کلیدواژه‌ها = رقابت
رقابت بین ماش و تاج‌خروس ریشه ‌قرمز تحت شرایط گرد و خاک

دوره 37، شماره 3، مهر 1402، صفحه 327-350

10.22067/jpp.2023.81895.1142

معصومه السادات موسوی؛ علیرضا تاب؛ سمیه حاجی نیا


تأثیر تراکم کاشت شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز

دوره 32، شماره 4، دی 1397، صفحه 593-605

10.22067/jpp.v32i4.70982

جمشید سامانی‌پور؛ سهراب محمودی؛ علی رضا صمد زاده؛ حسین حمامی


کمی‌سازی تأثیر دزهای علف‌کش و تراکم خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر تولید زیست‌توده گندم و علف‌هرز

دوره 31، شماره 4، دی 1396، صفحه 628-638

10.22067/jpp.v31i4.60501

حشمت الله زرین جوب؛ محمد حسین قرینه؛ جاوید قرخلو؛ الهام الهی فرد


اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.)

دوره 30، شماره 3، مهر 1395، صفحه 416-425

10.22067/jpp.v30i3.37015

مریم غلامشاهی؛ علی قنبری؛ مهری صفاری؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مریم سمائی


تأثیر تداخل یولاف وحشی (Avena fatua) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سیستان

دوره 30، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 14-21

10.22067/jpp.v30i1.24311

پرویز یداللهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ احمد قنبری


تأثیر گیاهان پوششی سویا و گندم بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد ذرت در شرایط منابع کودی مختلف

دوره 29، شماره 3، مهر 1394، صفحه 388-399

10.22067/jpp.v29i3.34847

فهیمه داداشی؛ فائزه زعفریان؛ رحمت عباسی؛ محمدعلی بهمنیار


برهمکنش کلزا (Brassica napus L.) علف های هرز به زمان های مختلف وجین

دوره 29، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 144-153

10.22067/jpp.v29i1.39402

شهرام نظری؛ محمدعلی ابوطالبیان؛ اسکندر زند؛ رضا دیهیم فرد؛ جواد فرجی


توزیع تاج پوشش سویا (Glycine max L.)، توق (Xanthium strumarium L. ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخل

دوره 28، شماره 3، مهر 1393، صفحه 302-312

10.22067/jpp.v28i3.43543

علیرضا یوسفی؛ مهدی راستگو؛ حسن علیزاده؛ محمد علی باغستانی میبدی


ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum)

دوره 27، شماره 3، مهر 1392، صفحه 395-398

10.22067/jpp.v27i3.26812

سید داوود سجادیان؛ سعید جاهدی پور؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی


اثر رقابت تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

دوره 26، شماره 3، مهر 1391، صفحه 252-260

10.22067/jpp.v26i3.15485

مرتضی نورعلیزاده؛ یحیی ابطالی؛ اسکندر زند؛ رضا ولی اله پور