شناسایی مولکولی و تعیین پاتوتیپ‌های مهاجم جدید بیماری‌زا maculansLeptosphaeria عامل شانکر ساقه کلزا درشمال ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده تولید گیاهی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

بیماری ساق سیاه کلزا (Leptosphaeria maculans) از بیماری‌های مهم اقتصادی در استان‌های شمال ایران می‌باشد. شاخص‌های ریخت‌شناسی و فیزیولوژیکی ۷۲ جدایه جمع آوری شده طی سال‌ ۹۴-۱۳۹۳، به منظور شناسایی عامل بیمارگر پر آزار L. maculans در شمال ایران تعیین شده است .جدایه‌ها در اکثر موارد دارای رشد کند همراه با تشکیل پیکنیدیوم در محیط‌کشت و تولید رنگدانه به رنگ‌های متغیر زرد تا سیاه در محیط کشت مایع در دما ۱۸ درجه سلسیوس در تاریکی بودند. جدایه‌ها در سطح مولکولی نیز به کمک تکثیر با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در ناحیه‌ی فاصله‌ی ترانویسی شده‌ی داخلی ۱، ۲ و ۸/۵ اس آر‌ان‌ای ریبوزومی از ژنوم با جفت آغازگر اختصاصی LmF و LmR شناسایی شدند. تعدادی از جدایه‌ها نیز بر اساس تعیین توالی ناحیه ITS-5/8SrRNA و مقایسه با جدایه‌های موجود در ژن بانک به عنوان L. maculans برای اولین بار تایید و ثبت شدند. جدایه‌ها از نظر تیپ بیماری‌زایی با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تیپ بررسی شده و گروه بیماری‌زایی جدایه‌های انتخابی با تلقیح آنها بر روی سه رقم استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. چهار گروه بیماری‌زاPG-2 ،PG-3 ، PGT و PG-4در جدایه‌های مهاجم دیده شده است. بیشتر جدایه‌های مورد بررسی بر روی هر سه رقم افتراقی بیماری‌زا بوده و در گروه PG-4 قرار گرفتند، که برای اولین بار از ایران گزارش می شود. نتایج پیشنهاد می‌کند که جدایه‌ L. maculans (PG-4) به عنوان گروه پر آزار و با توجه به تغییرگروه بیماری‌زایی PG-2 به PG-3 و PG-4 نسبت به سال‌های قبل، تهدید مهمی برای صنعت کشت کلزا در شمال ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Identification of LeptosphaeriamaculansandDetermination of AggressiveNewPathotypes Canola Phoma stem Canker in north Iran

نویسندگان [English]

  • Z. Vakili-zarj 1
  • K. Rahnama 1
  • Saeid Nasrollahnezhad 2
  • ahad Yamchi 3
1 Department of Plant Protection, Gorgan University of Agricultural sciences and Natural Resources, Gorgan-Iran
3 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Introduction: Canola is one of the important oil crops in Iran and blackleg disease caused by Leptosphaeriamaculans is an economically important disease of rapeseed especially in the northern provinces of Iran. At the beginning of the season in early autumn, L. maculansareinitiatesby air-borne ascospores released from infected stubbles of previous crops. These ascospores germinate and produce leaf lesions. The fungus then grows systemically from the leaf lesions to stem where cankers are producedwhich can result in major yield loss. Blacklegiscaused by a complex of at least two species of Leptosphaeria: L. maculans and L. biglobosa. Of these two species whichL. maculanswasis much more prevalent and virulent than L. biglobosa and was reported from almost all oilseed rape growing regions of the world.A number ofmethods has been developed to differentiate isolates of thesetwo groupsthrough morphological, physiological, genetic and molecular markers. Among these virulence markers of group pathogenicity are most widely used for characterizing the pathogen population. The purpose of this research work was to investigate isolates identification based on colony morphology and molecular methods. Moreover, for management strategies to be effectiveit is important to recognize the population structure based on pathogenicity groups and an understanding of possible shift in fungus population in thenorth of Iran.
Materials and Methods: Infected plants of oilseed rape were collected from the northeast Iranduring 2013-2016. Diseased plant organs with clearly defined symptoms of the disease were used for the isolation of the fungi. All isolates were analyzed using a combination of morphological and physiological. In order to confirm the identification of L. maculans from oilseed rape isolates, DNA was prepared using the standard method described previously. The ITS region of genome of all isolates was amplified using polymerase chain reaction with specific primers pair LmF, lmR. Some isolates were sequenced with ITS1 and ITS2 along with the 5.8S rRNAregion and then sequence data were compared with that of available L. maculans isolates in Gene Bank. Aggressive isolates of L. maculans collected in widely separated geographic regions were further divided into pathogenicity groups based on virulence of three differentBrassica napuscultivars.
