دوره و شماره: دوره 28، شماره 3 - شماره پیاپی 28، مهر 1393 
فنولوژی، مورفولوژی و عملکرد دو گونه سوروف

صفحه 346-360

10.22067/jpp.v28i3.43565

المیرا محمدوند؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ عباس شهدی‌کومله


گزارش کوتاه پژوهشی( اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)

صفحه 425-428

10.22067/jpp.v28i3.43596

سمیه تکاسی؛ محمد بنایان اول؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ علی قنبری؛ ابراهیم کازرونی منفرد