دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 30، فروردین 1394 
تعیین دما‌های کاردینال جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه

صفحه 16-22

10.22067/jpp.v29i1.22196

شهربانو طاهرآبادی؛ مرتضی گلدانی؛ شایسته طاهر آبادی؛ سید فاضل فاضلی کاخکی


بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D

صفحه 32-42

10.22067/jpp.v29i1.48540

زینب اورسجی؛ محمد حسن راشد محصل؛ احمد نظامی؛ مجید عباس پور؛ مهدی نصیری محلاتی


برهمکنش کلزا (Brassica napus L.) علف های هرز به زمان های مختلف وجین

صفحه 144-153

10.22067/jpp.v29i1.39402

شهرام نظری؛ محمدعلی ابوطالبیان؛ اسکندر زند؛ رضا دیهیم فرد؛ جواد فرجی