دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 40، شهریور 1397 

مقالات پژوهشی

شناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده Tylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیه

صفحه 163-171

10.22067/jpp.v32i2.46516

جهان عبدزاده آغله بوب؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی؛ علیرضا چاوشین


تأثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف‌هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

صفحه 257-267

10.22067/jpp.v32i2.61666

نصرت اله کریمی آرپناهی؛ سید وحید اسلامی؛ رحمت اله دهقان خلیلی؛ محمد جواد بابائی زارچ


نقش دما و نور بر جوانه‌زنی و کمون ثانویه بذر کلزای (Brassica napus L.) خودرو

صفحه 269-278

10.22067/jpp.v32i2.64985

علی شایان فر؛ فرشید قادری فر؛ رحمت الله بهمرام؛ افشین سلطانی؛ حمید رضا صادقی پور


طبقه‌بندی ارقام گندم بر اساس توانایی رقابت با علف‌های هرز

صفحه 289-297

10.22067/jpp.v32i2.67996

سیده مریم مظفری؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ حمیدرضا نیکخواه