اثر غلظت های علف‌کش هالوکسی‌فوپ-آر- متیل‌استر در مراحل مختلف رشد علف های هرز برگ باریک گلرنگ

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

به منظور بررسی اثر کاربرد غلظت‌های علف‌کش هالوکسی فوپ-آر- متیل‌استر در مراحل مختلف رشد علف های هرز برگ باریک در گلرنگ، آزمایش مزرعه‌ای در سال زراعی 91-90 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در منطقه باجگاه به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد . فاکتور اصلی دوز علف‌کش سوپرگالانت در سه سطح 1، 8/0 و 6/0 لیتر در هکتار، فاکتور فرعی با و بدون مویان و فاکتور فرعی فرعی زمان اعمال علف‌کش در سه سطح 2 برگی، 6 برگی و پنجه‌زنی علف‌های هرز برگ باریک بود . کارآیی تیمارها در کنترل علف‌های هرز مورد نظر، با استفاده از روش‌های خطی تعمیم یافته و تعریف دقیق توزیع فراوانی پس از 2، 4 و 6 هفته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش‌ترین کارآیی علف‌کش و کم‌ترین وزن خشک علف های هرز در دوز مصرفی 1 لیتر در هکتار گالانت‌سوپر در هکتار به همراه کاربرد مویان سیتوویت در مرحله 2 برگی علف های هرز به دست آمد. کاربرد مویان در مقایسه با عدم استفاده از مویان توانست تراکم علف‌های هرز را تا 74 درصد کاهش دهد. نتایج نشان داد که کاربرد مویان در تمام دوزهای مصرفی علف‌کش باعث افزایش کارآیی کنترل علف هرز شد و میزان کاهش وزن خشک علف‌های هرز در تیمار دوز کاهش یافته همراه با مویان در مقایسه با دوز بیش‌تر و بدون استفاده از مویان تفاوت معنی‌داری نشان نداد. به طور کلی استفاده از غلظت 1 لیتر در هکتار سوپرگالانت به همراه مویان سیتوویت در مرحله 2 برگی علف های هرز پس از 6 هفته باعث کاهش 87 درصدی تراکم علف های هرز باریک برگ که تفاوت معنی‌داری با دوز 8/0 لیتر در هکتار نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Haloxi Phop-R- metyl ester doses in different grass weeds growing stages in safflower

نویسندگان [English]

  • T. Zarei
  • S. A. Kazemeini
  • H. Hamzehzarghani
Shiraz University
چکیده [English]

