مقاله کوتاه پژوهشیردیابی ویروس آبله آلو (PPV) در درختان میوه هسته‌دار استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ویروس آبله آلو (Plum pox virus; PPV) عامل بیماری شارکا، متعلق به جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae است و از برخی نقاط ایران گزارش شده است. جهت بررسی وجود این ویروس در استان خراسان رضوی تعداد 553 نمونه از باغات درختان میوه هسته‌دار در طی سالهای 1389 و 1390 جمع‌آوری شد و آلودگی 12 نمونه با آزمون داس-الایزا به اثبات رسید. در آزمون RT-PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، باندی در حدود bp467 در 3 نمونه تکثیر گردید. قطعه باند جدایه‌ای از منطقه کدکن از روی ژل استخراج و تعیین توالی شد. پس از همردیف سازی در ClustalW2 و رسم درخت فیلوژنتیکی با MEGA 5.1 مشخص شد که جدایه ایرانی تعیین توالی شده بیشترین تشابه را در سطح نوکلئوتیدی (98 درصد) با دو جدایه ژاپنی و درسطح آمینواسیدی (96درصد) با دو جدایه ژاپنی و یک جدایه آمریکا داشته و کمترین تشابه را نیز با جدایه‌ای از اسلواکی دارد که در سطح نوکلئوتیدی 95 درصد و در سطح آمینواسیدی نیز 90 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brief report Detection of Plum Pox Virus (PPV) from Stone Fruits in Khorasan Razavi Province, Iran

نویسندگان [English]

  • B. Jafarpour
  • Mohammad Ali Sabokkhiz
چکیده [English]

Plum pox virus (PPV), the causal agent of Sharka disease, belongs to the genus Potyvirus in the family Potyviridae and has been reported from some regions of Iran. Surveys were conducted to determine the incidence of the virus in Khorasan Razavi province in 2010 and 2011 and 553 samples of stone fruit trees were collected and tested by DAS-ELISA. In this method 12 samples were infected with PPV. RT-PCR with specific primers amplified 467bp band in 3 samples. DNA fragment of Kadkan region was sequenced after purification from gel. The determined sequence of IRN-KDN isolate were compared with previously reported 29 PPV isolates, using ClustalW2. In phylogenetic analyses based on ClustalW multiple alignment and MEGA 5.1, IRN KDN displayed the highest (98% and 96%) identity with two Japanese isolates and the lowest (95% and 90%) identity with isolate of Slovakia at nucleotide and amino acid sequence levels, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plum pox virus (PPV)
  • DAS-ELISA
  • RT-PCR
  • Khorasan Razavi
  • Iran
CAPTCHA Image