نویسنده = بهروز جعفرپور
بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) در مزارع استان خراسان رضوی

دوره 24، شماره 3، مهر 1389

10.22067/jpp.v24i3.7585

عطیه ذبیح نیا مقدم؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ ناهید گرایلی


شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP

دوره 24، شماره 3، مهر 1389

10.22067/jpp.v24i3.7588

ماهرخ فلاحتی رستگار؛ پریسا طاهری؛ بهروز جعفرپور؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم


بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (BtMV) در مزارع استان خراسان رضوی

دوره 24، شماره 2، تیر 1389

10.22067/jpp.v24i2.4115

ناهید گرایلی؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عطیه ذبیح نیا مقدم


بررسی فوزاریوم های بذرزاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی

دوره 24، شماره 2، تیر 1389

10.22067/jpp.v24i2.4123

الهه ربیعی مطلق؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ حمید روحانی؛ بهروز جعفرپور؛ وحید جهانبخش


ردیابی ویروس خاکزاد چغندر‌قند در مزارع استان خراسان رضوی

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2545

فاطمه طبسی نژاد؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ سارا قارونی کاردانی


ویروس لکه‌زرد زنبق 1 (IYSV)؛ یک بیماری جدید ویروسی پیاز در ایران

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2557

بهروز جعفرپور؛ محمد علی سبک خیز خیاط؛ ماهرخ فلاحتی رستگار


شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی

دوره 23، شماره 1، مهر 1388

10.22067/jpp.v23i1.1876

سارا قارونی کاردانی؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ فاطمه طبسی نژاد


ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV) در استان خراسان شمالی

دوره 22، شماره 2، فروردین 1387

10.22067/jpp.v22i22.1051

بهروز جعفرپور؛ محمد علی سبک خیز خیاط؛ فاطمه طبسی نژاد