ارزیابی کارآیی علف‌کش مایستر- ادی (فورام‌سولفورون+ یدوسولفورون+ ایزوگزادیفن) در کنترل علف‌های ‌هرز مختلف مزارع ذرت دانه‌ای کرج، جیرفت و فارس

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

2 مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت

3 مبارزه با علف‌های‌هرز

چکیده

به منظور ارزیابی کارآیی علف کش جدید مایستر- ادی در کنترل علف‎‌های هرز مزارع ذرت، آزمایشی در سال زراعی 1389 در مناطق کرج، جیرفت و زرقان فارس یک سری آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 11 تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از الف) علف‌کش‌های نیکوسولفورون به میزان 2 لیتر در هکتار، ب) بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ به میزان 5/1 لیتر در هکتار به همراه وجین دستی باریک ‌برگ‌ها ، ج) توفوردی+ ام‌سی‌پی‌آ به میزان 5/1 لیتر در هکتار به همراه وجین دستی باریک ‌برگ‌ها، د) ریم‌سولفورون به میزان 50 گرم در هکتار به همراه سیتوگیت 2 در هزار، ه) فورام‌سولفورون به میزان 5/2 لیتر در هکتار، و) نیکوسولفورون+ ریم سولفورون 175 گرم در هکتار، ز) کاربرد توام بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ به میزان یک لیتر و ح) نیکوسولفورون به میزان 5/1 لیتر در هکتار، فورام‌سولفورون+یدوسولفورون+ ایزوگزادیفن به میزان‌های 25/1، 5/1 و 75/1 لیتر در هکتار از ماده تجاری و چ) شاهد وجین دستی علف‌های‌هرز در طول فصل رشد بودند. نتایج نشان داد در بین تیمارهای آزمایش کاربرد توام بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ (برومایسید ام‌آ) با نیکوسولفورون (کروز) از برتری نسبی نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود. تیمار علف‌کش فورام‌سولفورون+ یدوسولفورون (مایستر‌ادی) به میزان 5/1 لیتر در هکتار توانست علف‌های‌ هرز پهن ‌برگ و برخی از علف‌های‌هرز باریک ‌برگ ‌را همانند دو تیمار نیکوسولفورون (کروز) و اولیتما به خوبی کنترل نماید. ضمناً این تیمار از برتری نسبی در کنترل علف‌های‌ هرز چسبک و توق نسبت به دو تیمار اشاره شده برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Efficacy of MaisTer 3.1% OD (Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen-ethyl) in the Control of Different Weeds in Corn Fields of Karaj, Jiroft and Fars Regions

نویسندگان [English]

  • M. A. Baghestani 1
  • E. Mamnoei 2
  • fakhroddin ghezeli
  • E. Zand 1
  • F. Lotfi Mavi 3
1 Plant Pest and Disease Research Institute
2 Jiroft Agricultural Research Station
3 Weed Science
چکیده [English]

