اثر مالچ زنده و کلش در تلفیق با دزهای کاهش یافته تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (Anethum graveolens L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور بررسی اثر دزهای کاهش یافته علف‌کش تریفلورالین در تلفیق با مالچ زنده و کلش بر علف‌های هرز، عملکرد دانه و اسانس شوید آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی شهرستان خداآفرین استان آذربایجان شرقی (ایران) در سال 1398 اجرا شد. فاکتور اول شامل کاربرد مقادیر مختلف علف‌کش تریفلورالین در چهار سطح شامل دز صفر،480، 720 و 960 گرم ماده موثره در هکتار علف‌کش و فاکتور دوم سطوح مختلف کنترل غیرشیمیایی علف‌های هرز شامل کاشت مالچ زنده شنبلیله، مالچ زنده گاودانه و کاربرد مالچ کاه و کلش گندم، یک بار وجین دستی و تیمار عدم کنترل علف­هرز بود. نتایج نشان داد، کمترین مقدار تراکم علف­هرز در تیمار یک بار وجین دستی با دز 960 گرم ماده موثره علف­کش در هکتار و تیمار مالچ کلش گندم با دز 960 گرم ماده موثره علفکش (هر دو به میزان33/2 بوته در متر مربع) مشاهده شد که باعث کاهش آلودگی به میزان 96% نسبت به تیمار عدم کنترل شد. همچنین کمترین زیست توده علف­هرز در تیمار یک بار وجین دستی با 960 گرم ماده موثره علف­کش تریفلورالین (به میزان 1/78 گرم در متر مربع) بدست آمد که نسبت به تیمار عدم کنترل 86% کاهش را نشان داد. بالاترین عملکرد دانه در تیمار مالچ کلش گندم با مصرف 960 گرم ماده موثره علفکش (به مقدار 9842 کیلوگرم در هکتار) حاصل شد که نسبت به تیمار شاهد عاری از علف­هرز 6% کاهش نشان داد. همچنین بیشترین عملکرد اسانس شوید در تیمار مالچ کلش گندم ( 6/100 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد که تفاوت معنی­داری با تیمار یک بار وجین دستی (4/96 کیلوگرم در هکتار) نداشت. به طور کلی استفاده از مالچ کلش و یک بار وجین دستی در تلفیق با مقادیر کاهش یافته تریفلورالین، می­تواند در مدیریت پایدار علف­های هرز شوید توصیه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Living and Straw Mulch in Integration with Reduced Doses of Trifluralin on Yield and Yield Components of Dill (Anethum graveolens L.)

نویسندگان [English]

 • M. Abbaszadeh
 • R. Amini
 • A. Dabbagh Mohammadi Nassab
University of Tabriz
چکیده [English]

Introduction
 Integrated weed control in medicinal plants is one of the most important components of sustainable production. The dill seed production could be affected mainly by weed interference because of low competitive ability of this medicinal plant against weeds. So, this study was conducted in order to evaluate the effect of different doses of trifluralin in integration with non-chemical weed control options including living mulch, straw mulch and one time hand weeding on weeds, yield components, grain and essential oil production of dill.
Material and Methods
 The study was conducted in Research Field of Agriculture-Jahad in Khoda Afarin County in East Azarbaijan Iran in 2019 as factorial experiment based on randomized complete block design with three replications. The first factor was application of different rates of trifluralin at four levels including 0, 480, 720 and 960 g ai ha-1 of trifluralin herbicide and the second factor was different levels of non-chemical weed control consisted of planting the living mulch of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), planting the living mulch of bitter vetch (Vicia ervilla L.), application of wheat straw mulch, one time hand weeding 50 days after emergence of dill and control (without non-chemical weed control). Also the weed-free treatment during whole growth season was considered in the experiment.
