نویسنده = کامران رهنما
شناسایی اندوفیت‌های قارچی در کشت هوازی برنج استان گلستان

دوره 37، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 105-117

10.22067/jpp.2023.78347.1100

زینب زارع؛ سیداسماعیل رضوی؛ کامران رهنما؛ عبدالحسین طاهری؛ جاوید قرخلو


شناسایی مولکولی و تعیین پاتوتیپ‌های مهاجم جدید بیماری‌زا maculansLeptosphaeria عامل شانکر ساقه کلزا درشمال ایران

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 296-311

10.22067/jpp.v0i0.58948

زهرا وکیلی زارج؛ کامران رهنما؛ سعید نصرالله نژاد؛ احد یامچی


استخراج و شناسایی متابولیت‌های ثانویهTrichoderma atroviridae (6022) و بررسی اثرات ضدقارچی آنها

دوره 31، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 131-141

10.22067/jpp.v31i1.55861

مائده شهیری طبرستانی؛ کامران رهنما؛ محسن جهانشاهی؛ سعید نصرالله نژاد؛ محمدحسین فاطمی


بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ

دوره 24، شماره 4، اسفند 1389

10.22067/jpp.v24i4.8129

لیلا عطار؛ کامران رهنما؛ میرمعصوم عراقی؛ مهدی صدروی؛ منصور صلاتی