تأثیر سیلیکات سدیم در القاء مقاومت سیستمیک در خیار مبتلا به پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین بیماری های خیار، پوسیدگی ساقه و ریشه خیار با عامل  Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum می‌باشد. به منظور القای واکنش‌های دفاعی در ارقام خیار و کنترل بیماری  فوق اثر سیلیکات سدیم مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا غلظت‌های متفاوتی از سیلیکات سدیم در آزمایشگاه به روی قارچ بیمارگر استفاده شد. اثرات غلظت‌های مختلف سیلیکات سدیم به صورت کاربرد در خاک روی خیار در گلخانه به کار رفت. در بازه‌های زمانی صفر، 48، 72 و 96 ساعت بعد از مایه‌زنی با بیمارگر، نمونه‌برداری از گیاهچه‌های تیمار شده برای اندازه‌گیری متابولیت‌های ثانویه و فعالیت آنزیمی انجام شد. شدت بیماری، فاکتورهای رشدی، تولید متابولیت‌های ثانویه و فعالیت آنزیم‌های دفاعی در گیاه خیار و در نتیجه کنترل بیماری بررسی شد. بررسی شدت بیماری و فاکتورهای رشدی در قالب طرح کاملا تصادفی و فاکتورهای بیوشیمیایی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل که در آن فاکتورهای اصلی تیمارهای اعمال‌شده و فاکتورهای فرعی زمان‌های نمونه‌برداری هستند با سه تکرار انجام شد. سیلیکات سدیم تاثیر ضدقارچی مستقیم بر رشد قارچ بعد از گذشت 5 روز داشته و با افزایش غلظت آن تا 4 میلی‌مولار باعث افزایش معنی‌دار اثرات ضد قارچی شد. کاهش قطر پرگنه نسبت به شاهد به صورت معناداری تنها در غلظت‌های 2 و 4 میلی‌مولار مشاهده شد. قارچ‌های فوزاریومی بیمارگر ریشه بوده و باعث کاهش میزان جذب آب و مواد معدنی و مسدود شدن آوندها می‌شوند، در نتیجه مستقیما بر پارامترهای رشدی در ریشه و قسمت های سبز گیاه اثر می‌گذارند. شاهد آلوده نسبت به شاهد سالم در تمامی پارامترهای رشدی اندازه‌گیری شده کاهش معنا‌داری نشان داد. شدت بیماری و فاکتورهای رشدی تحت تاثیر معنی‌دار اثرات سیلیکات سدیم در سطح احتمال 1 درصد قرارگرفتند. کاربرد سیلیکات سدیم در تمامی غلظت‌ها نتایج مطلوبی در کاهش معنی‌دار علائم بیماری در پی داشت. کاربرد سیلیکات سدیم در گیاهان بیمارسبب بهبود پارامترهای رشدی شد. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی کاهش میزان کلروفیل و کارتنوئید و افزایش ترکیبات فنلی و آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و پرولین در شاهد آلوده در مقایسه با شاهد سالم مشاهده شد. در این پژوهش در گیاهان بیمار در حضور سیلیکات سدیم مقادیر رنگدانه‌ها، آنتوسیانین، فنل، فلاونوئید، پرولین، پروتئین و فعالیت آنزیم‌های اکسیدانی به شکل معنی‌داری نسبت به شاهد آلوده افزایش یافته است. طبق نتایج به دست آمده، سیلیکات سدیم به عنوان یک محرک شیمیایی دفاع گیاه و افزایش‌دهنده رشد گیاه، برای حفاظت موثر گیاه خیار در برابر عامل بیماری می‌تواند استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sodium Silicate in Inducing Systemic Resistance in Cucumber Fusarium Stem and Root Rot

نویسندگان [English]

 • S. Reisi Dehkorddi 1
 • N. Radman 1
 • A.H. Taheri 2
 • S.K. Sabbagh 3
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Department of Biology, University of Yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

Introduction
 One of the most important diseases of cucumber is cucumber stem and root rot by agent Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum. The use of resistance inducers, which on the one hand activate the plant's defense mechanisms before confronting the pathogen and on the other hand do not pose environmental risks, has been considered by researchers in recent years. Recently, the use of sodium silicate as a potential activator of acquired resistance is being developed. Sodium silicate plays an important role not only in systemic acquired resistance but also in the expression of genetic resistance and stimulates the production of pathogen-related proteins (markers of systemic acquired resistance). The use of sodium silicate increases the tolerance of plants to environmental stresses and increases the quality and quantity of agricultural products. Hence it modulates the time and amount of plant defense responses and acts as a secondary messenger in induced systemic resistance.The effect of sodium silicate was investigated in order to induce defense reactions in cucumber cultivars and control the disease.
