بررسی مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف‌هرز کاتوس‌ (Cynanchum acutum) در استان قزوین

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه گیاهپزشکی کشور

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

3 مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان

4 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده

کاتوس علف‌هرز چند ساله‌ای است که باعث خسارت به محصولات کشاورزی به ویژه در باغ‌ها می‌شود. بنابراین، سال‏های 1388 الی 1390 آزمایشی با هدف مدیریت تلفیقی آن در باغ بادام در آبیک در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار با استفاده از علف‌کش‌های گارلون (تری‌کلوپیر 62 درصد امولسیون)، گراماکسون (پاراکوآت 20 درصد اس‌ال)، رانداپ (گلیفوزیت 41 درصد اس‌ال)، کف‌بری و ترکیبی از آن‌ها به همراه شاهد بدون کنترل اجرا شد. موفق‌ترین تیمارها برای کاهش تراکم کاتوس در سال اول، سه بار گلیفوزیت 6 لیتر در هکتار، در سال دوم، دو و سه بار تری‌کلوپیر 2 لیتر در هکتار و سه بار گلیفوزیت 6 لیتر در هکتار و در سال سوم، دو و سه بار تری‌کلوپیر 2 لیتر در هکتار و سه بار گلیفوزیت 6 لیتر در هکتار بودند. بررسی کاهش وزن خشک کاتوس در سال سوم نشان داد که هر چند سه بار گلیفوزیت 6 لیتر در هکتار بیش‌ترین کارآیی را داشت، اما تفاوت آن با دو و سه بار تری‌کلوپیر 2 لیتر در هکتار، گلیفوزیت 4 لیتر در هکتار و دو بار گلیفوزیت 6 لیتر در هکتار معنی‌دار نبود. بنابراین، گلیفوزیت و تری‌کلوپیر در مقایسه با علف‌کش تماسی پاراکوآت و تیمار کف‌بر، کارآیی بیش‌تری در کنترل کاتوس داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated Management Study (Chemical and Mechanical) of Swallow-wort (Cynanchum acutum) in Qazvin Province

نویسندگان [English]

  • F. Meighani 1
  • M. Mirvakili 2
  • Parviz Shimi 3
  • M. A. Baghestani 4
1 Iranian Plant Protection Research Institute
2 Agricultural Research Center, Yazd
3 Plant Pest and Disease Research Institute
4 Plant Pest and Disease Research Institute
چکیده [English]

