نویسنده = ناصر بیک زاده
همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum

دوره 25، شماره 4، دی 1390

10.22067/jpp.v25i4.11864

سارا مستوفی؛ منصور مشرقی؛ معصومه بحرینی؛ فاطمه عروجعلیان؛ پروانه پردلی


بررسی ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در چند استان کشور و واکنش سه ژنوتیپ لوبیا به آن

دوره 25، شماره 3، مهر 1390

10.22067/jpp.v25i3.10565

مهتاب پیمبری؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی؛ کرامت اله ایزدپناه


تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی

دوره 25، شماره 3، مهر 1390

10.22067/jpp.v25i3.10573

ناصر بیک زاده؛ بهروز جعفرپور؛ حمید روحانی؛ دیک پیترز؛ افشین حسنی مهربان


بررسی فعالیت آنزیمهای پروتئاز و آمیلاز در اووسیت و تخم سن سبز پستهBrachynema germari Kol. (Hemiptera: Pentatomidae)

دوره 24، شماره 1، فروردین 1389

10.22067/jpp.v1389i24.3854

مهدیه بی غم؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی جهرمی؛ فاطمه حسینی نوه