دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 41، آذر 1397 

مقالات پژوهشی

مطالعه وضعیت باروری جنسی گونه‌های Venturia inaequalis و Venturia pyrina در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 307-314

10.22067/jpp.v32i3.62310

لیلا ابراهیمی؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا نقوی


ارزیابی مقاومت ارقام آبی گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi

صفحه 323-337

10.22067/jpp.v32i3.69796

مرضیه معتمدی؛ مهدی نصراصفهانی؛ عیدی بازگیر؛ مصطفی درویش نیا