کلیدواژه‌ها = ایران
شناسایی چهار گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده Tylenchidae در مزارع سیب‌زمینی منطقه فریدن استان اصفهان

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 11-24

10.22067/jpp.2021.31223.0

حمیدرضا معروفی معروف آباد؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی


تعیین توالی کامل RNA2 یک جدایه از ویروس موزاییک کدو (SqMV) از استان خراسان جنوبی در ایران

دوره 33، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 135-141

10.22067/jpp.v33i1.73339

محدثه گرامی نوقابی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل


معرفی برخی نماتدهای انگل گیاهی از فروراسته Tylenchomorpha از باغ های چای ایران

دوره 30، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 22-30

10.22067/jpp.v30i1.26624

نگین میرقاسمی؛ سالار جمالی؛ علی سراجی؛ حسن پدرام فر


شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان‌های استان خراسان رضوی

دوره 29، شماره 3، آذر 1394، صفحه 318-324

10.22067/jpp.v29i3.27668

زهرا غلامپور؛ محمد زکی عقل؛ بهروز جعفرپور؛ محسن مهرور


معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات (Acari: Mesostigmata, Trombidiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد

دوره 28، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 555-564

10.22067/jpp.v28i4.26047

زهره خالق آبادیان؛ حسین صادقی نامقی؛ فریبا اردشیر؛ علیرضا نعمتی؛ سعید هاتفی


(مقاله کوتاه پژوهشی)اولین گزارش زنبور (Hym: Vespidae: Eumeninae) Morawitz, 1895)) Allodynerus dignotus از ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 486-488

10.22067/jpp.v26i4.18442

مریم صالحی فرد؛ مهدی مدرس اول؛ جوزف گوزن لیتنر