Results and Discussion
 The results indicated that the interaction effect of herbicide dose × non-chemical weed control method was significant (p ≤ 0.01) on weed density and biomass. At all non-chemical control levels, increasing the trifluralin dose reduced the weed density and the lowest weed density (2.33 Plant m-2) was observed in one time hand weeding and straw mulch treatments. The weed density at all non-chemical control levels decreased compared with that in without non-chemical control. Increasing the trifluralin dose decreased the weed biomass at all non-chemical control levels, and the lowest weed biomass was observed in one time hand weeding treatment + 960 g ai ha-1 of trifluralin (78 g m-2) that caused 86% reduction in weed biomass compared with control treatment. At all non-chemical control levels, the weed biomass decreased compared with that in without non-chemical control. Comparison of weed biomass among the different mulch treatments indicated that except in control (0 g ai ha-1 of trifluralin), the weed biomasses were not significantly different under all herbicide doses. The effect of non-chemical control level was significant on plant height, number of umbels per plant and 1000-grain weight of dill. The means comparison indicated that among the non-chemical weed control treatments the greatest plant height (97 cm), number of umbels per plant (31.8) and 1000-grain weight (192.8 g) were obtained in wheat straw mulch application. Also increasing the herbicide dose, improved the number of umbels per plant and 1000-grain weight of dill as the highest values were observed in 960 g ai ha-1 of trifluralin. The interaction effect of herbicide dose × non-chemical weed control method was significant on grain number per plant and grain yield of dill. At all non-chemical control levels, the grain number per plant enhanced by increasing the trifluralin dose. Comparing the non-chemical control treatment showed that the highest grain number per plant was observed in straw mulch application treatment and other non-chemical weed control treatments were not significantly different. The all non-chemical weed control treatments increased the grain number per plant compared with that in control treatment. By increasing the trifluralin dose under all non-chemical control treatments the grain yield of dill enhanced. Also the grain yield increased significantly at all non-chemical control treatments compared with those in without non-chemical control and the greatest grain yield of dill was observed in straw mulch application treatment + 960 g ai ha-1 of trifluralin (9842 kg ha-1) that indicated 6% reduction compared with weed free treatment. Also the grain yield in this treatment increased by 89.7% compared with that in without control and 0 g ai ha-1 of trifluralin (weed-infested treatment). The grain yield of dill in one time hand weeding treatment was higher than those in fenugreek and bitter vetch living mulch treatments. Also in living mulch treatments there were no significant difference between dill grain yield of 480 and 720 g ai ha-1 of trifluralin. The effects of herbicide dose and non-chemical weed control treatment were significant on essential oil content and yield of dill. The essential oil content and yield increased by increasing the herbicide dose and the highest essential oil content (1.46%) and yield (110.34 kg ha-1) were observed in 960 g ai ha-1 of trifluralin. The essential oil content and yield incresead at all non-chemical control treatments compared with that in without control treatment. The highest essential oil content (1.38%) was obtained in straw mulch treatment that was not significantly different with that in one time hand weeding (1.35%) treatment. The highest essential oil yield (100.6 kg ha-1) was obtained in straw mulc treatment that was not significantly different with that in one time hand weeding (96.43 kg ha-1).
Conclusion
 The all non-chemical weed control treatments decreased the weed density and biomass but the hand weeding and straw mulch treatments showed higher efficacy in weed biomass reduction compared with living mulch treatments (fenugreek and bitter vetch). The grain and essential oil production of dill in straw mulch and one time hand weeding treatments were greater than those in fenugreek and bitter vetch living mulch treatments. Therefore, the straw mulch and one time hand weeding could be recommended in integration with reduced doses of trfluralin for sustainable weed management of dill.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biomass
 • Essential oil
 • Hand weeding
 • Integrated weed control
 • Grain number per plant
 • Ahmadi-Kakavandi, R., Amini, R., Shakiba, M.R., & Nosratti, I. (2022). Effect of mulch application in integration with reduced rates of trifluralin on weeds and essential oil yield of cumin (Cuminum cyminum). Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 32(2): 161-179. (In Persian with English abstract). http://dx.doi.org/10.22034/SAPS.2021.45892.2678.