Materials and Methods
 First, different concentrations of sodium silicate were applied on the growth of the pathogen in the laboratory. The effect of different concentrations of sodium silicate on pathogen growth was tested by mixing with culture medium. Different concentrations of sodium silicate (1, 2, 4 mM) are each combined in 100 ml of PDA culture medium and poured into 9 cm culture dishes. The percentage of sodium silicate inhibition on fungi is calculated according to the following formula: N = A-B / A. The effects of different concentrations of sodium silicate were applied in the soil on cucumber in the greenhouse. At time intervals of 0, 48, 72 and 96 hours after inoculation with pathogen, sampling of treated seedlings was performed to measure secondary metabolites and enzymatic activity. Disease severity, growth factors, production of secondary metabolites and activity of defense enzymes in cucumber plant and thus disease control were evaluated. Disease severity and growth factors were studied in a completely randomized design and Biochemical factors in a completely randomized design with factorial arrangement in which the main factors are the applied treatments and the sub-factors are the sampling times with three replications.
Results and Discussion
 Sodium silicate showed a direct antifungal effect on fungal growth after 5 days and by increasing its concentration up to 4 mM caused a significant increase in antifungal effects. A significant decrease in colony diameter compared to the control was observed only at concentrations of 2 and 4 mM . This effect was observed as termination the growth of fungi at 72 hours after cultivation of fungi in culture medium containing sodium silicate. This effect remained stable with increasing incubation time. Fusarium fungi are root pathogens and reduce the absorption of water and minerals and clog the vessels, thus directly affecting the growth parameters in the roots and green parts of the plant. Infected control compared to healthy control showed a significant decrease in all growth parameters measured. Disease severity and growth factors were significantly affected by the effects of sodium silicate at a probability level of 1%. Application of sodium silicate in all concentrations had favorable results in significantly reducing the symptoms of the disease. Application of sodium silicate in diseased plants improved growth parameters. The mean value of growth parameters in different treatments and their treatment grouping based on LSD test is done at 5% probability level. Based on the results of this study, a decrease in chlorophyll and carotenoids and an increase in phenolic compounds and antioxidant enzymes and proline were observed in infected control plants compared to healthy controls. In this study, in the presence of sodium silicate in diseased plants, the amounts of pigments, phenol, flavonoids, anthocyanins, proline, protein and the activity of oxidative enzymes were significantly increased compared to the infected control.
Conclusion
 According to the results, sodium silicate had direct antifungal effects in culture medium. In addition, a reduction in disease severity was observed in plants treated with sodium silicate in the greenhouse. Sodium silicate can be used as a chemical stimulant of plant defense and plant growth enhancer, for effective protection of cucumber plant against disease. Therefore, induction of resistance has found its place as a new technology for controlling plant diseases and its effect has been proven in laboratories and some farms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Defense enzymes
 • Disease contorol
 • Secondary metabolites
 • Soil born disease
 • Systemic resistance
 1. Agrawal, A.A., Tuzun, S., & Bent, E. (2002). Maternal effects associated with herbivory: mechanisms and consequences of tansgenerational induced plant resistance. Ecology 83: 3408-3415. https://doi.org/10.1890/0012-9658(2002)083[3408:HAMEMA]2.0.CO;2.
 2. Alonso-Villaverde, V., Voinesco, F., Viret, O., Spring, J., & Gindro, K. (2011). The effectiveness of stilbenes in resistant Vitaceae: ultrastructural and biochemical events during Plasmopara viticola. Physiology and Biochemistry 49: 265-274. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2010.12.010.