Swallow wort is a perennial weed which has caused damage in agricultural fields in Iran especially in orchards. Therefore, an experiment was conducted during 2009-2011 in order to its integrated management in arachis orchard in Abyek based on randomized complete block design with three replications and 18 treatments. The treatments included gramaxon (Paraquat 20% SL), roundup (Glyphosate 41% SL), garlon (Triclopyr 62% EC), cutting, and their combination together control without spraying. Among the treatments, application 3 times Glyphosate 6 L/ha was the best treatment for swallow wort density decrease in the first year, and in the second year best treatments were 2 and 3 times Triclopyr 2 L/ha, and 3 times Glyphosate 6 L/ha. The best treatments in the third year were 2 and 3 times Triclopyr 2 L/ha, and 3 times Glyphosate 6 L/ha. At the third year, the best treatment for swallow wort biomass decrease was 3 times Glyphosate 6 L/ha. However, it had not significant difference with 2 and 3 times Triclopyr 2 L/ha, 3 times Glyphosate 4 L/ha, and 2 times Glyphosate 6 L/ha. Therefore, Glyphosate and Triclopyr had more efficiency in the control of swallow wort, compared to Paraquat and cutting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Swallow wort (Cynanchum acutum)
  • Chemical control
  • Herbicide
  • Integrated Management
  • Perennial weed
1- بدلی خ. 1376. بررسی علف کش های گروه سولفونیل اوره در ذرت دآن‌های. گزارش سالیانه طرح. بخش تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، مغان.
2- پهلوانی ا. ح.، میقانی ف.، راشدمحصل م .ح.، و باغستانی م. ع. 1386. بررسی مراحل فنولوژی علف‌هرز کاتوس (Cynachum acutum)‌. پژوهش و سازندگی 76: 24-16.
3- پهلوانی ا. ح.، راشدمحصل م. ح.، میقانی ف.، باغستانی م. ع.، نصیری محلاتی م. و آل ابراهیم م. ت. 1386. بررسی رفتار جوانه‌زنی بذر علف‌هرز کاتوس. پژوهش‌های زراعی ایران 5 (1): 47-52.
4- شماع م.، و ساعدی ه. 1375. گیاهان سمی. انتشارات دانشگاه تهران.
5- شیمی پ. 1383. مبارزه با کاتوس (Cynanchum acutum) در باغات سیب. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات گباه‌پزشکی کشور.
6- عزیزیان ع.، میقانی‌ ف.، میروکیلی م.، و باغستانی م. ع. 1390. بررسی‌ مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف‌هرز کاتوس‌ (Cynanchum acutum L.) در باغ پسته. مجله به‌زراعی کشاورزی 13 (2): 61-73
7- فقیه ا.، و سلیمی ح. 1376. طرح بررسی بیولوژی و فنولوژی و پراکنش علف‌هرز کاتوس. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات گباه‌پزشکی کشور.
8- میقانی ف.، شیمی‌ پ، و باغستانی م. ع. 1388. بررسی امکان کنترل تلفیقی علف‌هرز کاتوس ‌(Cynanchum acutum L.). گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور.
9- Coble H.D., and Slife F.W. 1970. Development and control of honeyvine milk weed. Weed Science, 18: 352-356.
10- Demir H., Ergin E.A., and Vural M. 2011. Antimicrobal and antioxidant activities of Cynanchum acutum, Cionura erecta and Venetum subsp. sarmatiense grown wild in Turkey. Food, Agriculture and Environment, 9: 186-189.
11- Di Tommaso A., Lawlor F.M., and Darbushire S.J. 2005. The biology of invasive alien plants in Canada. 2. Cynanchum rossicum (Kleopow) Borhidi [= Vincetoxicum rossicum (Kleopow) Barbar.] and Cynanchum louiseae (L.) Kartesz & Gandhi [= Vincetoxicum nigrum (L.) Moench]. Canadian Journal of Plant Science, 85: 243-263.
12- EL-Demerdash A., Dawidar M., Keshk E.M., and Abdel-Mogib M. 2009. Coumarins from Cynanchum acutum. Revista Latinoamericana de Quimica, 37: 65-69.
13- Kristine M.A., DiTommaso A., and Morris, S.H. 2008. Response of Pale Swallow-wort (Vincetoxicum rossicum) to Triclopyr application and clipping. Invasve Plant Science Management, 1: 196-206
14- Lawlor F.M. 2002. Element stewardship abstract for Vincetoxicum nigrum (L.) Moench. &. Vincetoxicum rossicum (Swallow-wort). The Nature Conservancy, Wildland Invasive Species Program, University of California, Davis, CA. 13pp.
15- Lawlor F.M., and Raynal D.J. 2002. Response of swallow-wort to herbicide. Weed Science, 50: 179-185.
16- O’Connor R. 2008. Swallow-wort control fact sheet. Michigan Natural Features Inventory, Lansing, MI. 1p.
17- Soteres J.K., and Murray D.S., 1982. Root distribution and reproductive biology of honeyvine milkweed (Cynanchum leave). Weed Science, 30: 158-163.
18- Soteres J.K., Murray D.S., and Basler E., 1983. Absorption of 2,4-D, Dicamba, and glyphosate by excised honeyvine milkweed (Cynanchum leave) leaves. Weed Science, 31: 241-247.
19- Tewksbury L., Casagrande R., and Gassmann A. 2002. Swallow-Worts, Biological Control of invasive plants in the Easted United States, USDA Forest Service Publication FHTET, 413 pp.
20- Waldecker M.A., and Wyse L., 1985. Soil moisture effects on glyphosate absorption in common milkweed (Asclepias syriaca). Weed Science, 33: 299-305.
21- Zimdahl R.C., 1999. Fundamentals of weed science. Academic Press.
CAPTCHA Image