شناسایی و بررسی مولکولی جدایه‌ای از ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور شناسایی و بررسی مولکولی ویروس زردی چغندرقند (Beet yellow virus, BYV) در سال 1392 از مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی، تعداد 48 نمونه برگی درای علائم از مزراع عمده این محصول در این استان، جمع‌آوری شد. این علائم شامل زردی، رگبرگ روشنی، کوتولگی، ضخیم و شکننده شدن برگ بود. نمونه‌های جمع‌آوری شده توسط آزمون مولکولی RT-PCR مورد بررسی قرار گرفتند. در این آزمون با استفاده از آغازگرهای اختصاصی طراحی شده، قطعه‌ای به طول bp615 مربوط به پروتئین پوششی ویروس تکثیر گردید. وجود این ناحیه تکثیر شده در نمونه‌های آلوده، نشان از آلودگی به ویروس مذکور را در مناطق بررسی شده دارد. قطعة تکثیر شده مربوط به جدایه‌ای از سبزوار (S-J) از ژل استخراج و تعیین توالی گردید. نتیجه تعیین توالی و مقایسه توالی به‌دست آمده با جدایه‌های موجود در بانک ژن به وسیله نرم افزار DNAMAN7 مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که جدایه تعیین توالی شده دارای 94-85 درصد شباهت با جدایه‌های موجود در بانک ژن است. بیش‌ترین درصد تشابه جدایه مورد بررسی در سطح نوکلئوتیدی (79/94درصد) و آمینو اسیدی (59/90 درصد)، با جدایه‌ای از اوکراین (شماره دسترسی X73476) بود. بررسی‌های فیلوژنتیکی به کمک نرم افزار MEGA5.2 انجام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Molecular Analysis of Beet yellows virus (BYV) in Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Mohadese Gerami nooghabi 1
  • M. Mehrvar 2
  • M. Zakiaghl 2
1
2 Ferdowsi University oF Mashhad
چکیده [English]

Beet yellows virus belong to the genus Closterovirus in the Closteroviridae family which is one the most important viruses of sugar beet worldwide. In order to identify and characterize some molecular aspects of the BYV, 48 symptomatic leaf samples of sugar beet were collected from sugar beet field in Khorasan Razavi province of Iran. Leaves showing general yellowing, vein clearing and thickness were collected. In order to detect the BYV in symptomatic samples RT-PCR reactions were done. Coat protein of several BYV symptomatic samples was amplified by RT-PCR. An amplification of the expected size of 615 bp for BYV coat protein was obtained in these samples and then one of them sequenced. This sequence data was aligned with other reported BYV using the BLAST and then analyzed with the aid of the DNAMAN Version 7 software. It showed that this sequence covered the CP coding region of BYV, and shared the highest nucleotide (94.79%) and amino acid (90.59%) identity with an Ukrainian isolate (X73476). Phylogenetic analyses were conducted with the Clustal W method and visualized with MEGA (Vers. 5.2). The results of phylogenetic analysis were consistent with the sequence comparison results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beet yellows virus
  • Sugar beet
  • Khorasan Razavi
  • Iran
1- آمارنامه کشاورزی، 1390-1389، دفتر آمار و فن‌آوری وزارت جهاد کشاورزی
2- ارجمند م.ن. 1377. بیماری های چغندر قند(442-357)، در"چغندر از علم تا عمل" تالیف دی.ا.کوک و اسکات، چاپ اول، نشر علوم کشاورزی، تهران.
3- اسکندری ف.، آل آقا ن.، حجارود ق. و همتی ک. 1348. بیماری‌های چغندرقند در ایران. نشریه شماره 106 گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
4- ذبیح نیا مقدم ع.، جعفرپور ب.، فلاحتی رستگار م. و گرایلی ن. 1389. بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند(BYV) در مزارع خراسان رضوی، حفاظت گیاهان جلد 24، شماره 3، 257-252.
5- ایزدپناه ک. 1361. لیست مشروح بیماری‌های ویروسی و شبه ویروسی در فارس، جهاد دانشگاهی شیراز، شیراز.
