مقاومت علف‏های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) و شلمی (Rapistrum rugosum) به علف‏کش تری‏بنورون متیل در آق‏قلا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان

2 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

با گذشت بیش از 20 سال از زمان ثبت علف‏کش تری بنورون متیل در ایران، گزارش‏هایی مبنی بر عدم کارآیی این علف‏کش برای کنترل علف‏های هرز پهن برگ در مزارع گندم شهرستان آق‏قلا وجود دارد. به منظور بررسی بروز مقاومت به تری بنورون متیل در علف‏های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) و شلمی (Rapistrum rugosum)، آزمایش‏های دز-پاسخی طی سال‏های 1390 و 1391 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. با حرکت روی دو قطر فرضی بر روی نقشه شهرستان آق‏قلا، بیوتیپ‏های مشکوک به مقاومت هر دو علف‏هرز از مزارع گندم جمع‏آوری شدند. از هر یک از گونه‎های گیاهی یک بیوتیپ حساس از مزارعی که هیچ گونه سابقه سمپاشی نداشتند، نیز جمع‎آوری شد. در این آزمایش‏ها واکنش بیوتیپ‏های حساس و مشکوک به مقاومت هر دو علف‏هرز در مقابل دزهای مختلف علف‏کش تری بنورون متیل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون پاسخ به دز علف‏کش حاکی از بروز مقاومت در‏ خردل وحشی و شلمی به علف‏کش تری ‏بنورون متیل بود. شاخص درجه مقاومت بیوتیپ SRA2 خردل وحشی و بیوتیپ‏های SRR1 و SRR2 شلمی به علف‏کش تری ‏بنورون متیل به ترتیب معادل 05/4، 90/26 و 42/24 به‌دست آمد. این اولین گزارش مقاومت علف‏های هرز خردل وحشی و شلمی به علف‏کش تری بنورون متیل در کشور است. نقشه پراکنش مزارع آلوده به علف‎های هرز مقاوم این دو علف‎هرز با استفاده از سامانه‎ سیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم شد. نتایج این تحقیق می‎تواند جهت اجرای برنامه‎های مدیریت علف‏های هرز مقاوم و ممانعت از توسعة این گیاهان به سایر مناطق مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance of Wild mustard (Sinapis arvensis) and Turnipweed (Rapistrum rugosum) to Tribenuron-methyl Herbicide in Aq Qala

نویسندگان [English]

