)گزارش کوتاه پژوهشی( اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) درایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در تابستان 1392ضمن بررسی فون دشمنان طبیعی کنه‌های تارتن (Tetranychus spp. ) در شهرستان مشهد یک گونه شکارگر از دو بالان خانواده Cecidomyiidae جمع آوری شد که به نام Feltiella acarisuga Vallot تعیین هویت گردید. گونۀ F. acarisuga Zehntner یکی از ده گونۀ جنسFeltiella Rubsaamen می‌باشد که تاکنون از کشور‌های مختلفی در مناطق پاله آرکتیک، نئارکتیک و برخی نقاط دیگر دنیا به عنوان یکی از مهم‌ترین حشرات شکارگر کنه‌های خانواده تترانیکیده گزارش شده است. وجود این عامل کنترل بیولوژیک کنه‌های تارتن در ایران برای اولین بار گزارش می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Brief report) The First Report of Occurrence of Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Honarmand 1
  • hussein sadeghi 1
  • Lida Fekrat 2
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

During a faunistic survey of natural enemies of spider mites of genus Tetranychus in Mashhad and vicinity, a predatory gall midge species belonging to the family Cecidomyiidae was collected and identified as Feltiella acarisuga Vallot. F. acarisuga is one of the ten species in the genus Feltiella and an important biological control agent of tetranychid mites has previously been reported from various countries in Palearctic, Nearctic and other regions in the world. This is the first report of the species from Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological control
  • Gall midge
  • Natural enemies
  • Tetranychus spp
- جغتایی م.، صادقی ح. و حسینی م. 1392. نخستین گزارش وجود سه گونه پشۀ گالزا ( (Diptera: Cecidomyiidae در ایران. حفاظت گیاهان (زیر چاپ).
2- خانجانی م.، و حداد ایرانی نژاد ک. 1385. کنه های زیان‌آور محصولات کشاورزی ایران. چاپ اول، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان. 526 صفحه.
3- صادقی ح.، حسینی م.، و جلالی مقدم ن. 1391. اولین گزارش Endaphis perphidus Keifer (Diptera: Cecidomyiidae) پارازیت داخلی شته انار (Aphis garanati) از ایران. مجله حفاظت گیاهان، جلد26 (2): 232 -231 .
4-کریم پور ی.، و اسکوراوا م. 1391. اولین گزارش سه گونه از پشه‌های گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 32(1): 137-140.
5- مدرس اول م. 1391. فهرست آفات کشاورزی ایران و دشمنان طبیعی آن‌ها. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ویرایش سوم، 759 صفحه.
6- هاشمی خبیر ز.، صادقی ا.، و هاریس ک. م. 1390. اولین گزارش یک پشه گالزا از ایران جنبه‌هایی از ویژگی‌های زیستی آن در آذربایجان غربی. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 31(2): 97 -100.
7- Gagne R.J. 1995. Revision of tetranychid (Acarina) mite predators of the genus Feltiella (Diptera: Cecidomyiidae). Annals of the Entomological Society of America, 88: 16-30.
8- Gagne R.J. 2010. Update for a catalog of the Cecidomyiidae (Diptera) of the world. Digital version 1. Available at: http://www.ars.usda.gov/ SP2UserFiles/Place/12754100/Gagne_2010_World_Catalog_Cecidomyiidae.pdf
9- Harris K.M. 1966. Gall midge genera of economic importance (Diptera: Cecidomyiidae) Part 1: Introduction and subfamily Cecidomyiinae; supertribe Cecidomyiidi. Transaction Royal Entomology Society of London, 118 (10): 313-358.
10-Jeppson L.R., Keifer H. H. and Baker E. W. 1975. Mites injurious to economic plants. University of California Press, Berkely, USA.
11- Lee H.S., Chung B. K., and Kim, K.J. 2004. First report of Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) in Korea. Korean Journal of Applied Entomology, 43(3): 185-188.
12- Muratori F.B., Gagne R.J, and Messing R.H. 2009. Ecological traits of a new aphid parasitoid, Endaphis fugitiva (Diptera: Cecidomyiidae), and its potential for biological control of the banana aphid, Pentalonia nigronervosa (Hemiptera: Aphididae). Biological Control, 50: 185–193.
CAPTCHA Image