گزارش کوتاه پژوهشی( اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد گیلان

چکیده

در این آزمایش، میزان تحمل 29 رقم گوجه فرنگی به آلودگی و خسارت گل جالیز مصری در شرایط گلخآن‌های مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که حساسیت ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز متفاوت بود. ارقام گوجه فرنگی از نظر تعداد ساقه روییده و وزن خشک گل جالیز (شاخساره و توبرکول)، زمان ظهور شاخساره گل جالیز و رشد و عملکرد میوه گوجه فرنگی با هم اختلاف داشتند. ارقام ویوا، کالیگن 86، هیبرید پی اس 6515، هیبرید فیرنز (پی اس 8094) و کال جی ان3 به ترتیب نسبت به سایرین دارای تحمل بیش‌تری در برابر آلودگی گل جالیز بودند. در مقابل ارقام کیمیا فلات، هیبرید پتوپراید 2 و هیبرید‌ای پی 865 به ترتیب میزبآن‌های حساس تری در برابر آلودگی گل جالیز بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Brief report) Variation in Tomato Varieties Response to Egyptian Broomrape (Orobanche aegyptiaca) Infection

نویسندگان [English]

  • S. Tokasi 1
  • M. Banayan Awal 1
  • H. Rahimiyan Mashhadi 2
  • A. Ganbari 1
  • E. Kazerooni Monfared 3
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Tehran University
3 University of Apply and Technology, Rasht
چکیده [English]

In this study, the susceptibility of twenty-nine tomato varieties to broomrape infection under glasshouse conditions was investigated. Results showed that Differences in susceptibility to infection were significant among tomato varieties. Significant differences were in number and time of broomrape shoots emerging, broomrape dry weigh (shoots and tubercles) and growth and fruit yield of tomato. Moderate levels of resistance were obtained in Viva, Caligen 86, Hyb. PS 6515, Hyb.Firenze (PS 8094) and Cal-jN3 among other tomato varieties. In contrast, varieties of Kimia-Falat, Hyb. Petopride II and Hyb. AP865 were the most susceptible hosts to Orobanche aegyptiaca.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broomrape
  • Lycopersicon esculentum
  • Parasitic weed
  • susceptibility
  • Tolerance
1- تکاسی س.، بنایان اول م.، رحیمیان مشهدی ح.، قنبری ع. کازرونی منفرد ا. و آل ابراهیم م. ت.1390. ارزیابی گلخانه‌ای ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) برای سنجش تحمل در برابر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca). چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران. اهواز، ایران، 17 تا 19 بهمن ماه 1390، صفحات1065-1062.
2- کرم پور، ف.، و ارشاد ج. 1386. شناسایی و بررسی عوامل قارچی در کنترل بیولوژیک گل جالیز مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر. دومین همایش علوم علفهای هرز ایران. جلد1، صفحات158-154.
3- میقانی ف.، یزدانی م.، و مین باشی م. 1388. بررسی تحمل ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicon escolentom) به گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در شرایط کنترل شده. مجله آفات و بیماریهای گیاهی. جلد 77، شماره 1، صفحات111-93.
4- Dor E., Alperin B., Wininger S., Ben-Dor B., Somvanshi V.S., Koltai H., Kapulnik Y., and Hershenhorn J. 2010. Characterization of a novel tomato mutant resistant to the weedy parasites Orobanche and Phelipanche spp. Euphytica, 171: 371-380.
5- Goldwasser Y., and Kleifeld Y. 2002. Tolerance of parsley varieties to Orobanche. Crop Protection, 21: 1101-1107.
6- Goldwasser Y., Plakhine D., Kleifeld Y., Zamski E., and Rubin B. 2000. The Differential Susceptibility of Vetch (Vicia spp.) to Orobanche aegyptiaca: Anatomical Studies. Annals of Botany, 85: 257-262.
7- Hershenhorn J., Eizenberg H., Kapulnik Y., Lande T., Achdary G., Dor E., and Vininger S. 2005. Integrated broomrape management in tomato based on resistant varieties and chemical control. Proceedings of the workshop on means for limiting Orobanche propagation and dispersal in agricultural fields, 6-4 December 2005, p. 20.
8- Joel D. M., Hershenhorn Y., Eizenberg H., Aly R., Ejeta G., Rich P. J., Ransom J. K., Sauerborn J., and Rubiales D. 2007. Biology and management of weedy root parasites. In: Horticultural Reviews. volume 33. (ed. J Janick), John Wiley & Sons, New York, USA, p. 267–350.
9- Labrousse P., Arnaud M.C., Serieys H., Berville A., and Thalouarn P., 2001. Several mechanisms are involved in resistance of Helianthus to Orobanche cumana Wallr. Annals of Botany 88: 859-868.
10- Perez-De-Luque A., Gonzalez-Verdejo C.I., Lozano M.D., Dita M.A., Cubero J.I., Gonzalezmelendi P., Risueno M.C., and Rubiales D. 2006. Protein cross-linking, peroxidase and b-1,3-endoglucanase involved in resistance of pea against Orobanche crenata. Journal of Experimental Botany, 57: 1461– 1469.
11- Qasem J.R., and Kasrawi M.A. 1995. Variation of resistance to broomrape (Orobanche ramosa) in tomatoes. Euphytica, 81: 109-114.
12- Rubiales D., Perez-de-Luque A., Cubero J.I., and Sillero J.C. 2004. Crenate broomrape (Orobanche crenata) infection in field pea cultivars. Crop Protection, 22: 865-872.
CAPTCHA Image