مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی با استفاده از روشهای مختلف زراعی و شیمیایی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تیمار های مختلف مدیریتی بر ساختار علف های هرز و عملکرد سیب زمینی رقم آگریا آزمایشی در سال زراعی 1388 در شهرستان اردبیل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی، شاهد (عدم کنترل علف های هرز)، کنترل کامل علف های هرز، علفکش متریبوزین به صورت پیش کاشت (استاندارد)، پلاستیک سیاه، علفکش ترفلان (تریفلورالین (EC 75%))، علفکش تریفلورالین + پلاستیک سیاه، کوالتیواتور، علفکش تریفلورالین + کولتیواتور بودند. کاربرد علفکش تریفلورالین و مالچ پلاستیکی در مرحله غده زایی انجام شد. تجزیه‌های آماری نشان داد اعمال تیمارهای مختلف زراعی و شیمیایی تاثیر معنی داری بر درصد پوشش علف های هرز، تراکم علف های هرز، وزن خشک علف های هرز و همچنین بر عملکرد و اجزای عملکرد در سیب زمینی داشته است. نتایج نشان داد که اگر چه همه تیمارها تراکم علف های هرز را در مقایسه با عدم کنترل بطور معنی داری کاهش دادند، اما کمترین وزن خشک و تراکم علف های هرز در تیمارهایی مشاهده شد که در آن از پلاستیک سیاه استفاده شده بود. در این تیمار تراکم علف های هرز کمتر از 4 بوته در متر مربع بود که در مقایسه با عدم کنترل علف های هرز 57/93 درصد کمتر بود. بیشترین تراکم علف های هرز در تیمارهایی مشاهده شد که عملیات کنترل فقط در مراحل اول رشد گیاه سیب زمینی انجام شده بود. کاربرد تنها یکبار متریبوزین قبل از سبز شدن سیب زمینی، وزن خشک علف های هرز را در مقایسه با تیمار عدم کنترل بطور معنی-داری کاهش داد. در این تیمار وزن خشک علف های هرز بیش از 2 برابر کمتر از تیمار عدم کنترل بود. تیمارهای مختلف کنترل علف های هرز تاثیر معنی داری بر عملکرد غده داشتند و بالاترین عملکرد در تیمار پلاستیک سیاه به میزان 04/39 تن در هکتار بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image