Results and Discussion: Morphological and physiological and molecular characterizations of 72 isolates were performed. Isolates grewslowly, the pycnidia of the fungus were black, globose to subglobose in shape and conidia were single-celled, hyaline. The most of isolates formed yellow and pigment formation was scored in six groups in PDB at 18°C in the dark on the shaker. The PCR detection showed that all isolates were amplified by L. maculans-specific primer pair and a 334-bp PCR product was reliably amplified from L. maculans. The sequence analysis of the ITS region revealed that the sequences had 99.7% sequence similarity with the ITS sequences of known L. maculansisolates in GenBank by NCBI Blast search. This isolates were registered with accession number KX649997 and KX792142 in gene bank and this confirmed that the pathogen exists in Brassica napus samples. The role of morphological identification in virulence is complex and the production of pigment and mycelial growth is not always correlated with virulence. Therefore, based on amplification with type specific primers the amplified product fragment specific for group A was found in all isolates. It is important to know which pathotype is present, because the pathotypes of L. maculans differ in the amount of damage they cause. Based on the reaction of isolates on differential cultivars all four group pathogenicity PG-2, PG-3, PG-4 and PGT were observed in aggressive isolates. The most isolates were classified to be a pathogenicity PG-4 virulent on three differentcultivars and for the first time wasidentified in Iran.
Conclusions: In order to determine whether isolates belonging to the canker L. maculans are present in the north of Iran, initial species identification based on colony morphology was confirmed using molecular methods. Asthe pathogen causes considerable losses, thefast identification and pathotype determination are important for agriculture and successful management of blackleg disease. Our results showed that an understanding of possible shift in fungus populations of PG2 to PG4 will be of value in developing strategies for successful management of blackleg disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blackleg stem canker
  • Morphological
  • Pathogenicity groups
  • Specific primers
- Afshari-Azad H., Dalili S.A.R., Salati M., and Amini-Khalaf M.A. 2008. Distribution of rapeseed blackleg disease in Iran. p. 199. Proceedings of the 18th Iranian Plant protection congress, 24-27 Aug. 2008. In Faculty of Agriculture university of BU-Ali Sina Hame-dan. (in Persian with English abstract)
2- Boerema G.H., De Gryter J., Noordeloos M. E., and Hamers M.E.C. 2004. Phoma identification manual, Differentiation of specific and intraspecific taxa in culture. CABI Publishing, United Kingdom. 470p.
3- Chen Y., and Fernando W.G.D. 2006. Prevalence of pathogenicity groups of Leptosphaeria maculans in western Canada and North Dakota, USA. Canadian Journal Plant Pathology, 1:533–539.
4- Chen J.Y., Wu C.P., Li B., Su H., Zhen S.Z., and An Y.L. 2010. Detection of Leptosphaeria maculans from imported Canola seeds. Journal of Plant Diseases and Protection, 117:173–176.
5- Del Rio Mendoza L.E., Nepal A., and Markell S. 2012. Outbreak of blackleg in canola in North Dakota is caused by new pathogenicity groups. Online. Plant Health Progress.
6- Fernando W.G.D., Ghanbarnia K., and Salati M. 2007. First repot on the presence of phoma blackleg pathogenicity group1 (Leptosphaeria biglobosa) on Brassica napus (Canola/ Rapeseed) in Iran. Plant Diseases, 1:465. (Abstract)
7- Fitt B.D.L., Brun H., Barbetti M.J., and Rimmer S.R. 2006. World-wide importance of phoma stem canker (Leptosphaeria maculans and L. biglobosa) on oilseed rape (Brassica napus). European Journal of Plant Pathology, 114:3–15.
8- Fitt B.D.L., Hu B.C., Li Z.Q., Liu S.Y., Lange R.M., Kharbanda P.D., Butterworth M.H., and White R.P. 2008. Strategies to prevent spread of Leptosphaeria maculans (phoma stem canker) onto oilseed rape crops in China; costs and benefits. Plant Pathology, 57:652–664.
9- Hammond K.E., Lewis B.G., and Musa T.M. 1985. A systemic pathway in the infection of oilseed rape plants by Leptosphaeria maculans. Plant Pathology, 34:557–65.
10- Hanacziwskyj P., and Drysdal R.B. 1984. Cultural and biochemical characterisation of isolates of Leptosphaeria maculans varying in pathogenicity. Aspects of Applied Biology, 6:387-397.
11- Johnson R.D., and Lewis B.G. 1994. Variation in host range, systemic infection and epidemiology of Leptosphaeria maculans. Plant Pathology, 43:269-277.
12- Keinath A.P., Farnham M.W., and Zitter T.A. 1995. Morphological, pathological, and genetic of differentiation Didymella bryoniae and Phoma spp isolated from cucurbits. Phytopathology, 85:364-369.
13- Kutcher H.R., van den Berg C.G.J., and Rimmer S.R. 1993. Variation in pathogenicity of Leptosphaeria maculans on Brassica spp. based on cotyledon and stem reactions. Canadian Journal of Plant Pathology, 15:253–8.
