نویسنده = عادل مدحج
کنترل شیمیایی علف‌های هرز پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در شرایط محیطی رامهرمز

دوره 32، شماره 3، مهر 1397، صفحه 409-417

10.22067/jpp.v32i3.68514

عادل مدحج؛ هادی زارع زاده؛ روزبه فرهودی


کنترل شیمیایی علفهای هرز اسفناج(Spinacia oleracea)

دوره 29، شماره 4، دی 1394، صفحه 511-520

10.22067/jpp.v29i4.25578

عادل مدحج؛ حسین ثابت زنگنه