In order to evaluate the efficacy of MaisTer 3.1% OD (Foramsulfuron 3% + iodosulfuron 0.1% + isoxadifen-ethyl 3%) in the control of weeds in corn fields, a series of experiments were conducted during 2010 in Karaj, Zarghan and Jiroft. A series of RCBD design with four replications. Treatments were application of a) Nicosulfuron (Kruz) at 2 lit.ha-1, b) Bromoxynil+MCPA (Bromicid M.A) 1.5 lit.ha-1 plus hand weeding of grasses, c) 2,4-D+MCPA (U46 Combifluid) at 1.5 lit.ha-1 plus hand weeding of grasses, d) Rimsulfuron (Titus) at 50 g.ha-1 + Citogate at 0.2%, e) Foramsulfuron (Equip) at 2.5 lit.ha-1, f) Nicosulfuron+Rimsulfuron (Ultima) at 175g.ha-1, tank mix of Bromicide MA at 1 lit.ha-1 + Kruz at 1.5 lit.ha-1, g) Foramsulfuron + iodosulfuron + isoxadifen-ethyl (MaisTer) at 1.25, 1.5, 1.75 lit.ha-1 and h) weed free control. Different characteristics of weeds and corn plants including percent of damages of treatment to weeds and corn based on EWRC scale, weed population and dry matter reduction were evaluated 30 days after spraying. Grain yield was measured after harvest. Results indicated that tank mix of Bromicide MA plus Kruz was the best treatment for weed control and produced the highest corn grain yield. The efficacy of MaisTer at 1.5 lit.ha-1 was similar to Kruz and Ultima for borad leaf weeds as well as some grasses, but the efficacy of MaisTer to control common cocklebur (Xanthium strumarium) and foxtail (Setaria sp.) was better than dual purpose registered herbicides Kruz and Ultima.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2,4-D + MCPA
  • Bromoxynil+MCPA
  • Nicosulfuron
  • Rimsulfuron
1- زند ا. و باغستانی م. ع. 1381. مقاومت به علف‌کش‌ها درعلف‌های‌هرز. جهاد دانشگاهی مشهد. 176 صفحه.
2- زند ا. و باغستانی م. ع. 1389. بررسی تکمیلی کارایی علف‌کش‌های جدید لوماکس (مزوتریون+ اس متالاکلر+ تربوتیلازین( در کنترل علف‌های‌هرز مزارع ذرت دانه‌ای ایران. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، بخش تحقیقات علف‌های‌هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور.
3- زند ا. باغستانی م.ع.، هادی‌زاده م.ح. و شیمی پ. 1391. راهنمای مدیریت علف‌های‌هرز در مزارع ذرت ایران. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد (زیر چاپ).
4- لطفی ماوی ف.، شایسته نیا ع.، دانشیان ج.، و مرادی اقدم ا. 1389. بررسی تأثیر سه علف کش پس رویشی و کولتیواسیون در مدیریت علف‌های هرز مزارع ذرت علوفه‌ای. دانش نوین کشاورزی پایدار. 6(19): 71-78.
5- لطفی ماوی ف.، دانشیان ج.، مرادی اقدم ا.، و مرادی اقدم م. 1390. ارزیابی مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر ذرت علوفه‌ای در منطقه میانه. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف‌های هرز. 5(18): 97-107.
6- مین باشی م.، جاهدی آ.، شریفی پ.، و ثابتی پ. 1390. بررسی تکمیلی برآورد خسارت ناشی از علف‌های‌هرز در مزارع ذرت دانه‌ای. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، بخش تحقیقات علف‌های‌هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور.
7- Anonymous. 1995. Mauvaises herbes, repression. conseil des productions vegetales du quebec (CPVQ), Agdex 640, Publication 02-9505. 206pp.
8- Baghestani M.A., Zand E., Soufizadeh S., Eskandari A., Pourazar R., Vaysi M., and Nassirzadeh N. 2007. Efficacy evaluation of some dual purpose herbicides to control weeds in maize (Zea mays L.). Crop Protection, 26(7): 936-942.
9- Baker D.B. 1985. Regional water quality impacts of intensive row-crop agriculture: a Lake Erie Basin case study. J Soil Water Conserve, 40: 125-132.
10- Bunting J., Sprague C.L., and Riechers, D.E. 2005. Incorporating Foramsulfuron into annual weed control systems for corn. Weed Technology, 19: 160–167.
11- Donald W.W. 2007. Control of both winter annual and summer annual weeds in no-till corn with between-row mowing systems. Weed Technology, 21: 591–601.
12- James T.K., Rahaman A., and Mellsop J. 2000. Weed competition in maize crop under different timings for weed control. New Zealand Plant protection, 53: 269-272.
13- Johnson A.G., and Hoverstad T.R. 2002. Effect of row spacing and herbicide application timing on weed control and grain yield in corn (Zea mays). Weed Technology, 16: 548–553.
14- Mickelson J.A., and Harvey R.G. 1999. Relating Eriochloa villosa emergence to interference in Zea mays. Weed Science, 47: 571–577.
15- Nurse R., Swanton E.C., Francois T., and Sikkema P.H. 2006. Weed control and yield are improved when glyphosate is preceded by a residual herbicide in glyphosate-tolerant maize (Zea mays). Crop Protection, 25: 1174–1179.
16- Rahman A. 1985. Weed control in maize in New Zealand. Pp 37-45 In: Maize Management to Market, H.A. Eagles and G.S. Wratt (Eds); Agron. Soc. N.Z.,Special pub. No. 4, Palmerston North, New Zealand.
17- Rajcan I., and Swanton C.J. 2001. Understanding maize-weed competition: resource competition, light quality and the whole plant. Field Crops Pes, 71: 139-150.
18- Sikkema P.H., Kramer C.H., Vyn J.D., Kells J., Hillger D.E. and Soltani N. 2007. Control of Muhlenburgia frondosa with post-emergence sulfonylurea herbicides in maize (Zea mays). Crop Protection, 26: 1585-1588.
CAPTCHA Image