 • Amini, R., Pezhgan, H., & Dabbagh Mohammadi Nasab, A. (2013). Effect of weeds competition on some growth parameters of red, white and pinto bean (Phaseolus vulgaris). Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 3(5): 86-93.
 • Amini, R., Pezhgan, H., & Dabbagh Mohammadi Nasab, A. (2014). Evaluating the competitive ability of different common bean genotypes against the weeds. Iranian Journal of Field Crops Research 12(3): 491-501. (In Persian with English abstract)
 • Amini, R., & Yousefi, A. (2014). Using reduced rates of trifluralin and hand weeding in sustainable weed control of fennel (Foeniculum vulgare). Journal of Agriculture Science and Sustainable Production 24(2): 95-105. (In Persian with English abstract)
 • Amini, R., Mobli, A., & Dabbagh Mohammadi Nasab, A. (2020b). Response of common cocklebur (Xanthium strumarium) emergence and competition with corn (Zea mays L.) to seed burial depth and mulch. Archives of Agronomy and Soil Science 66: 679–693.
 • Amini, R., Ebrahimi, A., & Dabbagh Mohammadi Nasab A. (2020a). Moldavian balm (Dracocephalum moldavica) essential oil content and composition as affected by sustainable weed control treatments. Industrial Crops & Products 150.112416.
 • Behgam, M., Amini, R., & Dabbagh Mohammadi Nassab, A. (2018). Effect of integrated weed control methods on yield and yield components of pinto bean (Phaseolus vulgaris). Journal of Sustainable Agriculture and Production Science 28(4): 175-190. (In Persian with English abstract)
 • Behgam, M., Amini, R., & Dabbagh Mohammadi Nassab, A. (2019). Integrated application of mulch and reduced doses of imazethapyr for weed control in bean (Phaseolus vulgaris). Iranian Journal of Weed Science 15(1): 109-124.
 • Carrubba, A., La Torre, R., & Matranga, A. (2002). Cultivation trials of some aromatic and medicinal plants in a semi-arid Mediterranean environment. Proceedings of an International Conference on MAP, Acta Horticulture (ISHS), 978(1): 4200-6315.
 • Caseley, J.C., Wilson, B.J., Watson, E., & Arnold, G.M. (1993). Enhancement of mechanical weed control by sub-lethal doses of herbicide. Proceeding 8th EWRS Symposium, Braunschweig. Germany. 357-364.
 • Duppong, L.M., Delate, K., Liebman, M., Horton, R., Romero, F., Kraus, G., Petrich, J., & Chowdbury, P.K. (2004). The effect of natural mulches on crop performance, weed suppression and biochemical constituents of catnip and St. John’s wort. Crop Science 44(3): 861–869.
 • Ebrahimi, A., Amini, R., & Dabbagh Mohammadi Nasab, A. (2019). Integrated weed control of Moldavian balm (Dracocephalum moldavica) using reduced rates of herbicides and straw mulch. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 29(4): 129-144. (In Persian with English abstract)
 • Faridi, Sh. (2020). Effect of different herbicide doses integrated with straw mulch in weed control of German chamomile (Matricaria chamomilla). M.Sc. Thesis. Department of Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz. Iran. (In Persian with English abstract)
 • Farokhbakht, O., Lorzadeh, Sh., & Khodarahmpour, Z. (2010). Evaluation of effect of integrated weeds control on yield and yield of components of cowpea (Vigna sinensis) in the North of Khuzestan. Scientific Journal Control System 2(6): 1-12. (In Persian with English abstract)
 • Forouzin, F., & Nour-Abadi, A. (2011). Evaluating the integrated weed control methods in reduction of environmental effects of Moldavian balm (Dracocephalum moldavica). National Symposium of Climate Change and its Effect on Agriculture and Environment. Orumiyeh, Iran.
 • Gibson, K.D., Mc Milan, J., Hallett, S.G., Jordan, T., & Weller, S.C. (2011). Effect of a living mulch on weed seed banks in tomato. Weed Technology 25(2): 245-251.
