دوره و شماره: دوره 29، شماره 3، آذر 1394 
شناسایی و بررسی فراوانی ویروسهای M و S سیب‌زمینی دربرخی استانهای ایران

صفحه 412-418

10.22067/jpp.v29i3.35917

فاطمه طبسی نژاد؛ بهروز جعفرپور؛ حمید روحانی؛ محمد زکی عقل؛ محسن مهرور