A field study was conducted to evaluate the effect of haloxyfop-R-methyl ester doses in different grass weeds in various growing stages in safflower during 2011-2012 growing season in Research Farm of College of Agriculture, Shiraz University. The study was carried our as split split plot based on randomized complete block design with three replicates. The main factor, sub factor and sub sub factor were supergalant (doses: 0.6, 0.8 and 1.0 L ha-1), adjuvant use (with or without adjuvant) and time of herbicide application (2 leaf, 6 leaf, tillering stages of grass weed) respectively. The treatment efficiency in weeds control was examined with generalized liner methods and introducing precise frequency after 2, 4 and 6 weeks. The results showed that the highest herbicide efficiency and the lowest weed dry weight were achieved in 1 L ha-1 supergalant with adjuvant at 2 leaf stage of grass weed. Adjuvant use could reduce weed density by 74% as compared to no adjuvant use treatments. The results also showed that adjuvant use increased weed control at all herbicide doses, and there were no significant difference between weed dry weight reduction in lower dose of herbicide with adjuvant and higher dose of herbicide without adjuvant treatments. Application of supergalant at the rate of 1 L ha-1 with adjuvant in 2 leaf stage of weed caused 87% reduction in grass weed density, which did not differ significantly with 0.8 L ha-1 dose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbicide
  • Adjuvant
  • Safflower
  • Wild oat and foxtail
- احمدی م. 1371. اصلاح گلرنگ. پژوهش و سازندگی.5(16): 36-39
2- آلیاری ه.، و شکاری ف. 1379 .دانه‌های روغنی زراعت و فیزیولوژی. انتشارات عمیدی.182 صفحه
3- بهروان ر.، اسلامی س.، و زند ا.، و بهدانی م.ع. 1389. بررسی کارآیی علف‌کشهای بازدارنده استیل‌کوآنزیم‌آکربوکسیلاز در کنترل علفهای هرز باریک برگ زعفران واثر اختلاط آنها با کود مایع پرولکس . خلاصه مقالات چهارمین همایش علوم علفهای هرزایران . 592-590 .
4- راشد محصل م.ح.، علی وردی ا. و نصیری محلاتی م. 1388. بررسی اثر مویان‌های سیتوگیت و فریگیت در کارآیی علف‌کش شوالیه به منظور کنترل یولاف وحشی . خلاصه مقالات سومین همایش علوم علفهای هرز ایران . 344-347.
5- زند ا.، باغستانی م.ع.، بیطرفان م.، و شیمی پ. 1386. راهنمای علف‌کشهای ثبت شده در ایران . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد . 66 صفحه .
6- کهنسال ا.، مجاب م.، و کوهنورد ف. 1386. استفاده از علف‌کش هالوکسی‌فوپ‌ارمتیل‌استر (EC 8/10%) و ستوکسیدم (EC 5/12%) در زراعت پنبه با تأکید بر علف هرز سورف (Echinochloa Crus-gali). http://iaeo.org/fars/?p=439
7- موسوی س.، شیمی ک.، و شیمی پ .1381. بررسی کارآیی باریک برگ‌کش کم مصرف هالوکسی فوپ- آر- متیل در مقایسه با باریک برگ‌کش‌های متداول در مزارع کلزا . شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی و علف‌های هرز دانشگاه تبریز. 655-650.
8- Anderson R.L. 1994. Characterizing weed community seedling emergence for a semiarid in Colorado. Weed Technology, 8: 245-249.
9- Anderson R.L. 1987. Broad leaf weed control in safflower (Carthamus tinctorius) with sulfonylurea herbicides. Weed Technology, 1: 242-246.
10-Blackshaw R.E., Derkson D.A. and Mundel H.H. 1990. Herbicides for weed control in safflower. Canadian Journal of Plant Science, 10: 1: 237-245.
11- Blackshaw R.E., Derksen D.A., and Muendel H.H. 1990. Herbicied combinations for post emergence weed control in safflower. Weed Technology, 4: 1: 97-104.
12-Blackshaw R.E., Morison R.J.., Muendel H.H. and Roth B. T. 1992. Weed control in safflower (Carthamus tinctorius) with flortamone. Weed Science, 42:110-114.
13- Bellinder R.R., Arsenovic M., Shah D.A., and Rauch B.J. 2003. Effect of weed growth stageand adjuvant on the efficacy of fomesafen and bentazon. Weed Science, 51:1016-1021.
14- Friesen G.H. and Wall D.A. 1991. Control Sinapis arvensis in safflower with post – emergence herbicides. Crop Protection, 10: 74-77.
15- Helm J.L., Riveland N., Schneiter A.A. and Sobolik F. 1985.Safflower production. North Dacota State Univ.Coop.Ext.Serv., Fargo.
16- Hatzois K.K., and Penner D. 1985.Interaction of herbicides with other agrochemical in higher plants. Review of weed Science,1:1-63.
17- Hedrich N. 2001. Safflower production tips. Washington State University College of Agriculture and Home Economic.
18- Ibrahim A.F., Shaban A., and Metwally A.E. 1987. Effect of some herbicides on oil seed rap (Brassica napus) and associated weeds. Journal Agronomy and Crop Science, 158: 236-240.
19- Ibrahim A.F., Wekil H.R., Yehia Z., and Shaban S. 1988. Chemical weed control in safflower (Carthamus tinctorius). Assiut Journal of Agricultural Science, 19: 1, 351-361.
20- Kudsk P., and Mathiassen S. K. 2007. Analysis of adjuvant effects and their interactions with variable application parameters. Crop Protection, 26: 328-334.
21- Li- Dajue L., and Mundel H.H. 1996. Safflower (Carthamus tinctorius L.). International Plant GeneticResources Institute.
22- Penner D. 2000. Activator adjuvant. Weed Technology, 14: 785-791.
23- SAS Instituste. 2000. The SAS System for Windows. Release 9.0. Carry, NC: Statistical Analysis Systems Institute.
Sparks D.L., Thompson H.A. and Gupta H.V. 2009. Visible changes in macro mica particles that occur with nickel depletion. Water, Air and Soil Pollution, 31:217-230.
24- Unger P. W., Miller S. D. and Jones O. R. 1999. Weed seed in long – term dryland tillage and cropping system plots. Weed Research, 39: 213-223.
25- Valaie N., Kazemeini S. A. and Hamzehzarghani H.A. 2012. Chemical Control of Downy Brome, Littleseed Canarygrass and Green Foxtail in Rapeseed in Southern Iran. Journal of Biological and Environmental Science. 6(16): 91-97.
26- WSSA Herbicide Handbook, 7th ed. 1994. Champaign, IL: Weed Science Society of America. 313p.
CAPTCHA Image