دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 34، دی 1395 

مقالات پژوهشی

ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن

صفحه 664-676

10.22067/jpp.v30i4.52258

علی اصغر چیت بند؛ سید بهنام کلالی؛ علیرضا قائمی؛ سعید جاهدی پور


کاهش اثر منفی حامل آب‏ سخت بر کارایی توفوردی+ ام سی پی آ‏ به وسیله سولفات آمونیوم

صفحه 553-561

10.22067/jpp.v30i4.36020

سید حسین ترابی؛ محمد بازوبندی؛ احمد رجبی؛ محمدحسن هادیزاده؛ احسان ترابی