طبقه‌بندی ارقام گندم بر اساس توانایی رقابت با علف‌های هرز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

امروزه، شناسایی ارقام گیاهان زراعی با توانایی رقابت بالا راه حل آسان و ارزانی برای مدیریت علف‌های هرز در سیستم‌های کشاورزی پایدار به شمار می‌رود. به همین منظور آزمایشی در سال زراعی 95-1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. برای این منظور 25 رقم گندم، از ارقام پاییزه، بهاره و بینابین در حضور و عدم حضور علف‌های هرز در شرایط طبیعی کشت شد. مساحت هر کرت 10 متر مربع (2×5) بود که هر کرت پس از کاشت بذر به دو قسمت مساوی (5/2×2) تقسیم شد. در یک قسمت علف‌های هرز در طول فصل رشد کنترل شد و در قسمت دیگر علف‌های هرز در طول فصل رشد حضور داشتند. طرح آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. برای طبقه‌بندی ارقام گندم صفاتی از جمله بیومس، ارتفاع و درصد پوشش اولیه ارقام، ارتفاع نهایی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام در هر دو شرایط رقابت و بدون رقابت اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بین تراکم علف‌های هرز با صفات اولیه رشد ارقام گندم (وزن خشک، درصد پوشش و ارتفاع) هیچ همبستگی معنی‌داری مشاهده نشد، درحالی‌که همبستگی منفی بالایی بین وزن خشک علف‌های هرز با این صفات وجود داشت. در بین این صفات، درصد پوشش اولیه بیشترین همبستگی منفی (**70/0-=2R) را با وزن خشک علف‌های هرز داشت. همچنین، بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام گندم با تراکم علف‌های هرز همبستگی معنی‌داری مشاهده نشد، درحالی که با وزن خشک علف‌های هرز همبستگی منفی بالایی داشتند. ارقام گندم بر اساس صفات مورد مطالعه و با استفاده از تجزیه کلاستر و بای پلات در چهار گروه اصلی قرار گرفتند. گروه اول ارقامی با پتانسیل تولید نسبتا بالا و حساس به علف هرز بودند، بطوری‌که میانگین عملکرد آنها در شرایط عاری از علف هرز 8/1 برابر بیش از عملکرد در شرایط رقابت بود. گروه دوم شاخص تحمل بالای داشتند و افت عملکرد در آنها نسبتا پایین و بین 20 تا 30 درصد بود. ارقام گروه سوم دارای پتانسیل تولید پایین و حساسیت بالا نسبت به علف‌های هرز بودند. در این ارقام افت عملکرد بیش از 50 درصد بود. گروه چهارم که فقط رقم سیوند قرار داشت پایین‌ترین افت عملکرد و بالاترین شاخص رقابت را در بین ارقام مورد مطالعه داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که طبقه‌بندی ارقام گندم ایرانی براساس توانایی رقابت می‌تواند به عنوان یک ابزار با ارزش برای مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Wheat Cultivars Based on Competitive Ability with Weeds

نویسندگان [English]

  • Seadeh Maryam Mozafari 1
  • hamidreza mohamadduost 1
  • Hamid Reza Nikkheh 2
1 University of Mohaghegh Ardabili
2 Agricultural Research, Education and Extension Organization
چکیده [English]

Introduction: Weeds are an important challenge to crop production, particularly in sustainable agriculture. Today, identification of highly competitive cultivars is an easy and inexpensive method for weed management in sustainable agriculture systems. Watson et al. in their study of 29 barley varieties found that yield loss due to weed competition varied from 6 to 79 percent, which is related to their ability to compete. In the case of wheat, for more than four decades, the difference of the weed competitive ability between wheat cultivars has been investigated. Two aspects of cultivar competitiveness can be defined, competitive index (CI) and weed interference tolerance index (WITI). CI is the ability of a cultivar to reduce weed growth and WITI is the ability of a cultivar to achieve high yield despite weed competition. These traits differ based on genetical and agronomical aspects. CI is often associated with traits including vigorous growth, allelopathic potential, crop cover, and height and leaf area. Although for environmental stresses high tolerance indexes are important, the competitive index is more important in the long-term management of weed management. Trusting the tolerance index alone can lead to a sharp increase in the weed seed bank, which may not tolerate high-tolerance cultivars. So, the present study was carried out to classify Iranian wheat cultivars based on traits related to competition and tolerance indices and to determine the correlation between indices with yield and yield components.