 • Gity, S., & Raoofy, M. (2017). Yield, essential oil and some morphological characteristics of peppermint (Mentha piperita) influenced by hand weeding and plant density. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 27(1):14-23. (In Persian with English abstract)
 • Hiltbrunner, J., Jeanneret, P., Liedgens, M., Stamp, P., & Streit, B. (2007). Response of weed communities to legume living mulches in winter wheat. Journal of Agronomy and Crop Science 193: 93–102.
 • Hosseingolizadeh, M., Amini, R., & Dabbagh Mohammadi Nassab, A. (2022). Effect of reduced rates of trifluralin in integration with living and straw mulch on weeds and yield of sesame (Sesamum indicum). Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 32(2): 181-196. (In Persian with English abstract). http://dx.doi.org/10.22034/SAPS.2021.45765.2673.
 • Kudsk, P. (2008). Optimizing herbicide dose: a straightforward approach to reduce the risk of side effects of herbicide. Environmentalist 28(1): 49-55.
 • Monaco, T.J., Weller, S.C., & Ashton, F.M. (2002). Weed science: principles and practices, 4th John Wiley & Sons, New York.
 • Mozaffarian, V. (2006). Dictionary of Iranian Plant Names. (Fourth Edition), Contemporary Culture Publications.
 • Nazarko, O.M., Van Acker, R.C., & Entz, M.H. (2005). Strategies and tactics for herbicide use reduction in field crops in Canada: A review. Canadian Journal of Plant Science 85: 457-479.
 • Nosrati, I., Dabbagh Mohammadi Nassab, A., Shakiba, M.R., & Amini, R. (2017). Evaluating the cultural and physical methods and reduced doses of herbicide in integrated weed control of chickpea (Cicer arietinum). Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 27(3): 78-110. (In Persian with English abstract)
 • Omidbaigi R. (2007). Production and Processing of Medicinal Plants (vol.2). Astane Ghods Razavi, Mashhad. 438 P. (In Persian).
 • Padulosi, S., Leaman D., & Quek, P. (2002). Challenges and opportunities in enhancing and conservation and use of medicinal and aromatic plants. Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants 9: 243-267.
 • Pouryousef, M., Yousefi, A.R., Oveisi, M., & Asadi, F. (2015). Intercropping of fenugreek as living mulch at different densities for weed suppression in coriander. Crop Protection 69: 60-64.
 • Rahimi, M.R., Yousefi, A.R., Jamshidi, Kh., Pouryousef, M., & Fotovat, R. (2015). The study efficiency of reduced rate of pendimethalin integrated with mulch and hand-weeding in fennel (Foeniculum vulgare ). Journal of Plant Protection 29(4): 521-530. (In Persian with English abstract)
 • Rassam, G.H, Ghorbanzadeh, M., & Dadkhah, A. (2006). Effect of planting date and nitrogen on yield and seed components of dill (Anethum graveolens) in Shirvan region. Journal of Agricultural Science and Natural Resources 13(3): 1-9. (In Persian)
 • Sarencheh, S. (2018). Evaluating the application efficiency of different herbicides rates integrated with straw mulch and hand weeding in weed control of Borage (Borago officinalis). M.Sc. Thesis. Department of Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz. Iran. (In Persian with English abstract)
 • Yousefi, A.R., Pouryousef, M., Osanloo, Z., & Inaloo, A. (2012). Response of grass and broad-leaf weeds to different rate of trifluralin: implementation for weed control in anise (Pimpinella anisum). p 397. Proceedings of National Congress on Medicinal Plants. Kish Island, Iran,
 • Zand, A., Rahimian Mashhadi, H., Kouchaki, A., Khalqani, J., Mousavi, K., & Ramezani, K. (2004). Weed Ecology. Publications University of Mashhad.
 • Zimdahl, R.L. (2018). Integrated Weed Control for Sustainable Agriculture. Burleigh Dodds Science Publishing Limited. Cambridge, UK.
CAPTCHA Image