دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، بهار 1395 
10. شناسایی گونه های غالب تریکودرما در باغات پسته ی استان کرمان

صفحه 82-92

10.22067/jpp.v30i1.31803

فهیمه میرخانی؛ حسین علایی؛ امیرحسین محمدی؛ معصومه حقدل