 3. Apel, A., & Hirt, H. (2004). Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and signal transduction. Annual Review Plant Biology 55: 373-99. https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.55.031903.141701.
 4. Arnon, A.N. (1967). Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agronomy Journal 23: 112- 121.
 5. Bates, L.S., Walderen, R.D., & Taere, I.D. (1973). Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant and Soil 39: 205-207. https://doi.org/10.1007/BF00018060.
 6. Beers, G.R., & Sizer, I.W. (1952). A spectrophotometric method for measuring the breakdown of hydrogen peroxide by catalase. Biological Chemistry 195(1): 133-140.
 7. Benhamou, N., & Blanger, R.R. (1998). Benzothiadiazole-Mediated induced resistance to Fusarium oxysporum sp. radicis-lycopersici in tomato. Plant Physiology 118: 1203–1212. https://doi.org/10.1104%2Fpp.118.4.1203.
 8. Berbara, R.L., & García, A.C. (2014). Humic substances and plant defense metabolism. Physiological Mechanisms and Adaptation Strategies in Plants under Changing Environment 1: 297-319. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8591-9_11.
 9. Bonfig, K.B., Schreiber, U., Gabler, A., Roitsch, T., & Berge S. (2006). Infection with virulent and avirulent P. syringae strains differentially affects photosynthesis and sink metabolism in Arabidopsis Planta 225: 1–12. https://doi.org/10.1007/s00425-006-0303-3.
 10. Bradford, M.M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantification of microgram quantities of protein utilising the principal of protein - dye binding. Analytical Biochemistry 72: 248-254. https://doi.org/10.1006/abio.1976.9999.
 11. Bybordi, A., Saadat, , & Zargaripour, P. (2018). The effect of zeolite, selenium and silicon on qualitative and quantitative traits of onion grown under salinity conditions. Archives of Agronomy and Soil Science 64(4). 520-530. https://doi.org/10.1080/03650340.2017.1373278.
 12. Cameron, K.D., Teece, M.A., Bevilacqua, E., & Smart, L.B. (2002). Diversity of cuticular wax among Salix species and Populus species hybrids. Journal of Phytochemistry 60: 715-72. https://doi.org/10.1016/S0031-9422%2802%2900198-X.
 13. Campos, A.D., Ferreira, A.G., & Vozari Hampe, M.M. (2003). Induction of chalcone synthase and phenylalanine ammonia-lyase by salicylic acid and Colletotrichum lindemuthianum in common bean. Brazilian Journal of Plant Physiology 15: 129-134. https://doi.org/10.1590/S1677-04202003000300001.
 14. Chen, C., Zheng, Z., Huang, J., Lai, Z., & Fan, B. (2009). Biosynthesis of salicylic acid in plants. Plant Signaling & Behavior 4: 493-496. https://doi.org/10.4161%2Fpsb.4.6.8392.
 15. Chen, Z., & Gallie, D.R. (2004). The ascorbic acid redox state controls guard cell signaling andstomata movement. The Plant Cell 16: 1143-1162. https://doi.org/10.1105%2Ftpc.021584.
 16. Chérif, M., Asselin, A., & Bélanger, R.R. (1994). Defense responses induced by soluble silicon in cucumber roots infected by Pythium  Molecular Plant Pathology 236-242. https://doi.org/10.1094/Phyto-84-236
 17. Eifediyi, E.K., & Remison, S.U. (2010). Growth and yield of cucumber (Cucumis sativum) aInfluenced by farm yard manure and inorganic fertilizer. Journal of Plant Breeding and Crop Science  2: 216-220.
 18. Epstein, E. (1994). The anomaly of silicon in plant biology. Proceedings of the National Academy of Sciences 91: 1. 11-17. https://doi.org/10.1073/pnas.91.1.11.
