تأثیر مصرف پیش‌رویشی تعدادی از علف‌کش‌ها‌ی متداول بر روی جمعیت علف‌های‌هرز، خصوصیات رویشی، گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی- گلبهار

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

به منظور ارزیابی عکس‌العمل زعفران به علف‌کش‌ها‌ی متداول آزمایشی در سال زراعی 91- 1390 در مزرعه‌ای واقع در روستای شهن‌آباد شهرستان زاوه استان خراسان رضوی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با هشت تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شش علف‌کش‌ متری‌بوزین (850 گرم در هکتار)، اکسی فلورفن (یک لیتر در هکتار)، ایوکسینیل (5/1 لیتر در هکتار)، اتال‌فلورالین (3 لیتر در هکتار)، تریفلورالین (2 لیتر در هکتار) و کلریدازون + دس‌مدیفام (5 کیلو + 5 لیتر در هکتار) به همراه شاهد وجین شده و شاهد بدون وجین بودند که به صورت پیش رویشی و همزمان با سله شکنی مصرف شدند. صفات اندازه‌گیری شده شامل تعداد گل، وزن تر و خشک گل و کلاله ،وزن خشک برگ زعفران، تعداد و وزن بنه‌ها، نوع علف‌های‌هرز و وزن تر و خشک کل علف‌های ‌هرز غالب بود. نتایج آزمایش نشان داد در بین تیمارهای علف کش بیشترین تعداد گل تولیدی (6/16 عدد در متر مربع) و وزن کلاله خشک زعفران (67/75 میلی‌گرم در متر مربع) مربوط به علف‌کش‌ متری‌بوزین بود البته بین این تیمار و تیمار اکسی فلورفن تفاوت آماری وجود نداشت. کمترین تعداد گل (67/7 عدد در متر مربع) و وزن خشک کلاله (67/13 میلی‌گرم در متر مربع) در تیمار علف‌کش‌ اتال‌فلورالین مشاهده شد. در کنترل علف‌‌های ‌هرز باریک برگ علف‌کش‌ها‌ی متری‌بوزین و کلریدازون+دس مدیفام به ترتیب بیشترین تأثیر را داشتند. در کنترل علف‌های‌ هرز پهن‌برگ بالاترین تأثیر مربوط به تیمار کلریدازون+ دس مدیفام و کمترین آن مربوط به ایوکسینیل بود. کمترین خسارت بر روی وزن کل بنه به ترتیب در تیمارهای متری‌بوزین و اتال‌فلورالین مشاهده شد. بیشترین کاهش وزن بنه نیز در تیمار کلریداوزن+ دس‌مدیفام مشاهده گردید. هیچ کدام از تیمارها روی تولید بنه با وزن 0 تا 3، 6 تا 9 و بالاتر از 9 گرم تاثیر منفی نداشتند و تنها وزن بنه‌های با اندازه 3 تا 6 گرم تحت تأثیر قرار گرفت. کمترین تأثیر منفی در تولید بنه‌های 3 تا 6 گرمی مربوط به تیمار متری‌بوزین و بیشترین تأثیر منفی در تولید بنه‌های 3 تا 6 بعد از تیمار شاهد بدون وجین مربوط به کلریداوزن+ دس‌مدیفام بود. با توجه به نتایج حاصله کاربرد پیش ‌رویشی علف‌کش‌ متری‌بوزین در مزارع زعفران به میزان 850 گرم در هکتار به دلیل کمترین خسارت به زعفران و بنه های آن و بیشترین اثر در کنترل علف‌های هرز باریک برگ و کنترل نسبی علف های هرز پهن برگ توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pre-emergence Application of some Common Herbicides on Weed Population, Vegetative Growth, Flower and Corm Characteristics of Saffron (Crocus sativus L.)

