شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استان‌های خراسان رضوی و شمالی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

موزائیک رگبرگ روشنی خربزه از طریق تشکیل نوارهای سبز رنگ در اطراف رگبرگ در جدایه‌های مختلف خربزه قابل شناسایی است. این بیماری به‌وسیله ویروسی که دارای nm30 طول است، به‌وجود می‌آید. به منظور بررسی پراکندگی و تعیین موقعیت تاکسونومیکی جدایه‌های SqMV در طی ماه‌های خرداد لغایت مهر ماه 1388 تعداد 270 نمونه گیاهی از مزارع کدوئیان واقع در استان خراسان رضوی و شمالی جمع‌آوری گردید. آلودگی نمونه‌های با آزمون DAS-ELISA به‌وسیله آنتی‌بادی چند همسانه‌ای اختصاصی SqMV اهدایی از شرکت Agdia مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 46 نمونه از 270 نمونه آلوده به SqMV بودند. از میان نمونه‌های آلوده به این ویروس، هشت نمونه، براساس دامنة میزبانی و منطقه برای بررسی‌های بیشتر و تلقیح مکانیکی بر روی گیاهان محک در شرایط گلخانه انتخاب گردیدند. یک جدایه از تربت جام به منظور تکثیر بخشی از ژن پروتئاز کوفاکتور انتخاب شد. قطعه مذکور (bp226) از طریق واکنش زنجیره‌ای پلیمر از - نسخه‌برداری معکوس با استفاده از RNA کل استخراج شده از نمونه‌های آلوده با کمک آغازگرهای اختصاصی تکثیر و پس از همسانه‌سازی، تعیین ترادف گردید. جهت تعیین جایگاه تکاملی جدایه ایرانی در مقایسه با جدایه‌های مختلف دنیا درخت فیلوژنتیکی توسط نرم افزار MEGA4×1 رسم گردید. نتایج حاصله بیانگر آن است که بر مبنای ترادف نوکلئوتیدی، جدایه ایران بیشترین تشابه را با جدایه گزارش شده از ژاپن به میزان 97 درصد نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serological and Molecular detection of Squash mosaic virus in Cucurbits growing areas of Khorasan Razavi and Northern Khorasan Provinces

نویسندگان [English]