 19. Etebarian, H.R. (2012). Diseases of vegetable and cucurbit and their control. University of Tehran press. 600 pp.
 20. Fielding, J.L., & Hall, J.L. (1978). A Biochemical and Cytochemical Study of Peroxidase Activity in Roots of Pisum sativum Distribution of enzymes  in relation to root development. Journal of Experimental Botany 29(4): 983-991. https://doi.org/10.1093/jxb/29.4.983.
 21. Janovitz-Klapp, A.H., Richard, F.C., Goupy, P.M., & Nicolas, J.J. (1990). Inhibition studies on apple polyphenol oxadase. Journal of Agricultural Food Chemistry 38: 926–931. https://doi.org/10.1021/jf00094a002.
 22. Justyna, P.G., & Ewa, K. (2013). Induction of resistance against pathogens by β-aminobutyric acid. Acta Physiologiae Plantarum 35: 1735-1748. https://doi.org/10.1007/s11738-013-1215-z.
 23. Kauss, H., Seehaus, K., Franke, R., Gilbert, S., Dietrich, R., & Kröger, N. (2003). Silica deposition by a strongly cationic proline-rich protein from systemically resistant cucumber plants. The Plant Journal : for Cell and Molecular Biology 33(1):87-95. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-313X.2003.01606.x.
 24. Kaya, C., Tuna, L., & Higgs, D. (2006). Effect of silicon on plant growth an mineral nutrition of maize grown under water-stress conditions. Journal of Plant Nutrition 29: 1469-1480. https://doi.org/10.1080/01904160600837238.
 25. Khan, Sh., Bagwan, N.B., Iqbal, M.A., & Tamboli, R.R. (2011). Mass Multiolication and shelf life in liquid fermentation final product of Trichoderma viride in different formulations. Advances in Bioresearch 2(1): 178-182.
 26. Krizek, D.T., Kramer, G.F., Upadyaya, A., & Mirecki, R.M. (1993). UV-B response of cucumber seedling grown under metal halide and high pressure sodium/deluxe lamps. Plant Physiology 88: 350–358. https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.1993.tb05509.x.
 27. Ma, Z., Yang, L., Yan, H., Kennedy, J.F., & Meng, X. (2013). Chitosan and oligochitosan enhance the resistance of peach fruit to brown rot. Carbohydrate Polymers 94: 272-277. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.01.012.
 28. Madadkhah, E., Lotfi, M., Nabipour, A., Rahmanpour, S., Banihashemi, Z., & Shoorooei, M. (2012). Enzymatic activities in roots of melon genotypes infected with Fusarium oxysporum sp. melonis race1. Scientia Horticulturae 135: 171-176. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2011.11.020.
 29. Marschner, H., Oberle, H., Cakmak, I., & Romheld, V. (1990). Growth enhancement by silicon in cucumber (Cucumis sativus) plants depends on imbalance in phosohorus and zinc supply. Plant and Soil 124: 211-219. https://doi.org/10.1007/BF00009262.
 30. Mayer, A.M., & Harel, E. (1979). Polyphenol oxidase in plants. Phytochemistry 18: 193-215. https://doi.org/10.1016/0031-9422(79)80057-6.
 31. Mittler, R. (2002). Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends in Plant Science 7:405-410. https://doi.org/10.1016/s1360-1385(02)02312-9.
 32. Nakano, Y., & Asada, K. (1981). Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach chloroplasts. Plant Cell Physiology 22: 867-880. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pcp.a076232.
 33. Orabi, S.A., Salman, S.R., & Shalaby, M.A. (2010). Increasing resistance to oxidative damage in cucumber (Cucumis sativus) plants by exogenous application of salicylic acid and paclobutrazol. Journal of Agricultural Sciences 6(3): 252-259.
 34. Reuveni, R. (1995). Biochemical marker of disease resistance, In RP Singh. and US Singh (eds). Molecular methods in Plant Pathology. Boca Raton. CRC Press, Florida.
 35. Safdarpour, F., Khodakaramian, Gh., & Solimani Pari, M.J. (2013). Induction of systemic resistance against cucumber marginal leaf blight disease by using silicon application. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture) 36(1): 29-38 (In Persian with English abstract)
 36. Sahebani, N. (2004). Interaction M. javanica with Fusarium oxysporum f. sp lycopersici and evaluation some defense biochemical mechanisms. PhD thesis, University of Tehran, Tehran, Iran.
