندر قند و ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند در شمال خراسان و شناسایی ویروس خاکزاد چغندر در ایران.پایان نامه کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوسی. 132 صفحه.
3-کامران ر.، ایزدپناه ک. و شیروانی ع. 1379. بررسی پراکنش Polymyxa betae ناقل ویروس ریشه گنایی چغندرقند در فارس. خلاصه مقالات چهارمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.جلد دوم،صفحه 84.
4-نقوی م.ر.، ملبویی م ع. و رشیدی منفرد س. 1388. بیوانفورماتیک (داده‌پردازی زیستی). انتشارات دانشگاه تهران.147 صفحه.
5-بی نام. سالنامه آماری کشوری. 1388. سازمان برنامه و بودجه. مرکز آمار ایران.
6- Abe H., and Tamada T. 1986. Association of Beet necrotic yellow vein virus with isolates of polymyxa betae Keskin. Annual Review of Phytopathology Japan, 52 :232-247.
7- Adams M.J., and Ward E. 1997. Molecular studies of the plasmodiophorids .Plant Pathology and Microbiology Department, Rothamsted Research . Available http://www.rothamsted.bbsrc.ac.uk/ppi/links/pplinks/plasmod/index.html.
8- Alexopolus C.J., Mims C.W., and Blackwell M.1996.Introduction mycology.John Wiley and Sions,INC.868 PP.
9- Asher M.J.C., and Dewar A.1999.Rhizomania and other pestes and diseases in 1998. British sugar beet rev, 67:13-15.
10- Asher M.J.C. 1999.Sugar-beet rhizomania:The spread of a soilborne disease. Microbiology Today.26:121-123.
11- Binder M., and Hibbett D. 2003. Hibbett Lab protocols for DNA isolation,PCR, and sequencing.
www.clarku.edu/faculty/dhibbett/Protocols_Folder/Lab_protocols.pdf. Visited: 2010/09/08.
12- Braselton J.P.1988. Karyology and systematics of Plasmodiophoromycetes .pp:1139-1520.In Development in Applied Biology 2, Viruses with fungi vector.(J.I. Cooper and M.J.C. Asher, eds.) Uneversity of Andrews, UK.
13- Canova A. 1966. Si studia la rizomania della bietola. Inf. Fitopatology. 10: 235-239 .
14- Cook D A.,and Scott R K.1993. The Sugar Beet Crop: Science into Practice. Chapman and Hall, World Crop Series. 675 pp.
15-Hall T.A.1999.A user friendly biological sequence alignment edit and analysis program for windows 95/98/NT.Nucleic Acids Spmpser, 41:95-98.
16- Keskin B., and Fuchs W.H. 1969. Der Infektionsvorgang bei Polmyxa betae .Arch.Mikrobiol.68:218-226.
17-Larkin M.A., Blackshields G., Brown N.P., Chenna R., McGettigan P.A., McWilliam H.,
Valentin F., Wallace I.M., Wilm A., Lopez R., Thompson J.D., Gibson T.J., and Higgins D.G. 2007. Clustal W and Clustal X version 2.0. Bioinformatics, 23:2947-2948.
18- Legreve A., Delfosse P., Van hese., Bragard C., and Maraite H . 2002. Broad-spectrum detection of Polymyxa species and from species by polymerase chain reaction. P. 40-43. In C M. Rush and U. Merz(ed.) Proceedings of the fifth Symposium of international working group plant viruses with fungal vectors . Institute of Plant Sciences, Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich, Switzerland.
19- Legreve A., Delfosse P., Ribonnet L., Paridaens A.M., Lurkin R., and Maraite H. 2005. Diversity of Polymyxa graminis associated with cereals in West Africa. Parasitica, 61: 5-10.
20- Legreve A., Delfosse P., Vanpee B., Goffin A., and H. Maraite .1998. Differences in temperature requirements between Polymyxa sp. of Indian origin and Polymyxa graminis and Polymyxa betae from temperate areas., European Journal of Plant Pathology, 104: 195–205.
21- Ward E., Adams M.J., Mutasa E.S., Collier C.R., and Asher M.J.C.1994. Characterization of Polymyxa species by restriction analysis of PCR-amplified ribosomal DNA. Plant Pathology, 43:872-877.
22- Ward E., and Adams M.J. 1998. Analysis of ribosomal dna sequences of Polymyxa species and related fungi and the development of genus-and species-specific PCR primers.Mycological Research,102(8): 965-974.
23- Webster J., and Webe R.W.S. 2007. Introduction of Fungi. Third Edition. 841pp.
CAPTCHA Image