نویسندگان [English]

  • R. Sadrabadi Haghighi 1
  • M. B. Ghanad Tosi 2
1 Mashhad Branch, Islamic Azad University
2 Mashhad Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Intoduction: Saffron (Corocus sativus L.) as the most expensive crop has special position among export products of Iran. Currently, Iran is the biggest saffron producer and exporter in the world. Much of saffron in Iran produced in South and Razavi provinces (6). One of the problems in saffron production of these regions is weed control. Weed competing with saffron for water, nutrients, light cause reduction of product (3, 7). Among control methods of weed, use of herbicides is not common in saffron fields. The main reason is the evidences about herbicides damage. For example, Zare Hosseini et al (14) observed application of herbicides of Iodosulfuron methyl sodium + Mesosulfuron- methyl+ Mefenpyr-diethyl destroyed grasses and broadleaf, but it destroyed saffron plant too. Haloxyfop- R methyl ester damaged grasses, but decreased stigma yield. This study aimed to investigate the effect of pre-emergence herbicides on weed population changes; the performance characteristics of saffron and saffron corms were implemented.
Materials and Methods: An experiment was conducted in a 4-year saffron farm located in Shahn Abad village, Zaveh city in Khorasan Razavi province in 2011- 2012. It was in a completely randomized block design with eight treatments and three replications. The treatments included six pre-emergence herbicides including Metribuzin 70% WP (850 g.ha-1), Oxyfluorfen24% EC (1 l.ha-1), Ioxynil 22.5% EC (1.5 l.ha-1), Etalfluorelin 33.3%EC (3 l.ha-1), Trifluoralin 48%EC (2 l.ha-1) and Chloridazon 80 %WP (5 Kg.ha-1) + Desmedipham 15.7% EC (5 l.ha-1) along with weed free and weedy check. Herbicides applied after irrigation simultaneously with crust breaking. The measurement characteristics included the number of flowers, fresh and dry weight of flower and stigma, leaf dry weight, leaf length, corm number and weight of saffron, weed type and wet and dry weight of dominant weeds. Herbicide treatments after irrigation were performed simultaneously with Crust breaking in 03/11/2011. The flowers gathering were conducted in 03/11/2011. Sampling of weed was performed in two stages in 04/18/2011 and 05/05/2012. In the first stage adding to the collection weed, leaves of saffron are also collected and the length of them were measured. In the second phase, when corm growth was stopped, they were gather, count, weight, and divide by weight. Corms into 4 groups: 0 to 3 g, 3 to 6 g, 6 to 9 grams and 9 grams were divided up. The traits were analyzed by using software programs Mstat-c. Mean comparison carried out with Duncan test with 5% probability.
Result and Discussion: The results showed that between herbicide treatments the highest number of flower (16.76 per m-2) and dry weight of stigma (75.67 mg per m-2) was belonged to Metribuzin treatment. The least flowers number (10.76 per m-2) and dry weight of stigma (13.67 mg per m-2) were observed in Etalfluorelin treatment. However there weren’t significant difference between Etalfluorelin and Trifluoralin for these traits. In the first stage of weed sampling were only narrow leaf weeds. In the second stage sampling was 7 species, 3 species of narrow-leaf and broadleaf species was 4. Most of the narrow leaf weed species were ovate goatgrass (Aegilopsgeni culata Roth.). Most broadleaf species belong to maltese star thistle (Centaurea melitensis L.). In the first stage of sampling Metribuzin and Chloridazone+ Desmedipham herbicides had the highest effect in narrow leaf weed control, respectively. Ioxynil had the least impact on this stage. In the second stage of sampling, the highest and lowest control of maltese star thistlewas observed in Chloridazone+ Desmedipham and Ioxynil respectively. Chloridazone+ Desmedipham and Metribuzin had the greatest impact onovate goatgrass and other herbicides for control of these species were not significantly different. Minimal impact on the total corm weight was observed in Metribuzin and Etalfluorelin respectively. The most reduction of corm weight was observed in Chloridazone + Desmedipham treatments. Amiri et al (4) reported that Metribuzin application before and after the weed eruption is appropriate for broadleaves and somewhat narrow-leaves control. None of the treatments had adverse effects on corm weight producing with 0-3, 6-9 and above 9 grams but 3-6 grams weight of corm was affected. In producing corms with 3 to 6 grams weight the least adverse effect was observed in Metribuzin. The most adverse effect after no weeding treatment in producing corms with 3 to 6 grams weight was belonged to Chloridazone + Desmedipham.
