بهینه سازی کارایی علفکش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل+مفن پایر(آتلانتیس)درکنترل یولاف وحشی(L.Avenaludoviciana)بوسیله روغن های گیاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور.

چکیده

به منظور مقایسه اثر شش روغن گیاهی بر بهینه سازی کارایی علف کش آتلانتیس مطالعه گلخانه ای دز- پاسخی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتورکه فاکتور اول شامل غلظت های صفر، 75/3، 5/7، 15، 5/22 و 30 گرم ماده موثره در هکتار علف کش آتلانتیس و فاکتور دوم در سیزده سطح بدون روغن گیاهی و با روغن های گیاهی سویا، کلزا، منداب، کنجد، بادام شیرین و زیتون در(دو غلظت 1/0و2/0درصد حجمی) بر روی یولاف وحشی در چهار تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد تمامی روغن های گیاهی بطور معنی داری موجب بهبود کارایی علف کش آتلانتیس در کنترل یولاف وحشی شدند. از نظر تاثیر روغن های گیاهی باغلظت 1/. درصد بر وزن تر به ترتیب کارایی روغن منداب >زیتون > سویا>بادام شیرین >کلزا> کنجد بود و در غلظت 2/. درصد از نظر وزن تر کارایی روغن منداب> سویا > زیتون > بادام شیرین > کلزا > کنجد بود. نتایج کلی نشان داد که با افزایش محتوی اسیدهای چرب اشباع روغن های گیاهی، قدرت کاهندگی کشش سطحی کاهش می یابد ولی کارایی علفکش افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing Efficacy Of Mesosulfuron-methyl + Iodososulfuron-methyl+ Mefenpyr (Atlantis) ® Herbicide To Control Wild Oat (Avena ludoviciana) with the Vegetable Oils

نویسندگان [English]

  • G. Farkhondeh 1
  • eskandar zand 2
  • S. Seifzade 1
  • S.A. Valadabadi 1
1 Islamic Azad University of Takestan
2 Professor, Research Institute of Plant Protection Country
چکیده [English]

In order to compare the impact of vegetable oils to improve the efficacy of mesosulfuron-methyl + iodososulfuron - methyl + mefenpyr (atlantis)®, a greenhouse experiment of dose-response as factorial experiment in a completely randomized design including concentration 0, 3/75, 7/5, 15, 22/5, and second factor 30 g a.i. ha-1 of Atlantis at 13 levels of with and without vegetable oils (each of two levels) of soybean, canola, turnip, sesame, sweet almond, and olive against wild oat (Avena ludoviciana) with four replications was done. The results showed that the use of vegetable oils significantly (p Olive oil> soybean> sweet almond>canola> sesame and in concentration of. /2% respectively Rapeseed oil> soybean> Olive> sweet almond > canola> sesame. The overall results showed that by increasing the content of saturated fatty acids in vegetable oils, ability to lower of surface tension decreases, but effectiveness of herbicide increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .Atlantis
  • Vegetable oil
  • fatty acids
  • effectiveness herbicide
1- راشد محصل م.ح.، راستگو م.، موسوی ک.، ولی‌الله پور ر. و حقیقی ع. 1385. مبانی علم علف‌های هرز. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
2- زند ا.، موسوی ک. و حیدری ا. 1387. علف‌کش‌ها و روش‌های کاربرد آن‌ها، با رویکرد بهینه سازی و کاهش مصرف. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
3- شریعت مداری تهرانی م.، نبوی کلات م. و بازوبندی م. 1390. بهینه سازی کارآیی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) به وسیله روغن‌های گیاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
4- Aliverdi A., Rashed Mohassel M.H., Zand E., and Nassiri Mahallati M. 2009. Increased foliar activity of clodinafop-propargyl and/or tribenuron-methyl by surfactants and their synergistic action on wild oat (Avena ludoviciana) and wild mustard (Sinapis arvensis). Weed biology and management, 9: 292–299.
5- Bunting J.A, Sprague C.I., and Riechers D.E. 2004. Proper adjuvant selection for foramsulfuron activity. Crop protection, 23: 361-366.
6- Cedregreen N. 2008. Herbicides can stimulate plant growth., Weed research, 48: 429–438.
7- DeRuiter H., and Meinen E.1996. Adjuvant-increased glyphosate uptake by protoplasts isolated from quackgrass Elytrigiarepens (L.) Nevski. Weed science, 44:38-45.
8- Izadi darbandi E., Aliverdi A., Hammami H. 2013. Behavior of vegetable oils in relation to their influence on herbicides’ effectiveness. Industrial Crops and Products, 44:712-717.
9- Green J.M. 1999. Efeect of nonylphenolethoxylation on the biological activity of three herbicides with different water solubilities. Weed technology, 13:840-842.
10- Green J.M., and Baily S.P. 2001 . Herbicide Interactions with Herbicides and Other Agricultural Chemicals. In: Weed science handbook, Pp: 37-60.
11- Hazen D. 2000. Surfactants-Terminology.Classification.Weed technology,7:733-740.
12- Hsiao A.I., Liu S.H., and Quick W.A. 1996. Effect of ammonium sulfate on the phytotoxicity, foliar uptake, and translocation of Imazamethabenz in wild oat, Plant growth regulation. 15:115-120.
13- Jensen L.L. 2003. Enhancement of herbicide by silicone surfactant. Weed science, 21:130-135.
14- Kudsk P., Mathiassen S.K. 2007. Analysis of adjuvant effects and their interactions with variable application parameters. Crop protection, 26 :328–334.
15- Nalewaja J.D., Devilliers B., and Matysiak R. 1996. Surfactant and salt affect glyphosate retention and absorption. Weed research, 36: 241-247.
16- Pannacci E., and Covarelli G. 2009. Efficacy of mesotrione used at reduced doses for post-emergence weed control in maize (Zea mays L.). Crop protection, 28: 57-61.
17- Penner D. 2000. Activator adjuvants. Weed tecnology, 14:576-581.
18- Rashed-Mohassel M.H., Aliverdi A., and Ghorbani R. 2009. Effect of magnetic field and adjuvant in efficacy of cycloxydim and clodinafop-propargyl on control of wild oat (Avenafatua L.). Weed biology and management, 10, 57–63.
19- Rashed-Mohassel M.H., Aliverdi A., Hamami H., and Zand E. 2010. Optimizing the performance of diclofop-methyl, cycloxydim, and clodinafop-propargyl on littleseedcanarygrass (Phalaris minor) and wild oat (Avena ludoviciana) control with adjuvants. Weed biology and management, 10:57–63.
20- Rashed-Mohassel M.H., Aliverdi A., and Rahimi S. 2011. Optimizing dosage of sethoxydim and fenoxaprop-p-ethyl with adjuvants to control wild oat. Industrial crops and products, 34, 1583-1587.
21- Ramsey R.J.L., Stephenson G.R., and Hall J. C. 2006. Effect of humectants on the uptake and efficacy of glufosinate in wild oat (Avena fatua) plants and isolated cuticles under dry conditions. Weed science, 54: 205-211.
22- Ross M.A., and Lembi C.A. 1999. Applied Weed science. Prentice Hall. Inc.
23- Vijay K., Daniel H., and Reddy N. 2007. Formulation and adjuvant effect on uptake and Translocation of clethodium bermudagrass (Cyndon dactylon). Weed science, 55:6-11.
24- Young B.G., and Hart S.E. 1998. Optimizing foliar activity of isoxaflutole on giant foxtill (Setaria faberi) with various adjuvants. Weed science, 46: 397-402.
CAPTCHA Image