نویسنده = حمیدرضا محمددوست چمن آباد
تعداد مقالات: 11
1. ارزیابی کنترل شیمیایی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزارع پیاز (Allium cepa L.) جنوب کرمان

دوره 34، شماره 1، بهار 1399، صفحه 125-136

10.22067/jpp.v34i1.84103

فرامرز رفیعی سربیژن نسب؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ احمد آئین؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ علی اصغری


2. اثرات عمق دفن غده و نوع بافت خاک بر صفات بیولوژیکی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 221-230

10.22067/jpp.v33i2.76397

فرامرز رفیعی سربیژن نسب؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ احمد آئین؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ علی اصغری


3. مطالعه شاخص‌های جمعیت علف‌های هرز مزارع برنج شهرستان‌های استان گیلان

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-84

10.22067/jpp.v33i1.67543

محمد جواد گل محمدی؛ حمید رضا محمددوست چمن آباد؛ بیژن یعقوبی؛ مصطفی اویسی


4. طبقه‌بندی ارقام گندم بر اساس توانایی رقابت با علف‌های هرز

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 289-297

10.22067/jpp.v32i2.67996

سیده مریم مظفری؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ حمیدرضا نیکخواه


5. بررسی واکنش رقابتی 18 رقم گندم(Triticum aestivum L.) با خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.)

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 581-591

10.22067/jpp.v31i4.52552

فاطمه عبداللهی؛ حمیدرضا محمددوست جمن آباد؛ علی اصغری


7. تأثیر نیتروژن بر شاخص های رقابت و تحمل پنچ رقم گندم به رقابت علف های هرز

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 88-94

10.22067/jpp.v29i1.31329

حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ خاطره همتی؛ مرتضی برمکی


8. مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی با استفاده از روشهای مختلف زراعی و شیمیایی

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 44-54

10.22067/jpp.v28i1.36030

رقیه مجد؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ محمدعلی باغستانی؛ غلامعلی ناطقی


10. تاثیر تناوب زراعی و نیتروژن بر میزان آلودگی مزرعه سیب زمینی به علف های هرز

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 484-490

10.22067/jpp.v27i4.29896

حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ علی اصغری


11. تأثیر کاربرد کود اوره و علفکش تو- فور- دی بر تراکم و آرایش علف های هرز و عملکرد گندم زمستانه

دوره 25، شماره 2، پاییز 1390

10.22067/jpp.v25i2.10101

حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ بهناز پورمراد کلیبر؛ علی اصغری