بررسی اثر دما بر رشد و تولید اندام مقاوم چند قارچ مهم بیماری زای گیاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گرگان

چکیده

چکیده
دما یکی از مهمترین عوامل محیطی موثر در خصوصیات فیزیولوژیکی قارچ ها می باشد. با توجه به اینکه قارچ های Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich، Verticillium dahliae Kleb. و Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary دامنه میزبانی وسیعی دارند، آگاهی از الگوی رشدی و توان تولید اندام مقاوم این گونه ها در دماهای مختلف ضروری به نظر می رسد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر دما بر رشد رویشی و تولید اندام مقاوم (اسکلروت و میکرواسکلروت) جدایه های قارچ های Macrophomina phaseolina، Verticillium dahliae و Sclerotinia sclerotiorum در شرایط آزمایشگاهی روی محیط کشت PDA در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. در این آزمون از تیمارهای دمایی مختلف شامل 1±10، 1±15، 1±20، 1±22، 1±25، 1±27، 1±30، 1±35 و 1±40 درجه سانتی گراد استفاده گردید. نتایج نشان داد که اثر دماها روی جدایه های قارچ های مزبور در سطح احتمال 5 و 1 درصد با آزمون چند دامنه ای دانکن معنی دار بود. نتایج نشان داد که بیشترین رشد رویشی و تولید میکرواسکلروت برای M. phaseolina در دماهای 30 و 35 درجه سانتی گراد حاصل شد. بهترین دمای رشدی و تولید اسکلروت برای جدایه های S. sclerotiorum نیز به ترتیب 25 و 20 درجه سانتی گراد محاسبه شد. در مورد جدایه های V. dahliae نتایج کمی متفاوت بود به طوری که بهینه دمای رشدی و تولید میکرواسکلروت برای دو جدا شده از زیتون و بادام 22 و برای جدا شده های از پنبه 25 و 27 درجه سانتی گراد محاسبه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، چنین به نظر می رسد که توانایی رشد، تولید اندام مقاوم و بقاء در طیف وسیعی از دماها، یکی از مهمترین عوامل در گسترش اکولوژیکی، بیماری زایی و نهایتاً دامنه وسیع میزبانی گونه های قارچی مورد بررسی در این تحقیق باشد.

واژه های کلیدی: دما، رشد، اندام مقاوم، اسکلروتینا، ماکروفومینا، ورتیسیلیوم

عنوان مقاله [English]

Effect of Temperature on Mycelial Growth and Resistant form of the Some Important Phyto-Pathogenic Fungi

نویسندگان [English]

  • Mirmasoum Iraqi
  • kamran rahnama
  • Javad Momeni
چکیده [English]

Abstract
Temperature is one of the most important environmental factors affecting on physiological characteristics of fungi. In order to wide host range of Macrophomina phaseolina (Tassi) Goildanich, Verticillium dahliae Kleb. and Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, become aware from growth rate and productivity of resistant and survival form of these phyto-pathogens in different temperatures is necessary. In this order, present research was carried out with aim survey on effect of temperature on mycelial growth and resistant-form production of some isolates of M. phaseolina, Verticillium dahliae and Sclerotinia sclerotiorum on PDA medium in laboratory conditions as RC Design. In this experiment, various temperature treatments including 10±1, 15±1, 20±1, 22±1, 25±1, 27±1, 30±1, 35±1 and 40±1°C were used. The results showed that effect of the temperatures on growth and resistant-form production of the fungal isolates were significant at levels 5% & 1% by Duncan multiple rang test. The results showed the highest mycelial growth and microsclerotia production at 30 and 35°C of other temperatures. The best temperatures for the mycelial growth and sclerotia production of S. sclerotiorum were estimated 25 and 20°C respectively. The results of the effect of the temperatures on V. dahliae isolates were different. The optimum growth-temperature for the isolates isolated from olive and almond were calculated 20°C, while optimum growth-temperature and microsclerotia-production for the isolates cotton were calculated 25 and 27°C. It is seem to the growth ability, resistant-form production and survival ability in wide range of the temperatures become one of the most important agents in ecological distribution, pathogenesis and ,finally, wide host range of these pathogens.

Keywords: Temperature, Growth, Resistant-form, Macrophomina phaseolina, Verticillium dahliae, Sclerotinia sclerotiorum

CAPTCHA Image