بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) در مزارع استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور بررسی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) طی تابستان 1386 تعداد 530 نمونه از مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی جمع آوری شد. نمونه برداری به دو صورت جمع آوری گیاهان دارای علایم کوتولگی، زرد شدن یا روشن شدن رگبرگ، ضخیم و شکننده شدن برگها و همچنین به روش تصادفی جهت تعیین پراکنش انجام شد. برای شناسایی عامل این ویروس از روش های سرولوژیکی DAS-ELISA و مولکولی RT-PCR استفاده شد و نهایتاً در گیاهان بیمار با علایم مذکور، ویروس زردی چغندرقند(BYV) تشخیص داده شد. باند حاصل از واکنش RT-PCR، با اندازه bp332 بر روی ژل آگارز 1 درصد مشاهده شد. وجود این ناحیه تکثیر شده در نمونه های آلوده، نشان از آلودگی به ویروس مذکور را در مناطق بررسی شده دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، شهرستان های تربت حیدریه با 8/17 درصد و نیشابور با 8/4 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان آلودگی را دارا بودند. متوسط میزان پراکنشBYV در استان خراسان رضوی در این سال،10 درصد تعیین شد.

واژه های کلیدی: Beet Yellows Virus، DAS- ELISA، RT-PCR

عنوان مقاله [English]

Investigation on Infection and Distribution of Beet Yellows Virus in Razavi Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • atueh Zabihnia Moghaddam
  • B. Jafarpour
  • M. Falahati Rastegar
  • nahid Gerayeli
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Beet yellows virus (BYV), the type member of the genus Closterovirus and one of the most economically important yellowing viruses, causes serious losses in sugarbeet. In order to study infection and distribution of Beet yellows virus during summer 2007, about 530 samples were collected from beet’s fields in Razavi Khorasan province (Fariman, Torbate Jam, Ghoochan, Chenaran, Torbate Heydariye, Kashmar, Neyshabour, Mashhad). Sampling was done in two ways: first, collecting leaves showing symptoms of vein clearing, yellowing and necrotic spots, and the other way, collecting samples randomly to determine distribution. All collected samples were tested by DAS-ELISA and RT-PCR for detection of the virus. PCR products on %1 agarose, the band of 332 bp related to the virus was detected. Results showed that, the highest and lowest infection rates belong to Torbate Heydariye with %17.8 and Neyshabour with %4.8 respectively. Infection was exist in all tested areas with different rates. The average rate of infection of BYV in the province was %10.

Keywords: Beet Yellows Virus, DAS- ELISA, RT-PCR

CAPTCHA Image