  • Z. Heydariniya
  • B. Jafarpour
  • P. Taheri
  • M. Ashnayi
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Melon veinbanding mosaic is characterized by formation of green vein banding in varieties of Cucumis melo L. The disease is caused by virus of about 30 nm diameter. During a survey in fall and summer of 2008 and 2009, out of 270 samples collected from cucurbit plants from different fields in Khorasan Razavi and Northern Khorasan provinces, 46 samples shown infection of SqMV by DAS-ELISA using specific polyclonal antibody (provided by Agdia company) . Based on host range and sampling location, eight ELISA positive samples were selected for further investigation and were inoculating under plants in greenhouse condition. Specific primers were designed to amplify a fragment (226bp) of SqMV protease gene by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) using the total RNA extracted from SqMV infected samples. Amplified product was sequenced. Phylogenetic analysis with MEGA 4.1 by using 226 nucleotides sequence length of protease gene showed that Torbat-e-Jam isolate is very closed to Y-SqMV from Japan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Squash mosaic virus
  • Comovirus
  • RT-PCR
1-جعفرپور ب. 1370. روش‌های تشخیصی ویروس‌های گیاهی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 207 صفحه.
2-ماتیوس آر. ای. اف. 1381. مبانی ویروس شناسی گیاهی. ترجمه پوررحیم ر.، فرزاد فر ش.، و گلنراقی ع. انتشارات سامان پیشه گستر. 457 صفحه.
3-واکی د. 1382. ویروس شناسی گیاهی. ترجمه جعفرپور ب و جعفرپور ب. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 460 صفحه.
4- Alvarez M. and Campbell R.N. 1978.Transmission and distribution of Squash Mosaic Virus in seed of cantaloupe. Phytopathology, 68:257-263.
5-Brunt A.A., Crabtree K., Dallwitz M.J. and Gibbs A.J. 1997. Viruses of plants, Descriptions and lists from wide database. CAB international. 140pp.
6-Clark M.F. and Adams A.N. 1977. Characteristics of the microplate method of Enzyme-Linked Immuno Sorbant Assay for the detection of plant viruses. Journal of General Virology, 34:475-483
7-Cohen S. and Nitzany F.E. 1963. Identify of viruses affecting cucurbits in Israel. Phytopathology, 53:193-196.
8-Ebrahim-Nesbat T.F. 1974. Disturbtion of Watermelon Mosaic Virus 1 and 2 in Iran. Phytopathology, 79: 352-358.
9-Franken A.A.J.M., Maat D.Z. and Kamminga G.C. 1990. Detection of Squash Mosaic Virus in seeds of melon (Cucumis melo) by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELIZA). Netharlands Journal of Plant Pathology, 96:91-102.
10-Fletcher J.D. 2000. Mosaic viruses of squash. Crop and Food Research, Broad Sheet 66.4 pp.
11-Freitag J.H.1956. Beetle transmission, host rang and properties of Squash Mosaic Virus. Phytopathology, 46: 73-81.
12-Gerber R.S. 1969. Viruses infecting cucurbits in Queensland. Queens Land .J.Agric.Anim . Sci, 26:145-171.
13-Goldbach R.W. and Wellink J .1996. Comoviruses: molecular biology and replication. In: Harrison BD, Murant AF (eds) The plant viruses, Vol5: Polyhedral virions and bipartite RNA genomes. Plenum Press, New York, London, 35-76 pp.
14-Han S.S., Yoshida K., Karasev A.V. and Iwanami T. 2002. Nucleotide sequence of a Japanese isolate of Squash Mosaic Virus. Archives of Virology, 147:437-443.
15-Haudenshield J.S. and Palukaitis P. 1998. Diversity among isolates of Squash Mosaic Virus. Journal of General Virology, 79:2331-2341.
16-Izadpanah K. 1970. Studies on the viral disease of plants in Shiraz and it’s vicinity. Progress Reports, Collage of Agriculture, Shiraz Univ,46-62 pp.
17-Izadpanah K. 1983. An Annotated List of Virus and Virus like Disease of Plants in Fars. Collage of Agriculture, Shiraz Univ. (Farsi, English index). 188p.
18-Izadpanah K. 1986. Unreported disease of cucurbits in the Bushehr Province. p122. Proc. 8th Plant Protecection. Cong. Isfahan. Iran.
19-Izadpanah K. 1987.Squash mosaic virus as the cause of melon vein banding mosaic in Iran. Phytopathology, 120: 276-282.
20-Lockhart B.E.L., Ferji Z. and Hafidi B. 1982. Squash mosaic virus in Morocco. Plant Disease, 66: 1191-1193.
21-Nelson M.R. and Knuhtsen H.K. 1973. Squash Mosaic Virus variability: Review and serological comparison of six biotypes. Phytopathology, 63: 920-926.
22-Shindo N., Brioso P.S.T., Vicente A.C.P., Krengiel R., Felix D.B., Bauw G. and Oliveria D.E.D. 1992. Molecular cloning and sequence analysis of an Andean potato mottle virus cDNA clone encoding the major coat protein. Plant Physiology, 100: 539-541.
23- Thomas W. 1973. Seed-transmitted squash mosaic virus. N.Z.J. Agriculture. Research, 16: 561-567.
24-Wellink J., Le Gall O., Sanfacon H., Ikegami M. and Jones. 2000. In: Van Regenmortel MHV, Fauquet CM, Bishop DHL, Carstens EB, Estes MK, Lemon SM, Maniloff J, Mayo MA, McGeoch DJ, Pringle CR, Wickner RB (eds) Virus Taxonomy. Seventh Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Academic Press, San Diego, 691-701pp.
CAPTCHA Image