(مقاله کوتاه پژوهشی )بررسی تاثیر عصاره آبی گندم (Triticum aestivum) بر جوانه زنی، رشد رویشی، تخریب غشا سلولی، فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و ساکاروز سنتتاز یولاف وحشی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر ترکیبات عصاره آللوپاتیک گندم (T. aestivum) رقم چمران بر رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت، فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز، ساکاروز سنتتاز گیاهچه یولاف وحشی ( A. ludoviciana) در مراحل جوانه زنی و رشد رویشی تحقیقی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد. در مرحله جوانه زنی یولاف وحشی غلظت عصاره گندم 25، 50، 75 و 100 درصد بود. نتایج نشان داد افزایش غلظت عصاره گندم میانگین زمان جوانه زنی و غلظت مالون دی آلدهید بافت گیاهچه را افزایش و درصد جوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز را کاهش داد. در آزمایش بررسی تاثیر محلول پاشی عصاره گندم بر رشد رویشی یولاف وحشی غلظت عصاره گندم 25، 50 و 75 درصد بود. نتایج نشان داد افزایش غلظت عصاره گندم سبب کاهش وزن گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و فعالیت آنزیم ساکاروز یولاف وحشی شد، اما غلظت مالون دی آلدهید بافت گیاهچه یولاف وحشی را افزایش داد. نتایج نشان داد عصاره آبی گندم سبب کاهش جوانه زنی، رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و ساکاروز سنتتاز شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brief report )Effect of Wheat Aquatic Extract (Triticum aestivum cv. Chamran) on Germination, Vegetative Growth, Cell Membrane Damage, -amylase Enzyme and Sucrose Synthetesis Enzymes Activity of Winter Wild Oat (Avena ludoviciana)

نویسندگان [English]

  • R. Farhoudi
  • N. Koreshnejad
  • Adel Modhej
چکیده [English]

In order to evaluate the allelopatic potential of wheat aquatic extracts against winter wild oat (Avena ludoviciana) at germiantion and vegetative growth stage two expriments were coducted in Islamic Azad University, Shoushtar branch at 2012. Germination expriment was laid out according to Completely Randomized Design with four replications and treatments were various concentration of wheat extract (0, 25, 50, 75 and 100%). At winter wild oat vegetative growth satge , treatments were 0, 25, 50 and 75 % of wheat aquatic extractconcentration and expriment was laid out according to Randomized Complete Block Design with four replications. Results indicated wheat aquatic extract application exhibited gradual rise inhibitory effect on seed germination, seedling weight, antioxidant enzymes activity and -amylase enzyme activity but elevated the mean germination time and malondialdehyde concentration in winter wild oat seedlings. Likewise, seedling weight, antioxidant enzyme activities and sucrose synthetesis enzymes activity were declined with wheat extract application but malondialdehyde concentration increased. In conclusion, wheat aquatic extract decreased seed germination, seedling growth, -amylase enzyme and sucrose synthetesis enzymes activity of winter wild oat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzyme
  • Allelopathy
  • Malondialdehyde
  • Biological herbicide
CAPTCHA Image