بررسی اثر ترکیبات آللوشیمیایی جو زراعی (Hordeum vulgare L.)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت برخی آنزیم‌های گیاهچه سلمه‌تره (Chenopodium album L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

2 واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر مواد آللوشیمیایی جو بر جوانه زنی و فعالیت آنزیمی گیاهچه سلمه‌تره در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. مواد آللوشیمیایی استخراج شده از عصاره جو شامل ترکیبات فنلی و آلکالوییدهای آتروپین، استریکنین و کوئینین بودند. نتایج آزمایش نشان داد که آلکالوئیدهای آتروپین و استریکنین جو بیشترین اثر منفی را بر درصد و سرعت جوانه زنی، وزن تر، فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، پراکسیداز و آلفاآمیلاز گیاهچه سلمه‌تره داشتند. این ترکیبات باعث افزایش تخریب غشای سلولی و غلظت مالون دی آلدهید در بافت گیاهچه گیاه هدف نیز شدند. بیشترین غلظت مالون دی‌آلدهید گیاهچه سلمه‌تره در تیمار استریکنین، 076/0 نانومول بر گرم وزن تر گیاهچه بود. بیشترین فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز (به ترتیب 3/6 و 1/17 میلی گرم جذب در 60 ثانیه) و آنزیم آلفاآمیلاز (9 نانو مول بر بذر بر دقیقه) پس از شاهد در تیمار کونیئین مشاهده شد که نشان‌دهنده اثر کمتر این آلکالوئید بر گیاه هدف در مقایسه با سایر ترکیبات بود. اثر ترکیبات فنلی و آلکالوئیدی بر فعالیت آنزیم کاتالاز بیشتر از پراکسیداز و آلفاآمیلاز بود. به طور کلی، مواد آللوشیمیایی موجود در اندام‌های هوایی جو اثر بازدارندگی معنی‌داری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های سلمه‌تره داشتند و در بین تیمارهای مورد آزمایش، آلکالوئید آتروپین و استریکنین و فنل بیشترین اثر تخریبی را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Allelopathic Compounds of Barley (Hordeum vulgare L.) on Seed Germination, Seedling Growth and Some Antioxidant Activities of Chenopodium album L.

نویسندگان [English]

  • roozbeh farhoudi 1
  • Adel Modhej 2
  • S.R. Alavinia
چکیده [English]

In This study, phytotoxicity of allelochemical barley (Hordeum vulgare) extracts on Chenopodiom album germination and enzymes activities were bioassay. Allelopathic extracts were a phenolic and three alkaloids compounds (strychnine, atropine and quinine). Experiment was carried out under completely randomized design with three replications. Results indicated that the alkaloids atropine and strychnine had the highest negative impact on germination percentage, germination rate, seeding fresh weight, activities of catalase, proxidase and alpha amylase enzymes. Also, these treatments caused to increase cell membrane’s damage and Malondialdehyde (MDA) concentration in the tissue of target weed. The highest concentration of MDA of Chenopodiom album was belonged to strychnine treatment with 0.076 nmol.g-1 fresh weight of seedling. The highest activity of catalase, proxidas (6.3 and 17.1 mg observed in 60 seconds, respectively) and alpha amylase (9 nmol of seeds per minute) was observed in quinine next to control treatment, suggesting low impact of this alkaloid in purposed plant, compared to other allelochemicals. Generally, barley allelochemical extracts including phenolic, strychnine and atropine compounds had higher negative effects on seed germination and enzymes activities of Chenopodiom album seedling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathy
  • Alkaloids
  • Phenol
  • Alpha amylase
  • Malondialdehyde
  • Allelochemicals
CAPTCHA Image