دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 58، بهمن 1401، صفحه 399-498 
اثر رقم و روش‌های مدیریتی بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج

صفحه 453-466

10.22067/jpp.2022.74285.1069

مهدی اسماعیل تبار؛ فائزه زعفریان؛ شهرام نظری؛ رحمت عباسی