Material and Methods: This experiment was conducted to classify Iranian wheat cultivars based on traits related to competition and tolerance indices and to determine the correlation between indices with yield and yield components in the agricultural research farm of the faculty of agriculture and natural resources, University of Mohaghegh Ardabili at 2015-2016 growing season. For this purpose, 25 wheat cultivars were tilled in November 2015 under with or without weed competition. In each plot, 10 wheat lines were cultivated at a distance of 20 cm and a length of 5 m. The experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications. At the beginning of spring, from each plot, a sample of wheat plants was harvested at a surface area of 0.25 m2, dried at 75 ° C for 48 hours in order to measure the initial dry weight of the cultivars. Sampling from weeds was conducted before the end of growing season. Wheat plants harvested at maturity stage from 1 m2 and seed yield was reordered. To determine the yield loss, CI and WITI was used appropriate formulas.
Results and Discussion: The results showed that there was no significant correlation between weed density with growth traits of wheat cultivars, while there was a significant negative correlation between weed dry weight and these traits. The highest correlation was found between the primary cover with dry weeds weight (R2= -0.70; P < 0.01). Also, there was no significant correlation between wheat yield and grain components with weed density, while there was a significant negative correlation with weeds dry weight. The data showed that among of yield components, the number of spikes had a higher negative correlation (R2=-0.88) with the weed dry weight. Biological yield, spike number and grain yield had a high positive correlation with early growth traits especially with crop cover. In contrast to weed density, there was a significant positive correlation between weed dry weight and grain yield loss. Grain yield had a high positive correlation with the sensitivity index and a negative significant correlation with competition and tolerance indices. The results showed that there was a high positive correlation between biological yield, number of spikes and grain yield with two indices of CId and CIm. Among the indices, three sensitivity, tolerance and index of CIm competition were correlated with most of the indices. Cluster analysis based on studied traits classified wheat cultivars into four main groups. The first group was cultivars with relatively high yield potential and susceptible to weed competition, so that the average yield in weed free conditions was 1.8 times more than under competitive conditions. The second group consisted of Parsi, Cascogen, Ofogh, Pishtaz, Zare, Back Cross, Mahdavi and Alvand cultivars with high tolerance index so that yield loss were relatively low and between 20 and 30%. Third group cultivars had low yield potential and high sensitivity to weeds. In these cultivars, the yield loss was more than 50%. The fourth group only was consisted Sivand cultivar that had the lowest yield loss among the studied cultivars. The competition index (CI) was more than 3 in this group. The classification of Iranian wheat cultivars base on CI is one of the most valuable tools for IWM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive index
  • cultivars
  • Health produce
  • Integrated Weed Management
1- Anonymous. 2016. Agricultural Statistics. I: Crop products. Ministry of Agriculture-Jahad.
2- Appleby A. P., Olson P. D., and Colbert D. R. 1976. Winter-wheat yield reduction from interference by Italian ryegrass. Agronomy Journal, 68 (2):463-466.
3- Balyan R. S. R. K., Malik R., Pawner S., and Sing S. 1991. Competitive ability of wheat cultivars with wild oat (Avena ludovicians). Weed Science, 39 (1): 154-158.
4- Bertholdsson N. O. 2005. Breeding spring wheat for improved allelopathic potential. Weed Research, 50 (1): 49–57.
5- Fao. 2014. Statistical data. www.faostat.fao.org.
6- Farbodnia A., Baghestani M. A., Zand E., and Noormohammadi G. 2009. Evaluation of competitive ability of weath cultivars (Triticum aestivum L.) against tansy mustard (Descurainia sophia). Journal of Plant Protection, 23(2): 74-81. (In Persian with English Summary).
