نویسنده = حسن قهاری
مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2547

مهرداد عمواقلی طبری؛ فرامرز علی‌نیا؛ حسن قهاری؛ مرضیه حاجی‌امیری