14- Kutcher H.R., Keri M., McLaren D.L., and Rimmer S.R. 2007. Pathogenic variability of Leptosphaeria maculans in western Canada. Canadian Journal Plant Pathology, 29: 388-393.
15- Kuusk A.k., Happstadius I., Zhou L., Steventon L. A., Giese H., and Dixelius C. 2002. Presence of Leptosphaeria maculans GroupA and Group B isolates in Sweden. Phytopathology, 150:349- 356.
16- Li H, Sivasithamparam K., Barbetti M.J., and Kuo J. 2004. Germination and invasion by ascospores and pycnidiospores of Leptosphaeria maculans on spring-type Brassica napus canola varieties with varying susceptibility to blackleg. Journal General Plant Pathology, 70:261-269.
17- Liu S.Y., Liu Z., Fitt B.D.L., Evans N., Foster S.J., Huang Y.J., Latunde-Dada A.O., and Lucas J.A. 2006. Resistance to Leptosphaeria maculans (Phoma stem canker) in Brassica napus (oilseed rape) induced by L. biglobosa and chemical defence activators in field and controlled environments. Plant Pathology, 55:401–412.
18- Mahuku G.S., Goodwin P.H., Hall R., and Hsiang T. 1997. Variability in the high virulent type of Leptosphaeria maculans within and between oilseed rape fields. Canadian Journal of Botany, 75:1485-1492.
19- Mirabadi A, Rahnama K., and Esmaailifar A. 2009. First report of pathogenicity group 2 of Leptosphaeria maculans causing blackleg of oilseed rape in Iran. Plant Pathology 58: 1175.
20- Mirabadi A., Rahnama K., Sadravi M., Salati M. 2010. Identificatiom, distribution and symptomology of the causal agents of rapeseed blackleg (Leptosphaeria maculans and Leptosphaeria biglobosa) in Mazandaran and Golestan provinces and determination of three common rapeseed cultivars susceptibility reaction. Iranian Journal of Plant Pathology, 45:285- 267. (in Persian with English abstract)
21- Murray M.G., and Thompson, W.F. 1980. Rapid isolation of high molecular weight plant DNA. Nucleic Acids Research, 8:4321- 4325.
22- Nepal, A., Markell, S., Knodel, J., Bradley, C. A. and Del Rio Mendoza, L. E. 2014. Prevalence of blackleg and pathogenicity groups of Leptosphaeria maculans in North 2 Dakota. Plant Disease. 98 (3), 328-335.
23- Rong S., Feng J., Li Q., Fei W., Ahmed H.U., Liang Y., Hwang S.F., and Strelkov S.E. 2015. Pathogenic variability and prevalence of Avr genes in Leptosphaeria maculans populations from Alberta, Canada. Journal of Plant Diseases and Protection, 4:161–168.
24- Shoemaker R.A., and Brun, H. 2001. The teleomorph of the weakly aggressive segregate of Leptosphaeria maculans. Canadian Journal of Botany, 79:412-419.
25- Sosnowski M, Scott E.S, and Ramsey M.D. 2004. Infection of Australian canola cultivars (Brassica napus) by Leptosphaeria maculans is influenced by cultivar and environmental conditions. Australasian Plant Pathology, 33:401–411.
26- Toscano-Underwood C., West J.S., Fitt B. D. L., Todd A.D., and Jedryczka, M. 2001. Development of Phoma lesions on oilseed rape leaves inoculated with ascospores of A-group or B-group Leptosphaeria maculans (stem canker) at different temperatures and wetness durations. Plant Pathology, 50: 28–41.
27- Vakili zarj Z., and Rahnama K. 2009. Study on mycelial compatibility of Sclerotinia sclera-tiorum isolates from canola field of Golestan. Journal of Plant Protection, 22(2):147-159. (in Persian with English abstract).
28- Voigt K., Malgorzata J., and Wostemeyer J. 2001. Strain typing of Polish Leptosphaeria maculans isolates supports at the genomia level the multispecies concept of aggressive and non-aggressive strains. Microbiological Research, 156:169-177.
29- West J.S., Kharbanda P.D., Barbetti M.J., and Fitt, B.D.L. 2001. Epidemiology and Management of Leptosphaeria maculans (Phoma stem canker) on oilseed rape in Australia, Canada and Europe. Plant Pathology, 50(1):10-27.
30- Williams P.H. 1992. Biology of Leptosphaeria maculans. Canadian Journal Plant Pathology, 14:30-35.
31- Williams, R.H., and Fitt, B.D.L. 1999. Differentiating A and B groups of Leptosphaeria maculans, causal agent of stem canker (blackleg) of oilseed rape. Plant Pathology, 48: 161-175.
32- Zhang X., White R.P., Demir E., Jedryczka M., Lamge R.M., and Islam M., Li Z.Q., Hang Y.J., Hall A.M., Zhou G., et al. 2014. Leptosphaeria spp., Phoma stem canker and potential spread of L. maculans on oilseed rape crops in China. Plant Pathology, 63:598-612.
CAPTCHA Image