شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
جدایه های Rhizoctonia spp. بدست آمده از ریشه و طوقه چغندرقند با علایم بیماری پوسیدگی خشک که از نواحی مختلف تولید چغندرقند در استان خراسان رضوی در سالهای ۱۳۸6 و 1387جمع آوری شده بودند٬ در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص و تمایز این جدایه ها به روش های معمول مورفولوژیکی و همچنین با استفاده از روشهای مولکولی و کاربرد آغازگر های اختصاصی برای هر گونه انجام گرفت. نتایج نشان داد که از 36 جدایه مورد بررسی٬ 31 جدایه متعلق به گونه R. solani و 5 جدایه از گونه R. cerealis بودند. در آنالیز PCR-RFLPمربوط به ناحیه ژنومی rDNA-ITS در گروه تاکسونومیکی R. solani٬ جدایه های مربوط به زیر گروه ICاز گروه آناستوموزی یک (AG1) ٬ شناسایی گردیدند. از 31 جدایه R. solani٬ 17 جدایه متعلق به زیرگروه AG2-2 IIIB٬ 12 جدایه در زیر گروه AG2-2 IV٬ و2 جدایه متعلق به زیر گروه AG1-1C شناسایی شد. آزمایشات بیماریزایی بر روی چغندر قند کولتیوار FD0432 نشان داد که جدایه های AG2-2 IIIB و AG2-2 IVدر مقایسه با AG1-1C و R. cerealis از بیماریزایی بیشتری بر روی ریشه و طوقه گیاهان چغندرقند برخوردار می باشند. در حالیکه جدایه‌های R. cerealis دارای بیشترین بیماریزایی بر روی گیاهچه ها بودند. این اولین گزارش شناسایی و بررسی بیماریزایی زیر گروه‌های مختلف مربوط به گروه‌های آناستوموزی AG1 و AG2-2 از قارچ R. solani، و همچنین گونه دو هسته ای R. cerealis جدا شده از چغندرقند در ایران می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: پوسیدگی ریشه و طوقه، چغندرقند، گروه‌های تاکسونومیکی،rDNA-ITS ،Thanatephorus cucumeris ،Ceratobasidium cereale ، PCR-RFLP

عنوان مقاله [English]

Characterizing Different Taxonomic Groups of Rhizoctonia spp. Fungi Associated with Root and Crown Rot on Sugar Beet by Analyses of rDNA-ITS and PCR-RFLP

نویسندگان [English]

  • M. Falahati Rastegar 1
  • Parissa Taheri 2
  • B. Jafarpour
  • Hamid Rouhani 3
  • esmat mahdikhani moghadam 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Ferdouwsi university of mashhad
چکیده [English]

Abstract
Isolates of Rhizoctonia spp., obtained from sugar beet roots and crowns with dry rot symptoms that had been collected from various sugar beet production regions in Khorasan Razavi province during 2008 and 2009, were investigated in this research. Characterization by conventional techniques and molecular methods using species-specific primers was carried out. Results showed that from 36 isolates, 31 were R. solani and 5 were R. cerealis. In restriction fragment length polymorphism analysis of PCR-amplified ribosomal DNA internal transcribed spacer region of R. solani taxonomic group, isolates of subgroup IC of AG1 were recognized. Of 31 isolates identified as R. solani, 17 were AG2-2 IIIB, 12 were AG2-2 IV, and 2 were AG1-IC. Pathogenicity tests on sugar beet cultivar FD0432 revealed that isolates of AG2-2 IIIB and AG2-2 IV were more virulent on root and crown of sugar beet plants compared to AG1-IC and R. cerealis. Whereas, isolates of R. cerealis had the most virulence on seedlings. This is the first report of characterization and investigating pathogenicity of various subgroups of R. solani AG1 and AG2-2, and also binucleate R. cerealis isolated from sugar beet in Iran.

Keywords: Ceratobasidium cereale, PCR-RFLP, rDNA-ITS, Root and crown rot, Sugar beet, Taxonomic groups, Thanatephorus cucumeris

CAPTCHA Image