عدم استفاده از حشره‌کش‌ها علیه کرم ساقه‌خوار Chilo suppressalis Walker (Lep.: Pyralidae) در خزانه‌های برنج استان مازندران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات برنج کشور

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده
کرم ساقه‌خوار برنج (CHILO SUPPRESSALIS WALKER; LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) یکی از آفات کلیدی برنج در منطقه‌ی مازندران می‌باشد. با توجه به اهمیت این آفت در ایجاد کاهش معنی‌دار در عملکرد محصول، کنترل شیمیایی علیه آن در شمال ایران از مرحله‌ی خزانه آغاز می‌شود و همین امر باعث آلودگی‌های شدید زیست محیطی و آسیب شدید به سلامتی انسان می‌شود. بر این اساس پژوهشی در دو مقوله‌ی مختلف شامل 1- بررسی تراکم دستجات تخم آفت در خزانه‌های ارقام مختلف برنج، 2- بررسی تراکم دستجات تخم آفت در خزانه‌های مناطق مختلف مازندران انجام شد تا ضمن شناسایی ارقام حساس و مقاوم برنج به آفت، ضرورت استفاده از سموم شیمیایی در خزانه‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این پژوهش نشان داد که بالاترین میزان آلودگی روی ارقام طارم و فجر و پائین‌ترین آلودگی روی رقم کادوس بدست آمد. مقایسه میانگین تعداد دستجات تخم C. SUPPRESSALIS در مراحل مختلف نمونه‌برداری از تاریخ هیجدهم اردیبهشت تا دوم خرداد 1385 نشان داد که بین زمان‌های مختلف نمونه‌برداری هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری مربوط به تراکم دستجات تخم کرم ساقه‌خوار برنج در مناطق مختلف مازندران مرکزی نشان داد که هیچ یک از منابع تغییرات در سطح آماری 5 درصد معنی‌دار نیستند که دلیل این امر تراکم بسیار پائین دستجات تخم آفت در تمام مناطق تحت نمونه‌برداری بود. به این ترتیب نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تراکم دستجات تخم کرم ساقه‌خوار برنج در تمام خزانه‌هایی که در منطقه‌ی مازندران مورد بررسی قرار گرفتند بسیار پائین بود و حتی در اغلب موارد دستجات تخم آفت مشاهده نشد و این در حالی است که حجم قابل ملاحظه‌ای از حشره‌کش‌های مصرفی در شالیزارهای شمال در مرحله‌ی خزانه به مصرف می‌رسد. با توجه به نتایج این تحقیق توصیه می‌شود که بکارگیری حشره‌کش‌ها در خزانه‌های برنج به طور کامل حذف شود زیرا نه تنها ضرورتی ندارد بلکه باعث افزایش هزینه‌های مصرفی برای شالیکاران و نیز موجب آلودگی محیط زیست می‌شود.

واژه های کلیدی: کرم ساقه‌خوار برنج، تراکم دستجات تخم، ارقام برنج، خزانه، مازندران

عنوان مقاله [English]

Infestation of Rice Varieties to the Egg Masses of Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) in Rice Nurseries of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Amooughlitabari 1
  • Faramarz Alinia 2
  • Hassan Ghahari 3
چکیده [English]

Abstract
Striped rice stem borer, Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) is one of the important pests in rice fields of Mazandaran. Therefore, almost the farmers of Northern Iran apply several pesticides in nurseries for the pest control; while it is causes environmental risks and damages to human. In this research two different items including, 1- Study of egg masses density in nurseries of different varieties, 2- Study of egg masses density in nurseries of different localities of Mazandaran, were analyzed in order to screening many resistant rice varieties, and evaluation the necessity of chemical control in nurseries. The results indicated that the highest egg masses density was observed on the varieties Tarom and Fajr, and the lowest density was on Kados. Mean comparison of egg masses densities in different stages of sampling (7-22 May 2006) indicated that there was not significant difference between the different sampling stages. Additionally, egg masses densities had not significant difference in different localities of Mazandaran, because the density of egg masses was low in all sampled regions. The main result of this project indicates that egg masses density of C. suppressalis is very low in all nurseries of Mazandaran and even without any egg mass in some regions, while several insecticides are applied in the nurseries. Therefore, application of insecticides is not necessary in nurseries and on the other hand it will be resulted to increasing the expenses for the rice farmers.

Keywords: Chilo suppressalis, Egg masses density, Rice varieties, Nursery, Mazandaran

CAPTCHA Image