6- Agranovsky A.A., and Lesemann D.E. 2000. Beet yellows virus. CMI/AAB Descriptions of Plant viruses: No. 377.
7- Bennett C.W. 1960. Interactions of sugar-beet curly top virus. journal of Virology, 3: 322-342.
8- Chang S., Puryear J., and Cairney J. 1993. A simple and efficient method for isolation RNA from Pine trees. Journal of Plant Molecular Biology, 11: 113-116.
9- Chevallier D., Engerl A., Wurtz M., and Putz C. 1983. The structure and characterization of a closterovirus, Beet yellows virus, and a luteovirus, Beet mild yellowing virus, by scanning transmission electron microscopy, optical diffraction of electron image and acrylamide gel electrophoresis. Journal of Gen Viriology, 64: 2289-2293.
10- Dolja V.V., Kreuze J.F., and Valkonen J.P. 2006. Comparative and functional genomics of closteroviruses. Journal of Virus Research, 117: 38–51.
11- Dolja V.V. 2003. Beet yellows virus: the importance of being different. Journal of Molecular Plant Pathology, 4: 91-98.
12- Duffus J.E. 1973. The yellowing virus diseases of Beet. Journal of Virus Research, 8: 347-386.
13- Erokhina T.N., Zinovkin R.A., Vitushkina M.V., Jelkmann W., and Agranovsky A.A. 2000. Detection of Beet yellows closterovirus methyltransferase-like and helicase-like proteins invivo using monoclonal antibodies. Journal of Gen.Virology, 81, 597–603.
14- Esau K. 1960. The development of inclusions in sugar beets infected with the Beet yellows virus. Journal of Virology, 11: 317-320.
15- Esau K., Cronshaw J., and Hoefert L. 1967. Relation of beet yellows virus to the phloem and to movement in the sieve tube. Journal of Gel Biology, 32: 71-87.
16- Esau K. 1960. Cytologic and histologic symptoms of Beet yellows, Journal of Virology, 10, 73-85.
17- Gushchin V.A., Solovyev A.G., Erokhina T.N., Morozov S.Y,. and Agranovsky A.A. 2013. Beet yellows virus replicase and replicative compartments: parallels with other RNA viruses. Journal of Microbiology, 4:1-6.
18- Hull R. 2009. Comparative Plant Virology. 2nd ed. Elsevier Academic Press publications.
19- King A., Adams M.J., Carstens B.E., and Lefkowitz E.J. 2012. Virus Taxonomy. Classification and Nomenclature of Viruses. Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Elsevier Academic Press publications.
20- Koeijer K.J., and Werf V.W. 1999. Effects of Beet yellows virus and Beet mild yellowing virus on leaf area dynamics of sugar beet (Beta vulgaris L.). Journal of Field Crops Research, 61: 163-177
21- Russell G.E., and Bell J. 1963. The structure of beet yellows virus filaments. Journal of Virology, 21: 283-284.
22- Smith H.G., and Karasev A. 1991. Homepage of Plant Viruses Online, Descriptions and Lists from the VIDE Database. Beet yellows closterovirus Available online at http://image.fs.uidaho.edu/vide/descr093.htm.
23- Steven S.M., Hull R., and Smith H.O. 1997 Comparison of ELISA and RT-PCR for the detection of Beet yellows closterovirusin plant and aphids. Journal of Virology Methods, 68: 9–16.
24- Sylvester E.S. 1956. Beet yellows virus transmission by the green peach aphid. Journal of Economic Entomology, 49, 789-800.
25- Tabejamaat Z., Massah A., and Ahoonmanesh A. 2013, Molecular Analysis of ORF6, ORF7 and ORF8 of Beet yellows virus Iranian Isolate. Journal of Phytopathology, 161: 574–577.
26- Watson M.A. 1940. Studies on the transmission of sugar Beet yellows virus by the aphid, Myzus persicae. Proceeding of the Royal Society, 128:535-542.
CAPTCHA Image