 37. Sangtarash, M.H., Qaderi, M.M., Chinnappa, C.C., & Reid, M. (2009).Carotenoid differential sensitivity of canola (Brassica napus) seedlings to ultraviolet-B radiation, water stress and abscisic acid. Environmental and Experimental Botany 66: 212-219. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2009.03.004.
 38. Seevers, D.M., Daly, J.M., & Catedral, F.F. (1971). The role of peroxidase isozyme in resistance to wheat stem rust disease. Journal of Plant Physiology 48: 353-360. https://doi.org/10.1104%2Fpp.48.3.353.
 39. Seyoum, A., Asres, K., & El-Fiky, F.K. (2006). Structure– radical scavenging activity relationships of flavonoids. Phytochemistry 67: 2058-2070. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2006.07.002.
 40. Shahrtash, M. (2018). Silicon fertilization as a sustainable approach to disease management of agricultural crops. Journal of Plant Protection Research 58(4): 317–320. https://doi.org/10.24425/jppr.2018.124645.   
 41. Shen, G.-H., Xue, Q.-H., Tang, M., Chen, Q., Wang, L-N., Duan, C-M., Xue, L., & Zhao, J. (2010). Inhibitory effects of potassiu,m silicate on five soil-borne phytopathogenic fungi in vitro. Journal of Plant Diseases and Protection 117(4):180-184.
 42. Shen, X., Zhou, Y., Duan, L., Li, Zh., Eneji, E., & Li, J. (2010). Silicon effects on photosynthesis and antioxidant parameters of soybean seedlings under drought and ultraviolet-B radiation. Journal of Plant Physiology 67(15): 1248-52. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2010.04.011.
 43. Tolaei, M. (2013). The compendium of cucumber and tomatto soil cultur in greenhous condition. Ministry of Jihad-keshavarzi press, Tehran. 97 pp.
 44. Trovato, M., Mattioli, R., & Costantino, P. (2008). Multiple roles of proline in plant stress tolerance and development. Rendiconti Lincei 19: 325-346. http://dx.doi.org/10.1007%2Fs12210-008-0022-8.
 45. Vakalounakis, D.J. (1996). Root and stem rot of cucumber caused by Fusarium oxysporum.f.sp. radicis-cucumerium sp. nov. Plant Disease 80: 313-316. https://doi.org/10.1094/PD-80-0313.
 46. Van Loon, L.C., Bakker, P.A., & Pieters, C.M. (1998). Systemic resistance induced by rhizosphere bacteria. Annual Review of Phytopathology 36: 453-483. https://doi.org/10.1146/annurev.phyto.36.1.453.
 47. Vlot, AC., Fkhassig, D., & Park, S.W. (2008). Systemic acquired resistance: the elusive signal(s).Current Opinion in Plant Biology 11: 436-442. https://doi.org/10.1016/j.pbi.2008.05.003.
 48. Wagner, G.J. (1979). Content and vacuole/extra vacuole distribution of neutral sugars, free amino acids, and anthocyanins in protoplast. Journal of Plant Physiology 64: 88-93. https://doi.org/10.1104%2Fpp.64.1.88.
 49. Wang, M., Gao, L., Dong, S., Sun, Y., Shen, Q., & Guo, Sh. (2017). Role of Silicon on Plant–Pathogen Interactions. Plant Science 8: 701. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00701
 50. Wang, Y., Hu, Y., Duan, Y., Feng, R., & Gong, H. (2016). Silicon reduces long-term cadmium toxicities in potted garlic plants. Acta Physiology Plant 38: 211-219.
 51. Yoshimura, K., Yabute, Y., Ishikawa, T., & Shigeoka, S. (2000). Expression of spinach ascorbate peroxidase isoenzymes in response to oxidative stresses. Plant Physiology 123: 223-233. https://doi.org/10.1104/pp.123.1.223.

 

CAPTCHA Image