نویسنده = مهرداد عمواقلی طبری
ارزیابی تأثیر حشره‌کش فیپرونیل در کنترل کرم ساقه‌خوار نواری برنج ) (Chilo suppressalis Walker در شالیزار

دوره 27، شماره 3، مهر 1392، صفحه 333-341

10.22067/jpp.v27i3.26760

فرزاد مجیدی شیل سر؛ مهرداد عمواقلی طبری؛ محمدعلی امینی خلف بادام


مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2547

مهرداد عمواقلی طبری؛ فرامرز علی‌نیا؛ حسن قهاری؛ مرضیه حاجی‌امیری