دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 56، شهریور 1401، صفحه 141-299