7- Hansen PK., Kristensen K., and Willas J. 2008. A weed suppressive index for spring barley (Hordeum vulgare) varieties. Weed Research, 48 (1): 225-236.
8- Hoad S., Topp C., and Davies K. 2008. Selection of cereals for weed suppression in organic agriculture a method based on cultivar sensitivity to weed growth. Euphytica, 163: 355-366.
9- Jacob C. E., Johnson E. N., Dyck M. F., and Willenborg C. J. 2016. Evaluating the competitive abillity of semileafless field pea cultivars. Weed Science, 64(1):137-145.
10- Lemerle D., Verbeek B., Cousens R. D., and Combes N. E. 1996. The potential for selecting wheat varieties strongly competitive against weeds. Weed Research, 36 (2):505-513.
11- Lemerle D., Gill G. S., Murphy C. E., Walker S. R., Cousens R. D., Mokhtari S. S., Peltzer J., and Coleman D. J. 2001. Genetic improvement and agronomy for enhanced wheat competitiveness with weeds. Aust. J. Agric. Res, 52: 527–548.
12- Lemerle D., Luckett D. J., Lockley P., Koetz E., and Wu H. 2014. Competitive abillity of Australian canola (Brassica napus) genotypes for weed management. Crop and Pasture Science, 65(12):1300-1310.
13- Mohammaddoust Chamanabad H. R., Bakhshi M., Asghari A., and Mohammad Nia S. 2014. Evaluation of weed tolerance and competition indices of 18 wheat genotypes. Iranian Journal of Weed Science, 10: 155-166. (In Persian with English Abstract).
14- Mohammaddoust Chamanabad H. R., and Bakhshi M. 2016. Study of effective morpho-physiological characteristics on wheat competitive ability against weeds. Journal of Sustainable Agriculture and Production Science, 26(1):57-66. (In Persian with English Abstract).
15- Murphy K.M., Dawson J.C., and Jones S.S. 2008. Relationship among phenotypic growth traits, yield and weed suppression in spring wheat landraces and modern cultivars. Field Crops Research, 105: 107–115.
16- Musavi S. H., Siadat S. A., Alami-Saeid K. H., Zand E., and Bakhshandeh M. A. 2013. Evaluation of competitive performance of spring bread wheat cultivars with wild oat weed. Iranian Journal of Crops Science, 14(4): 358-369. (In Persian with English Abstract).
17- Musavi S. H., Siadat S. A., Alami-Saeid K. H., Zand E., and Bakhshandeh M. A. 2017. Investigation of actual relationships between effective morphophysiological traits of spring bread wheat cultivars tolerance to wild oat. Iranian Journal of Field Crops Research, 14(4):618-630. (In Persian with English Abstract).
18- Oerke E. C. 2006. Crop losses to pests. Journal of Agricultural Science, 144:31-43.
19- Reeves T. G., and Brooke H. D. 1977. The effect of genotype and phenotype on the competition between wheat and annual ryegrass (Lolium rigidum). Sixth Asian-Pacific Weed Science Society Conference. Jakarta, Indonesia.
20- Travlos I. S. 2012. Reduced herbicide rates for an effective weed control in competitive wheat cultivars. International Journal of Plant Production, 6: 1-13.
21- Watson P.R., Derksen D. A., and Van Acker R. C. 2006. The abillity of 29 barley cultivars to compete and withstand competition. Weed Science, 57(4):783-792.
22- Worthington M., and Reberg-Horton C. 2013. Breeding cereal crop for enhanced weed suppression optimizing allelopathy and competitive ability. Journal Chemistry and Ecology, 39:213-231.
23- Zerner M. C., Rebetzke J., and Gill G. S. 2016. Genotypic stability of weed competitive ability for bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes in multiple environments. Crop and Pasture Science, 67 (7):695-702.
24- Zimdahl R. A. 2004. Weed-crop Competition. Blackwell. Asia.
CAPTCHA Image