Conclusion:. On the basis of results, it seems to be due to the least amount of damage to saffron and its corm and the most control of broadleaf and to some extent narrow- leaf weed, the application of 850 grams.ha-1 pre-emergence herbicide Metribuzin is suitable for saffron weed control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chloridazone + Desmedipham
  • Etalfluorelin
  • Ioxynil
  • Metribuzin
  • Oxyfluorfen
  • Trifluoralin
1- Abbasian M.R., Bazoobandi M., and Sohani Darban A.R. 2013. Evaluation of Individual and Tank-mix Application of Herbicides on weed and Saffron Corm Weight in Neyshabour. Semiannual Journal of Weed Ecology.1 (1): 9-20. (In Persian with English abstract)
2- Abasspoor M., Norozzaheh S., and Torabi H. 2011. Efficacy of some new herbicides on weeds grown in saffron fields. Proceedings of 7th Congress of Horticultural Sciences. 5-8 Sep 2011. Isphahan, Iran. 2644-2646
3- Amirghasemi T. 2001. Saffron, the red gold of Iran. Ayandegan publishing cultural Institution. (In Persian)
4- Amiri J., and Alipoor G. 1989. Survey of effect of some herbicides on weed of saffron farm. Final Report Project No. 449-68. Khorasan Agricultural Research Center Publication. (In Persian)
5- Behniya M. 1991. Saffron agronomy. Tehran University Press. (In Persian)
6- Ebadzadehh H., Mohammadnia Afrozi S., Abbas Taghani R., Saadat Akhtar A., Moradi Eslami A., Eslami M., and Yari, S. 2014. Agriculture statistical data 2013 .Ministry of Jahad in Agriculture. Planning and Economical Division. Bureau for Statistics and Information Technology. 387pp. (In Persian)
7- Eslam Abbasi M.A. 1996. Effect of different herbicides on saffron weed. Master Thesis. Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian with English abstract)
8- Harati A. 1988. Evaluation the effect of preplant herbicides in saffron weeds control. Proceeding conference of saffron and medicinal plants agronomy, 8-9 November 1988. Gonabad, Iran. (In Persian)
9- Norouzzadeh S., Abbaspoor M., and Delghandi M. 2006. Chemical weed control in saffron fields of Iran. Proceedings of Second International Symposium on Saffron Biology and Technology. Mashhad, Iran.
10- Rahimian H. 1993. Survey of chemical herbicides in weed control of saffron farms. Industrial and Scientific Publications Research Organization of Iran –Central Khorasan. (In Persian)
11- Raje M., Mobin K., and Faghih, H. 1991. The overview of different herbicides on weed of saffron farm. Proceedings of 10th congress of plant protection, 1-5 Sep. 1991. p190. Kerman. Iran. (In Persian)
12- Rashed Mohasel M. 1990. Weeds identifies of South Khorasan saffron. Industrial and Scientific Publications Research Organization of Iran –Central Khorasan. (In Persian)
13- Rashed Mohassel M. 1992. Weeds of South Khorasan saffron fields. Agriculture Science and Technalogy. 6:118-135. (In Persian with English abstract)
14- Zare Hosseini H., Ghorbani R., Rashed Mohassel M., and Rahimi H. 2014. Effects of weed management strategies on weed density and biomass and saffron (Crocus sativus) yield. Saffron Agronomy and Technology. 2(1): 45-58. (In Persian with English abstract)
CAPTCHA Image