  • A. Derakhshan 1
  • N. Najari Kalantari 2
  • J. Gherekhloo 2
  • B. Kamkar 2
1 Khouzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University
2 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Over the past 20 years since tribenuron-methyl herbicide registration in Iran, reports of erratic control of broadleaf weeds with it have increased in wheat fields of Aq Qala. In order to evaluate the incidence of resistance in wild mustard (Sinapis arvensis) and turnipweed (Rapistrum rugosum) to tribenuron-methyl herbicide, dose-response assays were conducted during the years 1390 and 1391 at Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources. Wild mustard and turnipweed biotypes with suspected resistance to tribenuron-methyl herbicide were collected from wheat fields by moving on two hypothetical diameter of Aq Qala map. For each weed species, one susceptible biotype also collected from areas which had never been applied by herbicides. In these experiments, responses of sensitive and suspected resistance biotypes of both weeds were assayed by spraying the seedlings with different doses of tribenuron-methyl herbicide. Dose-response assays indicated resistance of wild mustard and turnipweed to tribenuron-methyl herbicide. Resistance factors of SRA2 biotype of wild mustard and SRR1 and SRR2 biotypes of turnipweed to tribenuron-methyl herbicide were 4.05, 26.90 and 24.42, respectively. This is first report of resistance in wild mustard and turnipweed to tribenuron-methyl herbicides in the country. Distribution maps of infected fields to resistant wild mustard and turnipweed biotypes were processed using Geographic Information System. Results of this study could be used for running programs to manage resistant weeds and to prevent the development of resistant biotypes to other parts of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution map
  • Dose - response
  • Resistant weeds
1- بناکاشانی ف.، زند ا. و محمد علیزاده ح. 1385. مقاومت بیوتیپ‏های علف‏هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‏کش کلودینافوپ پروپارژیل. مجله آفات و بیماری‏های گیاهی 74: 150-127.
2- راستگو م.، راشد محصل م.ح.، زند ا. و نصیری محلاتی م. 1385. مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش‌های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال. مجله دانش علف‏های هرز ایران 2: 104-96.
3- زند ا.، باغستانی م.ع.، بیطرفان م. و شیمی پ. 1386. راهنمای کاربرد علف‏کش‏های ثبت شده در ایران. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 66 ص.
4- زند ا.، عطری ع.ر.، باغستانی م.ع. دستاران ف. و پوربیگ م. مقاومت علف‏هرز چچم (Lolium rigidium L.) به علف‏کش کلودینافوپ پروپارژیل در استان فارس. نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی) 89: 78-70.
5- قرخلو ج. و درخشان ا. 1391. بررسی مقاومت علف‏هرز مقاوم فالاریس نسبت به علف‏کش‏های بازدارنده ACCase. مجله پژوهش علف‏های هرز 4: 25-15.
6- قرخلو ج.، راشد محصل م.ح.، نصیری محلاتی م.، زند ا.، قتبری ع. و دپرادو ر. 1387. ارزیابی گلخانه‏ای برای پی‏جویی مقاومت علف‏هرز فالاریس به علف‏کش‏های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات. مجله پژوهش‏های زراعی ایران 6: 361-353.
7- Beckie H.J. 2007. Beneficial management practices to combat herbicide-resistant grass weeds in the Northern Great Plains. Weed Technology, 21: 290-299.
8- Chaleff R.S., and Mauvais C.J. 1984. Acetolactate synthase is the site of action of two sulfonylurea herbicides in higher plants. Science, 224:1443–1445.
9- Cirujeda A., Recasens J., and Taberner A. 2001. A qualitative quick-test for detection of herbicide resistance to tribenuron-methyl in Papaver rhoeas. Weed Research, 41:523-534.
10- Gerwick B.C., Subramanian M.V., and Loney-Gallant V.I. 1990. Mechanism of action of the 1,2,4-triazolo [1,5-a] pyrimidines. Pesticide Science, 29:357–364.
11- Heap I. 2013. International Survey of Herbicide Resistant Weeds. Available at: http://weedscience.org/summary/MOA.aspx. (Visited Monday, June 24, 2013.)
12- Mallory-Smith C.A., Thill D.C., and Dial M.J. 1990. Identification of sulfonylurea herbicide-resistant prickly lettuce (Lactuca serriola).Weed Technology, 4:163–168.
13- Maxwell B.D., and Mortimer A.M. 1994. Selection for herbicide resistance. p. 1–26. In S.B. Powles and J.A.M. Holtum (eds.) Herbicide Resistance in Plants: Biology and Biochemistry. Boca Raton, FL: Lewis.
14- Mazur B.J., and Falco S.C. 1989. The development of herbicide resistant crops. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 40:441–470.
15- Menendez J.M., De Prado R., and Devine M.D. 1997. Chlorsulfuron cross-resistance in a chlorotoluron-resistant biotype of Alopecurus myosuroides. p. 319-324. In Proceedings of the Brighton Crop Protection Conference Weeds. Farnham, UK: The British Crop Protection Council.
16- Primiani M., Cotterman M.J.C. and Saari L.L. 1990. Resistance of kochia (Kochia scoparia) to sulfonylurea and imidazolinone herbicides. Weed Technology, 4:169–172.
17- Ritz C., and Streibig J.C. 2005. Bioassay analysis using R. Journal of Statistical Software, 12:1–22.
18- Rosario J.M., Cruz-Hipolito H., Smeda R.J., and Prado R.D. 2011. White mustard (Sinapis alba) resistance to ALS-inhibiting herbicides and alternative herbicides for control in Spain. European Journal of Agronomy, 35:57–62.
19- Santel H.J., Bowden B.A., Sorensen V.M., Mueller K.H., and Reynolds J. 1999. Flucarbazone-sodium: a new herbicide for grass control in wheat. Weed Science, 52:124–125.
20- Shaner D.L. 1991. Physiological effects of the imidazolinone herbicides. p. 129–138. In D.L. Shaner and S.L. O’Connor (eds.) The Imidazolinone Herbicides. Ann Arbor, MI: Lewis.
21- Shaner D.L., Anderson P.C., and Stidham M.A. 1984. Imidazolinones: potential inhibitors of acetohydroxyacid synthase. Plant Physiology, 76:545–546.
22- Stidham M.A. 1991. Herbicides that inhibit acetohydroxyacid synthase. Weed Science, 39:428–434.
23- Tranel P.J., and Wright T.R. 2002. Resistance of weeds to ALS-inhibiting herbicides: what have we learned? Weed Science, 50:700–712.
24- Veldhuis L.J., Hall L.M., O’Donovan J.T., Dyer W., and Hall J.C. 2000. Metabolism-based resistance of a wild mustard (Sinapis arvensis L.) biotype to ethametsulfuron-methyl. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48:2986–2990.
25- Xu X., Wang G.Q., Chen S.L., Fan C.Q., and Li B.H. 2010. Confirmation of Flixweed (Descurainia sophia) Resistance to Tribenuron-Methyl Using Three Different Assay Methods. Weed Science, 58:56–60.
CAPTCHA Image